Szczudłaki na stawach w Okołowicach

Wraz z Grzesiem Kaczorowskim czekali?my, drug czekali?my a? w ko?cu S? !!!! Na stawach w Oko?owicach, które s? praktycznie codziennie kontrolowane przez Grzegorza, szczud?aki Himantopus himantopus pojawi?y si? wczoraj, 26.05.12 w liczbie 3 osobników o czym poinformowa? ….. Marek Herman. Ten przypadek pokazuje jak nieobliczalne potrafi? by? ptaki :-). Grzegorz by? na tych stawach w godzinach po?udniowych tego samego dnia i nic.

Dzisiejsza kontrola potwierdzi?a ich obecno??. Ptaki (chyba 2 samce i samica) intensywnie ?erowa?y na wyp?yceniach dwóch stawów.

Tej wiosny szczud?aki pojawia?y si? w kilku regionach kraju o czym mo?na by?o przeczyta? na ró?nych listach dyskusyjnych i stronach internetowych (clanga.pl; birdwatching.pl; PPPtaki; forum Przyroda). Poniewa? nie mia?em tego gatunku na swojej li?cie krajowej, a czas p?yn?? 😉  wi?c w ko?cu uda?em si? 15.05.12 na Stawy Monowskie w dolin? Wis?y, gdzie ptaki te (para, jak si? okaza?o obecnie l?gowa !!!!!!) przebywa?a w kolonii ?mieszek na stawie "Marsza?ek". Po tym wyje?dzie szczud?ak zapisany zosta? na mojej li?cie pod pozycj? 282 :-).

Samiec szczud?aka na Stawach Monowskich 15.05.12

 

283. Świstunka iberyjska z Karkonoszy

A mia? by? wyjazd na Romank? (czyli do ostoi g?uszca) a pó?niej ?apanie i obr?czkowanie mew czarnog?owych. Kiedy dzisiaj o 5 rano spotka?em si? w umówionym miejscu z Jackiem Betlej?, see nie wiedzia?em, ask ?e wczoraj pó?nym wieczorem na li?cie dyskusyjnej za spraw? Jana Lontkowskiego, pojawi? si? „elektryzuj?cy news” – ?wistunka iberyjska w Karkonoszach !!!!!. Po chwili p?dzili?my ju? autostrad? w kierunku Wroc?awia.

?wistunka iberyjska Phylloscopus ibericus to od niedawna nowy gatunek wyodr?bniony z podgatunku pierwiosnka. Jak sama nazwa wskazuje, zamieszkuje Pó?wysep Iberyjski oraz pó?nocn? Afryk?. W Polsce stwierdzony by? dotychczas tylko 1 raz. W Karkonoszach wykry?a jej obecno?? Pani Bo?ena Gramsz. Super sprawa !!!

Oko?o godz. 9.00 byli?my (zgodnie ze wskazówkami J. Lontkowskiego) w rejonie przebywania ?wistunki. Nie musieli?my d?ugo czeka?. Po kilku minutach najpierw us?yszeli?my jej charakterystyczny g?os. Poraz pierwszy zobaczylismy j? jednak dopiero po d?u?szym przegl?daniu koron drzew.  Siedzia?a na czubku ?wierka tuz przy zielonym szlaku. Po?piewa?a sobie z tego miejsca troszk? d?u?ej po czym odfrun??a. I …nie pojawi?a si? przez godzin?. Wróci?a oko?o 11.00 i wtedy da?a „koncert” a na dodatek zfrun??a na ni?sze wysoko?ci co pozwoli?o nam wykona? dok?adniejsz? dokumentacje fotograficzn? a Jackowi na nagranie jej g?osu.

Oto zarejestrowany przez Jacka ?piew nietypowego go?cia:

Phylloscopus ibericus

IV Rajd Ptasiarzy za nami

W niezmienionym sk?adzie, prostate czyli z Irkiem Wo?niakiem i Grzesiem Kaczorowskim, store 12 maja oko?o godz. 0:20 stan?li?my jako dru?yna "JIZZ TEAM CZ?STOCHOWA" do rywalizacji w IV Rajdzie Ptasiarzy. Nasza trasa jak zwykle przebiega?a przez obszar by?ego województwa cz?stochowskiego: od Oko?owic przez Koniecpol, drug Lelów, nast?pnie szybki "przerzut" w okolice Lubli?ca i Ciasnej, powrót przez Cz?stochow? do Oko?owic. Pokonali?my w ten sposób 373 km. Zmagania zako?czyli?my oko?o 21:00. Widzieli?my, jako zespó? 126 gatunków ptaków, co uplasowa?o nas w okolicy 20 miejsca  na 31 startuj?cych ekip :-). 

Podczas rajdu ka?dy z zespo?ów ma swoj? "list? wstydu" czyli te gatunki ptaków, najcz??ciej rozpowszechnione i pospolite, których nie uda?o sie zobaczy? lub us?ysze?. Na naszej wstydliwej li?cie znalaz?y si? w tym roku m.in. przepiórka, ?wiergotek ??kowy czy mysikrólik. 🙁

Przebyta trasa podczas IV Rajdu Ptasiarzy - 12 maja 2012

Oto co uda?o si? nam zobaczy? (ewentualnie us?ysze?) z podan? godzin? stwierdzenia:

Cygnus olor  ?ab?d? niemy  06:52
Cygnus cygnus  ?ab?d? krzykliwy  16:13
Anser anser  g?gawa  07:55
Anas strepera  krakwa  07:43
Anas crecca  cyraneczka  08:11
Anas platyrhynchos  krzy?ówka  06:26
Anas querquedula  cyranka  07:43
Aythya ferina  g?owienka  08:15
Aythya fuligula  czernica  08:02
Phasianus colchicus ba?ant 04:38
Tachybaptus ruficollis perkozek 14:50
Podiceps cristatus perkoz dwuczuby 07:27
Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi 16:13
Podiceps nigricollis zausznik 07:45
Phalacrocorax carbo kormoran 14:50
Botaurus stellaris b?k 00:33
Egretta alba czapla bia?a 07:43
Ardea cinerea czapla siwa 07:22
Ciconia nigra bocian czarny 06:50
Ciconia ciconia bocian bia?y 04:25
Haliaeetus albicilla bielik 16:36
Circus aeruginosus b?otniak stawowy 06:55
Buteo buteo myszo?ów 06:00
Falco tinnunculus pustu?ka 02:05
Falco subbuteo kobuz 20:30
Crex crex derkacz 01:17
Gallinula chloropus kokoszka 02:10
Fulica atra ?yska 07:27
Grus grus ?uraw 10:30
Charadrius dubius sieweczka rzeczna 07:27
Charadrius hiaticula sieweczka obro?na 19:35
Vanellus vanellus czajka 06:51
Calidris temminckii biegus ma?y 07:35
Calidris alpina biegus zmienny 07:34
Philomachus pugnax batalion 07:34
Limosa limosa rycyk 07:50
Numenius phaeopus kulik mniejszy 18:50
Tringa totanus krwawodziób 07:32
Tringa glareola ??czak 07:30
Actitis hypoleucos brodziec piskliwy 15:43
Larus ridibundus ?mieszka 06:30
Larus cachinnans mewa bia?og?owa 07:22
Sterna hirundo rybitwa rzeczna 07:34
Chlidonias hybrida rybitwa bia?ow?sa 08:42
Chlidonias niger rybitwa czarna 14:52
Columba livia forma urbana go??b miejski 17:30
Columba palumbus grzywacz 04:42
Streptopelia decaocto sierpówka 05:52
Streptopelia turtur turkawka 15:52
Cuculus canorus kuku?ka 04:20
Strix aluco puszczyk 04:20
Asio otus uszatka 20:32
Apus apus jerzyk 11:06
Alcedo atthis zimorodek 08:04
Upupa epops dudek 04:50
Jynx torquilla kr?tog?ów 16:23
Picus viridis dzi?cio? zielony 04:43
Dryocopus martius dzi?cio? czarny 05:00
Dendrocopos major dzi?cio? du?y 05:12
Dendrocopos minor dzi?cio?ek 16:18
Alauda arvensis skowronek 05:55
Riparia riparia brzegówka 06:34
Hirundo rustica dymówka 05:56
Delichon urbicum oknówka 06:31
Anthus trivialis ?wiergotek drzewny 06:07
Motacilla flava pliszka ?ó?ta 06:57
Motacilla cinerea pliszka górska 12:07
Motacilla alba pliszka siwa 08:29
Troglodytes troglodytes strzy?yk 04:57
Erithacus rubecula rudzik 04:47
Luscinia luscinia s?owik szary 00:33
Luscinia megarhynchos s?owik rdzawy 01:00
Phoenicurus ochruros kopciuszek 03:04
Phoenicurus phoenicurus pleszka 13:55
Saxicola rubetra pokl?skwa 04:38
Saxicola rubicola kl?skawka 10:55
Oenanthe oenanthe bia?orzytka 10:57
Turdus merula kos 05:06
Turdus pilaris kwiczo? 04:10
Turdus philomelos ?piewak 04:20
Locustella naevia ?wierszczak 01:17
Locustella fluviatilis strumieniówka 09:41
Locustella luscinioides brz?czka 01:17
Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka 07:31
Acrocephalus palustris ?ozówka 08:02
Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek 01:17
Acrocephalus arundinaceus trzciniak 01:17
Hippolais icterina zaganiacz 06:21
Sylvia curruca pieg?a 08:06
Sylvia communis cierniówka 06:05
Sylvia borin gajówka 08:04
Sylvia atricapilla kapturka 04:40
Phylloscopus sibilatrix ?wistunka le?na 05:15
Phylloscopus collybita pierwiosnek 04:45
Phylloscopus trochilus piecuszek 04:42
Regulus ignicapilla zniczek 05:23
Muscicapa striata mucho?ówka szara 04:51
Ficedula parva mucho?ówka ma?a 05:09
Poecile palustris sikora uboga 05:20
Periparus ater sosnówka 13:55
Lophophanes cristatus czubatka 13:55
Parus major bogatka 04:10
Cyanistes caeruleus modraszka 04:40
Sitta europaea kowalik 05:17
Certhia brachydactyla pe?zacz ogrodowy 04:20
Remiz pendulinus remiz 16:08
Oriolus oriolus wilga 04:10
Lanius collurio g?siorek 11:40
Lanius excubitor srokosz 11:26
Garrulus glandarius sójka 04:50
Pica pica sroka 08:37
Corvus monedula kawka 04:50
Corvus frugilegus gawron 10:51
Corvus cornix wrona siwa 06:46
Corvus corax kruk 10:34
Sturnus vulgaris szpak 04:47
Passer domesticus wróbel 06:26
Passer montanus mazurek 14:50
Fringilla coelebs zi?ba 04:10
Serinus serinus kulczyk 06:30
Carduelis chloris dzwoniec 06:26
Carduelis carduelis szczygie? 06:44
Carduelis cannabina makol?gwa 06:26
Carpodacus erythrinus dziwonia 08:20
Emberiza citrinella trznadel 04:38
Emberiza hortulana ortolan 05:57
Emberiza schoeniclus potrzos 07:55
Emberiza calandra potrzeszcz 05:55

A oto kilka fotek "bohaterów" powy?szej listy:

?ab?d? krzykliwy Cygnus cygnus na nowym stanowisku l?gowym - Stawy w okolicy Ciasnej

Kulik mniejszy Numenius phaeopus - Stawy Oko?owice

Biegus ma?y Calidris temminckii - Stawy Oko?owice

 

Kazarka rdzawa i zniczek w prezencie na imieniny

Aby zaobczy? kazark? rdzaw? Tadorna ferruginea, shop co pozwoli?oby mi umie?ci? j? na mojej krajowej li?cie obserwowanych gatunków, check musia?em wybra? si? na Stawy Monowskie, ed gdzie od kilku dni jak donosili ptasiarze na listach dyskusyjnych i portalach internetowych przebywa?a parka tych kaczek. Od tego miejsca dzieli?a mnie nieca?a godzina spokojnej jazdy samochodem, pogoda by?a zach?caj?ca, no i to by? dzie? moich imienin – decyzja mog?a by? tylko jedna. Skoro ?wit wyruszy?em i uda?o mi si?. Ze zlokalizowaniem stawu z kazarkami nie by?o problemu. Kaczki przebywa?y w zatoczce, do której mo?na by?o niepostrze?enie podej?? drog?. By?em chyba jedynym ch?tnym o tej porze na ich zobaczenie. Uda?o si?, chocia? ptaki by?y do?? ostro?ne. To 280 gatunek na mojej "li?cie krajowej".

Kazarka rdzawa Tadorna ferruginea - kaczor; Stawy Monowskie - 08.05.12

A to samiczka z pary - Stawy Monowskie - 08.05.12

Jeszcze tego samego dnia, po wykonaniu obserwacji terenowych w ramach monitoringów przyrodniczych – a wi?c pracy zawodowej – powi?kszy?em swoja list? o jeszcze jeden gatunek. Jako? nie mia?em do tej pory szcz??cia do zniczka Regulus ignicapilla. S? pewne gatunki, które pomimo tego, ?e w odpowiednich siedliskach i/lub o odpowiedniej porze roku s? do?? rozpowszechnione, ale jako? schodzi du?o czasu aby je w ko?cu zobaczy?. Tak to ju? z ptakami bywa. I tak te? by?o w moim przypadku ze zniczkiem. No ale w ko?cu sie uda?o. Miejscem spotkania by? drzewostan jod?owy ko?o miejscowo?ci Silniczka w gminie ?ytno, za? przewodnikiem by? mój dobry kolega Grze? Kaczorowski, le?niczy z Pukarzowa. W pó?nych godzinach popo?udniowych i s?yszeli?my i obserwowali?my ?piewaj?ce zniczki. Niestety z udokumentowaniem spotkania nie by?o ?atwo. Ale najwa?niejsze, ?e zniczek zawita? na moj? list? i zosta? wpisany pod numerem 281.

Powoli staje si? ju? tradycj?, ?e w swoje "?wi?ta" czyli imieniny lub urodziny udaje mi si? "zaliczy?" jaki? nowy gatunek. W ubieg?ym roku, prezentem na urodziny od "matki Natury" by? biegus p?owy na Zbiorniku Otmuchowskim :-).

Obrączkowanie śmieszek na Zbiorniku Poraj – kolejny sezon rozpoczęty

Wczoraj, viagra sale 05. maja 2012, wraz z Jackiem Betlej? rozpocz?lismy kolejny, trzeci sezon obr?czkowania ?mieszek Chroicocephalus ridibundus w kolonii l?gowej na "Ptasiej Wyspie" na Zbiorniku Poraj. Uda?o nam si? z?apa? i zaobr?czkowa? bia?ymi obr?czkami plastikowymi 51 doros?ych ptaków. Ponadto w?ród oko?o 120 martwych ptaków znalezionych na Ptasiej Wyspie 2 by?y obr?czkowane w Belgii a 1 ptak by? zaobr?czkowany przez nas w zesz?ym roku. Wydaje si?, ?e liczba gniazd jest mniejsza ni? w ubieg?ym roku, kiedy to naliczyli?my ich oko?o 4,5 tys. Wiekszo?? gniazd znajdowa?o sie na etapie inkubacji jaj, chocia? w niektórych ju? klu?y sie piskl?ta a w pojedynczych pierwsze piskl?ta ju? sie wyklu?y. W najbli?szym czasie b?dziemy starali si? dok?adnie policzy? ile par gniazduje w tej kolonii w tym roku.

Krótka historia naszych bada?

Doros?a ?mieszka z piskl?tami przy gnie?dzie

Obr?czkowanie ?mieszek rozpocz?li?my w 2009 roku, kiedy to 192 piskl?ta otrzyma?y tradycyjne metalowe obr?czki. Z tcyh ptaków dotar?o tylko 9 wiadomo?ci powrotnych dotycz?cych 4 osobników czyli o prawie 5 % zaobr?czkowanych ptaków.

W 2010 roku wysoka "majowa" woda zniweczy?a nasze plany obr?czkarskie, niszcz?c wszystkie gniazda w kolonii l?gowej na "Ptasiej Wyspie".

W 2011 roku rozpocz?li?my obr?czkowanie doros?ych ?mieszek dodatkowo kolorowymi, bia?ymi obr?czkami z tworzywa sztucznego, w??czaj?c si? w program  "The Black-headed Gull Polish Project" (wi?cej na temat tego projektu na stronie www. kuling.org.pl/ring2/larrid). To by? rok dla nas pilota?owy. Za?o?yli?my bia?e obr?czki 99 doros?ym ?mieszkom, dalsze 7 doros?ych ptaków i 42 piskl?ta otrzyma?y jedynie obr?czki metalowe.

Obr?czki kolorowe daj? wi?ksze mo?liwo?ci ich odczytania z dalszej odleg?o?ci. Dodatkowe kolorowe obr?czki stosuje si? u wielu gatunków ptaków.

Oprócz obr?czkowania wykonujemy pomiary biometryczne

Kolorowe znakowanie ?mieszek natychmiast zwi?kszy?o liczb? wiadomo?ci o tych ptakach. Do dnia dzisiejszego otrzymali?my 39 informacji dotycz?cych 21 osobników, czyli o 1/5 zaobr?czkowanych kolorowymi obr?czkami ?mieszek. Gdzie lataj? "porajskie ?mieszki" pokazuje poni?sza mapa. Najdalsz? wiadomo?ci? by?a ta z Hiszpanii – 2093 km od "Ptasiej Wyspy". Mo?e obr?czkowane przez nas ?mieszki pojawia si? w pó?nocnej Afryce 😉 ?