285. Wójcik Phylloscopus trochiloides

W kilka dni po udanej wspólnej szybkiej wyprawie na zaro?lówk? wraz z Grzesiem Kaczorowskim udali?my si? do Nieledwi, ambulance niewielkiej wioski ko?o Milówki w powiecie ?ywieckim, aby zobaczy? wójcika Phylloscopus trochiloides. Samczyk przebywa? w zadrzewieniach przy niewielkim potoku na wysoko?ci wylotu ul. Cichej co najmniej od 10.06.2012 (pierwsze stwierdzenie Jan Król). Generalnie tegoroczny polski maj i czerwiec sypn?? niczym "z rogu obfito?ci" stwierdzeniami tej niewielkiej ?wistunki od Ba?tyku a? po Tatry.

Na miejscu byli?my oko?o godziny 5.30 rano. Pogoda nie wró?y?a niczego dobrego. Kiedy ptaszka us?yszeli?my i po chwili uda?o nam si? go wypatrze? (w pewnym momencie zfrun?? zupe?nie nisko na niewielkie drzewka owocowe rosn?ce na ??ce) zaraz si? rozpada?o, a nawet zrobi?o si? burzowo. No có? musieli?my schroni? sie w samochodzie bo burza w górach to zjawisko niebezpieczne. Po 2 godzinach deszcz przesta? pada? wi?c mogli?my ponownie podj?? obserwacje. Samczyk by? do?? aktwyny g?osowo, troszk? stymulacji odtwarzaczem mp3 pozwoli?o na zwabienie go na ni?sze pi?tro zadrzewie?. Grzegorzowi uda?o si? wykona? dokumentacj? zdj?ciow? chocia? warunki do fotografowania by?y kiepskie (zdj?cia poni?ej). Najwa?niejsze, ?e na wójcika napatrzyli?my si? do woli a tym samym nasze krajowe listy gatunków znowu drgn??y :-).

 

284. Zaroślówka Acrocephalus dumetorum

Dla ptasiarzy z Polski zaro?lówka Acrocephalus dumetorum jest ptakiem do?? egzotycznym wi?c nic dziwnego, pilule ?e ka?dy jej pojaw pobudza tych co jeszcze nie maj? jej na swojej li?cie gatunków do ruszenia w Polsk?. Tak by?o równie? z nami. Wraz z Grzegorzem Kaczorowskim pó?nym wieczorem wyruszyli?my do Celejowa ko?o Pu?aw w lubelskiem. W tym miejscu ptak przebywa? od 13 czerwca. Upodoba? sobie ?an naw?oci porastaj?cy nachylony w kierunku wschodnim ugór granicz?cy z drog?, find budynkami, niewielkim sadem i upraw? porzeczek. Na miejsce dotarli?my oko?o 3 w nocy i tylko po uchyleniu okien w samochodzie natychmiast us?yszeli?my g?o?ny, bardzo charakterystyczny ?piew zaro?lówki. Teraz pozosta?o czeka? do rana aby wykona? "pami?tkow?" dokumentacj? fotograficzn?. Niestety poranek by? pochmurny i warunki do fotografowania nie by?y zbyt dobre, pomimo ?e zaro?lówka ca?y czas aktywnie ?piewa?a co rusz pojawiaj?c si? na wierzcho?ku suchych badyli jakby pozuj?c do fotgrafii. Ptak nie by? zbytnio p?ochliwy. Najbli?ej da?a si? ogl?da? z odleg?o?ci oko?o 5 metrów. Oko?o 6.00 rano zadowoleni wyruszyli?my w drog? powrotn?.

Cech? diagnostyczn? zaro?lówki s? m.in. krótkie lotki I rz?dowe

Area? l?gowy zaro?lówki  obejmuje wschodnie obszary Palearktyki Zachodniej od Finlandii i krajów nadba?tyckich a dalej ci?gnie si? do jeziora Bajka?. Zim? sp?dza w po?udniowej Azji (Hagemeijer & Blair 1997). Do Polski zalatuje do?? cz?sto, praktycznie corocznie (do ko?ca 2010 roku 71 stwierdze? 81 os), pojawiaj?c si? g?ównie w pó?nocnej i pó?nocno-wschodniej Polsce (Raport KF z 2010 r). Podejrzewano te? efemeryczne l?gi tego gatunku w naszym kraju. W ko?cu w ubieg?ym roku przypuszczenia si? potwierdzi?y. Z?apano i zaobr?czkowano samic? majac? plam? l?gow? oraz jednego z cn. 2 podlotów ko?o Wasilkowa w podlaskiem (www.clanga.pl).

Ten rok równie? obfituje w obserwacje tego gatunku. Dotychczas (do dnia 18.06.12) by? stwierdzony w 21 miejscach (??cznie 23 os.) (dane z www.clanga.pl).

Miejsca stwierdze? zaro?lówki w 2012 (do 18.06.)-zród?o: www.clanga.pl

Zaro?lówka na mojej li?cie krajowej zosta?a zapisana pod pozycj? 284.

Ślepowronowa wyspa

?lepowron Nycticorax nycticorax gniazduje w Polsce praktycznie wy??cznie w dolinie Górnej Wis?y. W 2009 roku w 7 koloniach l?gowych stwierdzono ??cznie 671 par (Neubauer i in. 2011). Jedn? z g?ównych ostoi ?lepowrona jest jedna z wysp zbiornika ?wirowni w Jankowicach. Gniazduje tu ponad 200 par tego gatunku. ?lepowrony gniazduj? tu wspólnie z mewami bia?og?owymi. Corocznie s? obr?czkowane. Zdj?cia zosta?y wykonane przy okazji obr?czkowania ptaków. ?lepowrony mo?na obserwowa? bez trudu z brzegu zbiornika.

?lepowronie gniazda z regu?y s? dobrze schowane w krzewach wierzb

W niezbyt du?ym gnie?dzie samica sk?ada bladoniebieskie jaja

Pisklaki szybko rosn?

Up?ynie troch? czasu zanim brzydkie piskl?ta wypi?kniej?