Mornele pod Drochlinem

W ko?cu mo?na sie by?o tego spodziewa?. Sierpie? i wrzesie? to okres, salve kiedy ta pó?nocna siewka przemieszcza si? w rejon zimowisk nad naszym krajem, zatrzymuj?c si? na polach. Codziennie dociera?y do mnie coraz to nowe informacje z telefonicznej Ptasiej Gor?cej Linii o miejscach stwierdze? tych urokliwych ptaszków. W ko?cu mornele Charadrius morinellus dolecia?y i w okolice Cz?stochowy.   W dniu 02.09.12 na polach pod Drochlinem gm. Lelów z Grzegorzem Kaczorowskim mogli?my prze?ywa? obserwowanie stadka liczacego 8 osobników: 4 doros?e i 4 m?ode ptaki. Dla Grzegorza to prze?ycie szczególne – nowy gatunek :-). Mornele to ptaki ma?o p?ochliwe i wyj?tkowo fotogeniczne co pokazuj? zdj?cia w Galerii do której zapraszam.

Dotterel / mornel Charadrius morinellus - 02.09.12 - okolice Drochlina gm. Lelów

 

+ 4 w sierpniu

Tytu? bynajmniej nie oznacza rekordowo niskiej temperatury w jakby nie by?o miesi?cu letnim :-). Tyle nowych gatunków uda?o mi si? zobaczy? i dopisa? do mojej krajowej listy zaobserwowanych ptaków. 

Zacz??o si? od obserwacji gado?era Circaetus gallicus na "dzikich polach" Lubelszczyzny o czym ju? by?o w "Wie?ciach z terenu". Kolejny gatunek to orlica Larus ichthyaetus, check która "buszowa?a" po wodach Zatoki Gda?skiej. Widzieli?my j? z Grzegorzem Kaczorowskim, sales najpierw przy porcie w Jastarni 15.08.12, a nast?pnego dnia w Ku?nicy. Ptak by? ma?o p?ochliwy co pozwoli?o na wykonanie fajnych zdj??. Urlop rodzinny okaza? si? udany pod ka?dym wzgl?dem :-). Orlic? zapisa?em na mojej li?cie pod pozycj? nr 287. Wi?cej zdj?? orlicy w galerii.

Orlica (juv.) Ichthyaetus ichthyaetus - 15.08.12 - Jastarnia Port

Po kolejny gatunek uda?em si? na pola pod Bochni?, gdzie przylecia? sobie m?ody kurhannik Buteo rufinus, którego jako pierwszy wypatrzy? tam 26.08.12 Micha? Baran. By?em na miejscu tego samego dnia, tylko po po?udniu. Niestety pogoda nie by?a za ciekawa, pochmurno z tendencj? do "kapania z nieba". No ale w ko?cu kurhannika "wydepta?em". No i powiem tak, oznaczenie tego osobnika nie by?o takim sobie samograjem do momentu dopóki si? nie zerwa? do lotu. Pola w okolicy Grodkowic, bo dok?adnie tu obserwowa?em kurhannika, w ogóle okaza?y si? by? atrakcyjne dla gatunków szponiastych. Podczas krótkiego przecie? pobytu widzia?em kilkana?cie myszo?owów, zmaeldowa?y sie te? pustu?ki i b?otniaki stawowe. No ale najwa?niejszy by? jednak kurhannik – pozycja 288 na mojej li?cie :-).

A na koniec porównanie kurhannika z myszo?owem Buteo buteo.

Zielonka Porzana parva by?a jednym z kilku tzw. "wstydliwych gatunków", których jeszcze nie mia?em okazji widzie?. Niby nie jaka? wielka  rzadko??, ale zawsze w obserwowaniu ptaków trzeba te? mie? troch? szcz??cia. To szcz??cie w ko?cu mi dopisa?o. Na stawie "Natalin" w kompleksie stawów Przer?b ko?o Zatora w dniu 30 i 31.08.12 mia?em okazj? obserwowa? po kilka ?eruj?cych na skraju szuwarów i b?otka (staw by? spuszczony) zielonek. Dokumentacja fotograficzna pozostawia wiele do ?yczenia ale i odleg?o?? obserwacji by?a znaczna. Trzeba by?o digiscopingowa? :-). To 289 gatunek na mojej krajowej li?cie.

Oczywi?cie, nie wszystko w "zdobywaniu" nowych gatunków jest takie, wydawa? by si? mog?o, proste. Jedziesz i masz ;-). Sierpie? to dwie pora?ki. Pomimo 3 podej?? pod czapl? purpurow? (stawy Spytkowice i 2 x stawy Oko?owice) gatunek ten nadal jest na mojej "li?cie wstydu". No i wyprawa popo?udniowa w dniu 27.08.12 na Zbiornik Mietkowski, w zacnym towarzystwie (Radek Gwó?d?, Wojtek Mi?osz, Micha? Zawadzki i Maciek Kowalski), gdzie mia? czeka? na nas m?ody wydrzyk d?ugosterny. Niestety znudzi?o mu si? i ptaszek sobie gdzie? polecia?. Pozosta?o popatrze? na inne ciekawe gatunki i wróci? do domu na tarczy. No ale tak to ju? z tymi ptakami jest :-).

Niestety, ?adne z tych oczu nie wypatrzy?y wydrzyka

Biała łyska

W?ród ptaków zdarza si?, doctor cho? s? to przypadki rzadkie, cialis ?e obserwujemy osobniki, które barw? upierzenia odbiegaj? od typowych przedstawicieli swego gatunku.  Najcz??ciej te "dziwne" ptaki rzucaj? si? w oczy poprzez wyst?powanie w ich upierzeniu bia?ych piór. Takie zjawisko nazywa si? leucyzmem lub albinizmem i generalnie spowodowane jest zaburzeniami w wytwarzaniu melaniny czyli ciemnego pigmentu.

W dniu 13.05.12 na stawach w Koniecpolu-Chrz?stowie mia?em okazj? obserwowa? oto tak? ?ysk? Fulica atra. Kilka dni wcze?niej obserwowa? j? w tym miejscu Grzegorz Kaczorowski. Ptak, pomimo tak zdecydowanie odmiennego od swoich krewniaków, upierzenia, zachowywa? si? zupe?nie normalnie. Wyp?oszy?em go z pasa ro?linno?ci szuwarowej w towarzystwie drugiego, typowo ubarwionego osobnika. Nie mog?em stwierdzi? czy w tym miejscu mia?y gniazdo. Inne ptaki nie wykazywa?y wobec niego nietypowych zachowa?, chocia?by agresji.

Zastanawia?em si?, czy tak ubarwiony osobnik, który wydaje si? by? doskonale widocznym i przyci?gaj?cym uwag? drapie?ników, jest w stanie przetrwa?. W dniu 21.08.12 uda?em sie ponownie na stawy w Koniecpolu – Chrz?stowie. Na moj? bia?? ?ysk? natrafi?em na dy?ym, mocno zaro?ni?tym stawie, gdzie przebywa?a w stadzie ponad 100 osobników swego gatunku. Nie zauwa?y?em jednak w upierzeniu jej skrzyde? czarnych piór.