Krótka wizyta w Lasach Sobiborskich

Lasy Sobiborskie w ostatnim okresie czasu sta?y si? jednym z TOPowych miejsc dla ptasiarzy. Wszak jest to obszar, capsule obecnie jedyny w Polsce, see sta?ego wyst?powania puszczyka mszarnego Strix nebulosa. Jak wykaza?y tegoroczne obserwacje gniazdowa? on na tym obszarze w ilo?ci (a?) 8 par. Ale, cheap jak mog?em osobi?cie tego do?wiadczy? (zreszt? nie tylko ja) natrafienie na t? przecei? bardzo du?? sow? wcale nie jest ot tak? "bu?k? z mas?em". Wspólnie z Irkiem Wo?niakiem i Marcinem Borowikiem pognali?my na wschód podbudowani informacj? a nawet i konkretnymi namiarami na mszar, gdzie Radek Gwó?d? dzie? wcze?niej, w godzinach ranych widzia? jednego puszczyka mszarnego. Niestety – pud?o. Penetracja tego konkretnego mszaru, jak i innych przy drodze z Osowej do Sobiboru nie przynios?a oczekiwanego przez nas rezultatu. Ale przynajmniej dopisa?a pogoda a i spotkanie z dzi?cio?em bia?ogrzbietym nie zdarza si? nam ot tak na co dzie? :-). No jako? trzeba si? pocieszy? no nie ? 😉 W ka?dym razie nie spasowa?em i ju? w g?owie uk?adam plan kolejnej wizyty w krainie puszczyka mszarnego.

Fragment jednego z wielu sobiborskich mszarów - to tutaj ON mia? by?
Dzi?cio?ek Dendrocopos minor - sprawdza nasz? czujno??
Chodzimy i wypatrujemy - tutaj Irek ...
... a tutaj ja z Marcinem (fot. I.Wo?niak)
Dzi?cio? bia?ogrzbiety Dendrocopos leucotos. Dla Marcina nowy gatunek 🙂
Kuku?ka Cuculus canorus z wielk? w?ochat? g?siennic?.
Lec? ?urawie - powoli trzeba zapomina? o lecie.