Poszukiwany: łabędź krzykliwy – 26/27.04.2013

?ab?d? krzykliwy jest gatunkiem, thumb któremu po?wi?cam wi?ksz? uwag? ju? od ?adnych kilku lat :-). W ostatni weekend kwietnia wyruszy?em wi?c na objazd stawów (pierwszy z kilku zaplanowanych)  celem skontrolowania stanowisk l?gowych tego gatunku w okolicach Cz?stochowy (szeroko poj?tych granicach, sick bo monitoruje obszar woj. ?l?skiego i po?udniow? cz??? ?ódzkiego).

Jak na razie poszukiwania terenowe zaowocowa?y znalezieniem 3 pewnych par z gniazdami (w tym 1 nowe stanowisko) oraz 2 par, które nie mia?y gniazd, ale z racji przed?u?aj?cej si? zimy, mo?e jeszcze „co? z tego b?dzie”. Zobaczymy niebawem. Cieszy, ?e na jednym z gniazd (drugi rok z rz?du) siedzi samica z obro??, któr? za?o?y?em jej gdy by?a pisklakiem. Jest wi?c  ju? jaki? przyczynek do bada? nad dyspersj? nataln?.

IMG_8328_cr
Para krzykliwych na jednym ze stawów w okolicach Ciasnej. Samica z obro??.

Buszowa?em generalnie w powiecie lublinieckim nie docieraj?c jeszcze we wszystkie potencjalne miejsca dogodne dla tego gatunku. Tak wi?c mo?na spodziewa? si?, ?e na obszarze b?d?cym „pod moj? kontrol?” licznik do 10 par dobije :-).

Podczas pobytu na stawach ??cznie wyhaczy?em 72 gatunki, a w?ród nich, na stawach w Gwo?dzianach, mocno zaniepokojon? w?satk?. Niestety szablodziobów obserwowanych wcze?niej na stawach ko?o Pawe?ek przez ptasiarzy z Cz?stochowskiej Grupy OTOP ju? nie zobaczy?em.

Bearded Tit / w?satka Panurus biarmicus; 26.04.2013 - Gwo?dziany fish-ponds, Silesian voivodeship
Bearded Tit / w?satka Panurus biarmicus; 27.04.2013 – Gwo?dziany fish-ponds, Silesian voivodeship
Z1
Brodziec piskliwy
IMG_8315_cr
Para perkozów rdzawoszyich (Podiceps grisegena)

Nad Sołą i na stawach w Spytkowicach – 26.04.2013

Dzisiaj wczesnym rankiem uda?em si? do miejscowo?ci ??ki w gm. K?ty, illness gdzie mia?em wykona? pierwsz? z zaplanowanych trzech kontroli 12 ha ??ki pod k?tem wyst?powania gatunków „daj?cych” jej w?a?cicielowi mo?liwo?? ubiegania si? o p?atno?? rolno?rodowiskow? w pakiecie przyrodniczym. A ?e ??ka okaza?a si? na dzie? dzisiejszy uboga w obecno?? tych ptaków (ca?a nadzieja rolnika w derkaczach, order które jeszcze nie dolecia?y) mia?em okazj? posiedzie? na brzegu So?y, która graniczy z ??k? od zachodu. Z ptaków m.in. przeganiaj?ce si? brod?ce piskliwe i sieweczki rzeczne (walka o rewiry). Pojawi?y si? te? rybitwa rzeczna, zimorodek, krwawodzioby, ??czaki i czajka. S?ycha? te? by?o s?owika rdzawego (mój pierwszy w tym roku). Bardzo fajny teren. I na dodatek obszar Natura 2000.

Z1
So?a w ??kach
Z3
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
Z4
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) na stra?y swojego rewiru
z5
Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

W drodze powrotnej zajrza?em na stawy w Spytkowicach. Du?o stawów spuszczonych. Z gatunków raczej standard dla stawów o tej porze.  Jeszcze wczoraj by?y sczud?aki. Ja jednak dzisiaj ich nie widzia?em. No ale te? nie przeszed?em wszystkich stawów. By?em w samo po?udnie, upa? da? mi rad?. Ale uda?o mi si? zobaczy? drugorocznego samczyka pliszki cytrynowej :-). Ptaszek by? do?? ?askawy co zaowocowa?o kilkoma fajnymi zdj?ciami (zapraszam do galerii).

Z1
Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) – samiec w 2 roku
Z2
Pliszka cytrynowa (Motacilla citreola) – samczyk by? do?? aktywny g?osowo
IMG_8138_cr
Potrzos (Emberiza schoeniclus) – samiec

Okolice Myszkowa – 25.04.2013

W ramach uczestnictwa w Monitoringu Flagowych Gatunków Ptaków dokona?em pierwszej kontroli cz??ci wyznaczonego kwadratu oznaczonego „tajemniczym” symbolem GS2. Dla nie wtajemniczonych to obszar o powierzchni 10×10 km w okolicach Myszkowa. Poniewa? na takiej powierzchni monitoruje si? tylko wybrane gatunki ptaków, adiposity st?d czas i g?ówn? uwag? skupi?em g?ównie na ich. Ale przy takiej okazji zawsze si? zobaczy lub us?yszy co? wi?cej 😉

Dzisiaj po raz pierwszy w tym roku widzia?em i s?ysza?em cierniówk? na stawach PZW w Jaworzniku. Na tym samym obiekcie samica g?go?a. Poza tym 3-4 pary perkoza dwuczubego, story troch? ?ysek i krzy?ówek oraz 2 pary ?ab?dzi niemych ale na razie przynajmniej bez oznak l?gowo?ci. Z drobiazgu trzciniak (po raz pierwszy w tym roku) i rokitniczka.

IMG_7967_cr
Cierniówka (Sylvia communis)
IMG_7974_cr
Cierniówka (Sylvia communis) – terytorialny samiec

Na „bagnach” przy Potoku Parkoszowickim para ?urawi oraz „godowy” kszyk. A w przyleg?ym „roz?piewanym” lesie po raz pierwszy w tym roku (jak dla mnie) ?piewaj?ce ?wistunki, mysikróliki, ?wiergotki drzewne (jeden nawet z materia?em na gniazdo) i kukaj?ce kuku?ki.

Na stawie Czarna Struga w Myszkowie para perkozów rdzawoszyich buduj?ca gniazdo. Poza tym zaj?te bocianie gniazda z wysiaduj?cymi ptakami w Jaworzniku (2), Górze W?odowskiej i Helenówce. Jak na razie jedyna para ?ab?dzia niemego z gniazdem na tej powierzchni na stawach w Jaworzniku. Rybitwy zwyczajne – 3 na osadnikach w Myszkowie i 1 na stawach PZW w Jaworzniku.

IMG_7993_cr
Perkoz rdzawoszyi (Podcieps grisegena)

 

Jednym s?owem – wiosna ca?? g?b?. Zrobi?em te? sobie szybkie podsumowanie tegoroczne: 143 gatunki (oczywi?cie w kraju) :-).

Spacerkiem po Jaroszowcu

Dzisiaj (23.04.13) dwugodzinny spacerek po Jaroszowcu (8 – 10). Lista gatunków:

 1. szpak
 2. bogatka
 3. modraszka
 4. sójka
 5. dzwoniec
 6. zi?ba
 7. pierwiosnek
 8. wróbel
 9. sierpówka
 10. siniak
 11. grzywacz
 12. pleszka
 13. kapturka
 14. sosnówka
 15. kulczyk
 16. kopciuszek
 17. pieg?a
 18. kos
 19. kowalik
 20. rudzik
 1. bird 1
  Szpak (Sturnus vulgaris) – samica, cialis o czym ?wiadczy ró?owawe zabarwienie nasady ?uchwy
  bird2
  Kapturka (Sylvia atricapilla) – samica
  bird3
  Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) – samiec
  bird4
  Siniak (Columba oenas)
  bird5
  Siniak (Columba oenas)

  bird6
  Sójka (Garrulus glandarius) – zbieraj?ca materia? na gniazdo

Okołowice i nie tylko

Dzisiaj, story 20.04., popo?udniowe ptaszenie razem z Grzegorzem Kaczorowskim rozpocz?li?my od stawów w Oko?owicach. Du?a ró?norodno?? gatunków. Jak policzy?em tak na szybko widzieli?my 40 gatunków typowo zwi?zanych z wod?.

?ab?d? niemy (17), g?gawa (2), ohar (2), krzy?ówka (>20 par), krakwa (5), p?askonos (12), ?wistun (11), cyraneczka (6), cyranka (12), g?owienka (90), czernica (95), g?go? (4), nurog?? (5), perkozek (2), perkoz dwuczuby (38), kormoran (13), czapla bia?a (4), czapla siwa (5), bocian bia?y, bocian czarny (3), rybo?ów (1), b?otniak stawowy (4), kobuz (2), ?yska (20), ?uraw (1), sieweczka rzeczna (5), czajka (4), ??czak (20), samotnik (3), brodziec piskliwy (3), krwawodziób (3), kwokacz (5), rycyk (6), ?mieszka (66), mewa ma?a (4), mewa bia?og?owa (4), rybitwa rzeczna (5), rybitwa czarna (10), grzywacz, dymówka, pliszka siwa, pliszka ?ó?ta, rokitniczka, potrzos, wrona siwa, szpak, remiz.

IMG_7681_cr
Jeden z dwóch oharów na stawach w Oko?owicach
IMG_7708_cr
Rycyk

Z Oko?owic szybciutki zwiad na stawach w Koniecpolu-Chrz?stowie. Zajrzeli?my tylko na te stawy, na prawym brzegu Bia?ki. Z nowych gatunków tego dnia dosz?y: ?ab?dzie krzykliwe (15), b?k (1 odzywaj?cy si?), zimorodek (1), raniuszek (2) i brz?czka (3 terytorialne samce). Brz?czce po?wi?cili?my troch? wi?cej czasu maj?c nadziej?, ?e uda si? j? „sportretowa?”. Efekty – takie sobie.

IMG_7715_cr
Cz??? stada ?ab?dzi krzykliwych na stawach w Koniecpolu-Chrz?stowie
IMG_7770_cr
Brz?czka – ?piewaj?cy samiec
IMG_7791_cr
Brz?czka – ten sam samczyk
IMG_7794_cr
I jeszcze raz brz?czka

A wieczorkiem skontrolowali?my cz??? gminy Przyrów pod k?tem wyst?powania uszatek. W 2 godziny wykryli?my 4 stanowiska :-). W tym 2 rewiry w du?ej kolonii l?gowej gawrona w Przyrowie, w której oprócz gospodarzy gniazd nocowa?o ca?kiem spore stado kawek. Reasumuj?c: ca?kiem udane popo?udnie i wieczór :-).

Untitled_cr
Stanowiska uszatki stwierdzone podczas kontroli w dniu 20.04.2013

 

 

„American Beau” – nie tym razem

Wszystko zacz??o si? „normalnie” czyli sms z PGL z informacj?, pharmacy a pó?niej telefony, ed  wymiana informacji no i planowanie strategii jak Go „dorwa?” :-). Tym razem obiektem, mind który zelektryzowa? ?wiat ptasiarzy by? samiec ?wistuna ameryka?skiego Anas americana, który pojawi? si? wraz z naszymi ?wistunami na rozlewiskach w?ród pól ko?o miejscowo?ci Zawada w gm. Sicienko na obszarze pow.bydgoskiego w woj. kujawsko-pomorskim. Pierwszego dla Polski stwierdzenia tego gatunku, (nota bene d?ugo oczekiwanego wi?c mo?na rzec WRESZCIE 🙂 ) dokonali Teresa i Mariusz Blank 13.04. By?o wiadome, ?e nast?pnego dnia w rejon Zawady rusz? twitcherzy aby go dopisa? do swoich ptasich list ;-). W niedziel? mia?em wa?n? rodzinn? uroczysto??. Pozosta?o mi wi?c wyczekiwanie na informacje z Kujaw. No i takowe nap?ywa?y. Najpierw, ?e ptaka nie ma. Co nie by?o informacj? zaskakuj?c?. Trwaj? intensywne przeloty wi?c ptaki nie zagrzewaj? d?ugo jednego miejsca. Ale oto po po?udniu jest informacja, ?e „amerykanin” powróci? na to samo rozlewisko !!!  Ma?o tego, by? obserwowany przez regionalnych ptasiarzy do godz. 19. Wi?c by?a nadzieja, ?e pozostanie na noc.  Wyruszy?em wi?c w poniedzia?ek przed 1 w nocy. Na miejscu by?em ju? przed godz. 8.

Z1
Rozlewiska pod Zawad? przejd? do historii polskiej ornitologii 🙂

Na rozlewiskach troch? ró?norodnych kaczek, w pewnym momencie poderwa?a si? grupka kilku ?wistunów. Odleg?o?? do?? znaczna, „strzelam” seri? zdj??. Niestety nie ma na nich ?wistuna ameryka?skiego. Dok?adnie przegl?dam wod? i brzegi rozlewisk. P?askonos, krakwy, krzy?ówki, cyraneczki, ro?e?ce, ?yski no i ?ab?dzie: niemy i 3 doros?e bewiki. Po 9 przyje?d?a Janusz Ratajczak. Zmieniamy stanowisko obserwacyjne. I tkwimy na nim. Do zwyci?stwa ;-). Zlatuj? si? na pola stada g?si. Ostatecznie jest ich oko?o 1500 os. W?ród g?si zbo?owych i bia?oczelnych jest grupka 19 bernikli bia?olicych.

Z3
Bernikle bia?olice
Z2
G?si zbo?owe i bia?oczelne. W?ród nich ptak z obro?? 1VP.

A ?wistuny si? nie pojawiaj?. Za to g?si co jaki? czas, p?oszone przez je?d??ce po polach ci?gniki, zbli?aj? si? coraz bardziej w naszym kierunku. Pozwala to na odczytanie obro?y na szyi jednej z bia?oczó?ek. Postanawiamy zrobi? rekonesans na innych rozlewiskach i stawikach w najbli?szej okolicy. Mo?e tam gdzie? siedzi ? Niestety, do listy gatunków dzisiejszego dnia dochodz? tylko g?gawa, perkozek i kokoszka. Wracamy na nasz punkt obserwacyjny. W pewnym momencie s?yszymy charakterystyczne ?wiszcz?ce g?osy. Widzimy grup? oko?o 20 ptaków, które nadlatuj? nad rozlewisko. Nie siadaj? jednak na wod?, odlatuj? dalej. Nie zauwa?y?em w tej grupie ?wistuna ameryka?skiego. Czekamy dalej. Po 15 dociera do nas ekipa ze ?l?ska: Maciek Kowalski, Marian Domaga?a, Tomek Ta?czuk i Pawe? Ko?odziejczyk. ?wistuna jak nie by?o tak nie ma. Po kilku godzinach postanawiamy, ?e koledzy ze ?l?ska przejad? na stawy w ?lesinie, a my b?dziemy trwa? pod Zawad?. Oczywi?cie zachowujemy kontakt telefoniczny. Przed godzin? 19 poddajemy si?. Nie ma szans, ?e kaczor si? pojawi. G?si powoli opuszczaj? pola. To sygna?, ?e czas te? i na nas. W ko?cu do domu kawa? drogi. A ?wistun ameryka?ski ? Skoro pojawia si? co jaki? czas krajach o?ciennych, pewnie zawita ponownie i do nas. To tylko kwestia czasu, mam nadziej?, ?e niezbyt odleg?ego czasu.

 

Turkawka wschodnia – kolejny gość ze wschodu

Mieszka?cy spokojnej ulicy Ogrodowej w niewielkim Suchedniowie na Kielecczy?nie w ostatnich dniach prze?ywali niespotykany najazd obserwatorów ptaków. Od 5 lutego w okolicach posesji nr 10 przewin??o si? kilkadziesi?t osób. Wszyscy z nadziej? ?e zobacz? turkawk? wschodni? Streptopelia orientalis – bo to ona by?a powodem tego "zamieszania". O obecno?ci tego ptaka w Suchedniowie dowiedzia?em si? pó?nym pi?tkowym wieczorem b?d?c wraz z Micha?em Zawadzkim na Ok?ciu, pharm sk?d mi?li?my wyruszy? na "szybki birdwatching" do … Gruzji. No có? pozostawa?o mie? nadziej?, buy ?e ptak zadomowi sie na d?u?ej.

W poniedzia?ek, 08.04., byli?my ju? z powrotem w kraju. Niestety, PGL milcza?, co rodzi?o obawy o dalsz? obecno?? tego ptaka. Na miejsce dotarli?my oko?o 15.30. Od razu zostali?my zauwa?eni przez mieszka?ców, którzy z zainteresowaniem pytali: – Czy turkawka jeszcze jest.? Pan, mieszkaj?cy pod nr 10, stwierdzi?, ?e nie widzia? turkawki od niedzielnego przedpo?udnia. Czy to mia?o oznacza?, ?e b?dziemy tymi, którym nie b?dzie dane jej zobaczy? ? Na szcz??cie pi?kna pogoda zach?ca?a do wyd?u?enia naszych poszukiwa?. Po oko?o 1,5 godzinie pojawili si? Roman Maniarski i Marcin Urba?ski – lokalni ptasiarze. Jeszcze raz wchodzimy w boczn? uliczk? prowadz?c? do sosnowego zagajnika nad zamarzni?tym zbiornikiem. W pewnym momencie odwracam si? i dostrzegam siedz?cego na przewodzie linii elektrycznej go??bia. Przed chwilk? tamt?dy przechodzili?my i go nie by?o. Ptak jest niekorzystnie o?wietlony, ale daje si? zauwa?y? ciemny grzbiet. Robi? pierwsze zdj?cia i wo?am pozosta?ych kolegów. Nie ma w?tpliwo?ci – TO JEST TURKAWKA WSCHODNIA ! Ptak siedzi sobie na przewodzie, co jaki? czas zmieniaj?c pozycj?. Przygl?damy si? jej z oko?o 20 metrów. Przelatuj?cy nad ni? samiec krogulca nie wywo?uje u niej jakiego? widocznego zaniepokojenia. Chyba jest dla niego zbyt du?a.

Turkawka wschodnia dotychczas by?a obserwowana w Polsce dwukrotnie. Jest to gatunek gniazduj?cy w Syberii. Wyst?puje w dwóch podgatunkach, do?? mocno zró?nicowanych od siebie. Cechy obserwowanego w Suchedniowie osobnika wskazuj? na podgatunek S.o.meena zamieszkuj?cy lasostep SW Syberii i obszary ni?szych gór ?rodkowej Azji.

Drozd czarnogardły – gość ze wschodu

Wybiera?em si? dzisiaj na liczenie ptaków w okolice Przyrowa. Pogoda jednak pokrzy?owa?a moje plany. I ca?e szcz??cie. By? kwadrans po 10 kiedy zadzwoni? do mnie Radek Gwó?d? i ze stoickim spokojem zapyta?:  – U Andrzeja Chrz??cika w karmniku ?eruje drozd czarnogard?y, check wybierasz si? ? Ju? po paru minutach by?em przy swoim samochodzie i rozpocz??em "walk?" o mo?liwo?? wyjazdu z za?nie?onego parkingu. Do P?azy, pharmacy gdzie mieszka Andrzej, ed nie mam daleko wi?c po niespe?na godzinie by?em ju? prawie na miejscu. Z du?ym naciskiem na prawie. Pomyli?em uliczki, po czym u?wiadomi?em sobie, ?e przy tym za?nie?eniu i oblodzeniu nie mam szans wspi?? si? moim autem na stromy dojazd prowadz?cy do domu Andrzeja. Na szcz??cie po chwili podjecha? swoj? "maszyn?" Radek z Wojtkiem Mi?oszem wi?c ju? bez trudu dotarli?my na miejsce.

Przyznam, ?e jeszcze w taki sposób nie twitchowa?em :-). Andrzej zaprosi? nas do mieszkania, gdzie obserwuj?c w ciepe?ku przez okno w kuchni ?eruj?ce na wy?o?onych owocach kosy, ?piewaki, kwiczo?y mogli?my ju? po chwili cieszy? si? z zaliczenia kolejnego gatunku – drozda czarnogard?ego Turdus atrogularis. Pocz?tkowo ogl?dali?my go przez lunet?, a nast?pnie, kiedy do??czy? do pozosta?ych drozdowatych aby zajada? si? owocami, przez lornetki przy wykorzystaniu ….. kuchennych krzese?. My, za spraw? ?ony Andrzeja, zajadali?my si? pysznym ciastem.

Ma?e przemeblowanie w kuchni i ju? patrzymy na drozda "z góry"-od lewej W.Mi?osz, R.Gwó?d? i ja; fot. A.Chrz??cik

Oto na poni?szych zdj?ciach bohater ca?ego zamieszania. Obserwowany u Andrzeja osobnik to samica.

Drozd czarnogard?y zamieszkuje syberyjsk? tajg?, zimuje w po?udniowo-wschodniej Azji. Mia?em okazj? naogl?da? si? go na obszarze Parku Narodowego Cuc Phoung podczas mojej styczniowej wyprawy do Wietnamu. W Polsce obserwowany bardzo rzadko. W XX w. jedynie 4 razy. Ostatnie stwierdzenie tego gatunku pochodzi z 2003 roku, kiedy by? obserwowany po 20 letniej przerwie. Nic te? dziwnego, ?e zapewne dom Andrzeja b?dzie prze?ywa? przez nast?ne godziny a pewnie i najbli?sze dni najazd ptasiarzy z ró?nych zak?tków kraju chc?cych zobaczy? tego przybysza :-).

Tak oto po raz kolejny okaza?o si?, ?e ciekawe gatunki mo?na zaobserwowa? równie? przy domu. Ja te? codziennie z balkonu przegl?dam stada ptaków odwiedzajace karmniki w moim bloku i przesiaduj?ce na drzewach. Co prawda nie mog? dotychczas pochwali? si? takim rarytem jak Andrzej, ale ta obserwacja, da?a nadziej? :-).

A na koniec relacji jeszcze dwie lerki szukaj?ce czego? do jedzenia przy … domu Andrzeja.