305. Puchacz (Bubo bubo)

Gdzie? w polskiej Krainie Wygas?ych Wulkanów na dolno?l?skim Pogórzu Kaczawskim znajduje si? kamienio?om. Od dwóch sezonów jego ?ciany upodoba?a sobie para puchaczy Bubo bubo (ze zrozumia?ych wzgl?dów dok?adniejszej lokalizacji nie podaj? 🙂 ). Dzi?ki uprzejmo?ci S?awka Rubachy, sick odkrywcy tego stanowiska, viagra 100mg mog?em wreszcie w granicach Rzeczypospolitej zobaczy? t? najwi?ksz? nasz? sow?.
Niestety aura nie rozpieszcza, vialis 40mg ale w niedziel?, 02.czerwca mia?o by? lepiej. Wybrali?my si? wi?c z Jackiem Betlej? i Adamem Dybichem w owe miejsce. Okazuje si? jednak, ?e prognozy pogody, nawet te na najlepszych stronach meteo, nie zawsze si? sprawdzaj?. Pech chcia?, ?e wjechali?my w kolejny przesuwaj?cy si? przez Polsk? ni?owy front i ju? przed Wroc?awiem zacz??o mocno pada?. Kiedy dotarli?my na miejsce intensywne opady usta?y za to pojawi?a si? mg?a na tyle g?sta, ?e praktycznie nie widzieli?my wn?trza kamienio?omu. Na szcz??cie wiej?cy wiatr by? naszym sprzymierze?cem i w ko?cu zacz??y pokazywa? si? urwiska skalne. Puchacza zlokalizowa?em (ku wielkiej rado?ci moich kompanów) na pó?ce skalnej pod krzakiem. Ptak dobrze si? maskowa? ;-). Dzieli?a nas odleg?o?? w prostej linii oko?o 200 metrów. Próbowa?em na ró?ne sposoby udokumentowa? to spotkanie (konwerter, digiscoping) ale przy takiej pogodzie… wysz?o to co wysz?o. Puchacz pozosta? niewzruszony na swoim miejscu a my przed 11 opuszczamy miejsce obserwacji. Znów zacz??o pada?. Najwa?niejsze ?e wracamy z tarcz? :-).

IMG_9891_cr
Robi? wra?enie gro?ne oblicze i przenikliwe spojrzenie.

IMG_9902_cr

IMG_9910_cr

IMG_9904_cr

kamieniolom
Siedlisko l?gowe puchacza (Bubo bubo).
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Wracamy z tarcz? ! fot. J.Betleja

W widłach Pilicy i Krztyni

W dniach 05 i 11 maja, symptoms po kilka godzin wczesnoporannych sp?dzi?em penetruj?c obszar pomi?dzy rzekami Pilic? i Krztyni?, od do ich po??czenia mniej wi?cej na wysoko?ci wsi Bogda? w gm. Szczekociny. Teren zró?nicowany siedliskowo co zaowocowa?o 51 gatunkami ptaków. Z ca?? pewno?ci? gdyby tam pochodzi? d?u?ej by?oby jeszcze troch? gatunków wi?cej. Z ciekawszych pliszka górska (samica ganiana przez pliszk? siw?), b?otniak stawowy (para z gniazdem), zimorodek, dudek, dzi?cio? czarny, strumieniówka (kilka samców), derkacz (1-2 samce w dzie?), brodziec piskliwy i para raniuszków z?o?ona z osobników obu podgatunków :-). Pe?ny wykaz widzianych ptaków na ko?cu wpisu. Okolica bardzo fajna, do?? malownicza, wydaje si? by? ma?o ucz?szczana, na pewno warta odwiedzenia. Zach?cam.

ols
Zadrzewienia ??gowe mi?dzy rzekami na wysoko?ci wsi T?gobórz (pocz?tek trasy)
Z2
Silnie wilgotne ??ki w ?rodkowej cz??ci obszaru
skarpa
Skarpa na lewym brzegu Krztyni. Tutaj widzia?em m.in. zimorodka i pliszk? górsk?
widly
W miejscu spotkania si? Pilicy (z lewej) i Krztyni (z prawej)
wilga
Wilga – samiec
gasiorek 3
G?siorek (Lanius collurio) – samiec

Lista zaobserwowanych gatunków:

 1. Phasianus colchicus – ba?ant
 2. Anas platyrhynchos – krzy?ówka
 3. Circus aeruginosus – b?otniak stawowy
 4. Buteo buteo – myszo?ów
 5. Falco subbuteo – kobuz
 6. Crex crex – derkacz
 7. Grus grus – ?uraw
 8. Actitis hypoleucos – brodziec piskliwy
 9. Columba palumbus – grzywacz
 10. Streptopelia turtur – turkawka
 11. Cuculus canorus – kuku?ka
 12. Alcedo atthis – zimorodek
 13. Upupa epops – dudek
 14. Jynx torquilla – kr?tog?ów
 15. Dryocopus martius – dzi?cio? czarny
 16. Dendrocopos major – dzi?cio? du?y
 17. Lanius collurio – g?siorek
 18. Oriolus oriolus – wilga
 19. Garrulus glandarius – sójka
 20. Parus major – bogatka
 21. Cyanistes caeruleus – modraszka
 22. Remiz pendulinus – remiz
 23. Hirundo rustica – dymówka
 24. Aegithalos caudatus – raniuszek
 25. Phylloscopus sibilatrix – ?wistunka le?na
 26. Phylloscopus collybita – pierwiosnek
 27. Phylloscopus trochilus – piecuszek
 28. Acrocephalus schoenobaenus – rokitniczka
 29. Acrocephalus palustris – ?ozówka
 30. Hippolais icterina – zaganiacz
 31. Locustella fluviatilis – strumieniówka
 32. Sylvia atricapilla – kapturka
 33. Sylvia borin – gajówka
 34. Sylvia communis – cierniówka
 35. Certhia brachydactyla – pe?zacz ogrodowy
 36. Sturnus vulgaris – szpak
 37. Turdus merula – kos
 38. Turdus pilaris – kwiczo?
 39. Turdus philomelos – ?piewak
 40. Turdus viscivorus – paszkot
 41. Erithacus rubecula – rudzik
 42. Muscicapa striata – mucho?ówka szara
 43. Ficedula hypoleuca – mucho?ówka ?a?obna
 44. Motacilla cinerea – pliszka górska
 45. Motacilla alba – pliszka siwa
 46. Anthus trivialis – ?wiergotek drzewny
 47. Fringilla coelebs – zi?ba
 48. Carduelis chloris – dzwoniec
 49. Carduelis carduelis – szczygie?
 50. Emberiza citrinella – trznadel
 51. Emberiza schoeniclus – potrzos