311.Wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)

Jesie? – czas ptasich migracji a tym samym szansa zobaczenia skrzydlatych go?ci, pharmacy którzy pojawiaj? si? u nas „okazyjnie”. Wrzesie? to dobry czas aby ruszy? na wybrze?e na m.in. wydrzyki i ?wistunki. W okresie ostatnich kilku dni widziane by?y w rejonie Helu i Zatoki Gda?skiej 3 gatunki wydrzyków, discount mewa obro?na i ?wistunka ?ó?tawa. Jak dla mnie bardzo interesuj?cy sk?ad gatunków ;-). Namówi?em wi?c Radka Gwo?dzia i noc? w poniedzia?ek (23.09.) ruszyli?my na polskie wybrze?e.  Od rana pogoda by?a zach?caj?ca, stuff silny wiatr móg? nap?dzi? ptaki. Zaj?li?my wi?c miejsce przy wej?ciu na pla?e w Helu oznaczonym numerem 67, obok pla?owej kawiarenki i rozpocz?li?my wypatrywanie. Na dzie? dobry pojawi?o si? stadko bernikli obro?nych (10), na pla?y odpoczywa?o stadko rybitw czubatych no i oczywi?cie ró?nogatunkowe stadko mew: ?mieszki, mewy ma?e, srebrzyste, ?ó?tonogie, siwe. Na morskich falach „buja?y” si? perkozy dwuczube, szlachary, pojedyncze edredony. Oko?o 9.00 do??czyli do nas przebywaj?cy na Helu ju? od kilku dni Darek i Marta ?wita?a z ma?ym Tomaszkiem i Micha? Janosz. Niebo co chwile przecina?y klucze w?druj?cych g?si: zbo?owych i bernikli bia?olicych, nisko nad wod? przemieszcza?y si? uhle i markaczki. No i w ko?cu pojawi? si? pierwszy wydrzyk – m?ody wydrzyk ostrosterny (ciemnej odmiany). Dla mnie krajowa nowo?? :-). W pewnym momencie znad morza nadlecia?a sowa b?otna  i zm?czona zapad?a w zakrzaczenia na wydmach. Kolejnym go?ciem naszego odcinka pla?y by?a ca?kowicie niep?ochliwa bernikla obro?na. Poza tym pojawi?y si? te?: siewnica (2), siewka z?ota (1) i szlamnik (1) a na morzu kolejny wydrzyk – te? ostrosterny, te? m?ody, ale ju? ja?niejszy od poprzedniego. Oba wydrzyki w pogoni za rybitwami i mewami zap?dza?y si? bardzo blisko pla?y mo?na si? by?o wi?c napatrze? do woli. Niestety nie pojawi?a si? mewa obro?na. Wabili?my równie? ?wistunk? ?ó?taw? w rejonie latarni morskiej, niestety pogoda po po?udniu zacz??a si? psu? i zacz??o pada?. W drodze powrotnej zahaczamy jeszcze o port we W?adys?awowie w którym poza oczywi?cie mewim standardem, spotykamy pojedynczego edredona i 4 szlachary .

IMG_9060_cr
Rybitwy czubate (Sterna sandvicensis)
IMG_9062_cr_cr
Uszatka b?otna (Asio flammeus)
IMG_9089_cr
Bernikla obro?na (Branta bernicla bernicla)

 Poni?ej mój gatunek dnia – wydrzyk ostrosterny  (ptak m?ody)

IMG_9113_cr

IMG_9114_cr

IMG_9115_cr

IMG_9101_cr

Lista zaobserwowanych gatunków (??cznie 33 – bez ruszania si? z miejsca ;-)):

perkoz rogaty, perkoz dwuczuby, kormoran, uhla, markaczka, krzy?ówka, edredon, szlachar, ?mieszka, mewa ma?a, mewa srebrzysta, mewa ?ó?tonoga, mewa siwa, mewa siod?ata, g?? zbo?owa, g?gawa, bernikla obro?na, bernikla bia?olica, nur czarnoszyi, rybitwa czubata, rybitwa rzeczna, wydrzyk ostrosterny, siewnica, siewka z?ota, szlamnik, ostrygojad, wrona siwa, uszatka b?otna, grzywacz, skowronek, pliszka siwa, ?piewak, modraszka.

310. Wydrzyk długosterny – Zbiornik Mietkowski

Dzisiaj wydrzyk d?ugosterny Stercorarius longicaudus na Zbiorniku Mietkowskim. Ptak m?ody zupe?nie niep?ochliwy. Dzie? wcze?niej w godzinach popo?udniowych „wytropiony” przez Paw?a Ko?odziejczyka. Nam si? uda?o, find bo wczesnym popo?udniem inni ptasiarze ptaka ju? nie zobaczyli.

IMG_4905_cr

IMG_5012_cr_1

IMG_5028_cr_1

IMG_4967_cr_1

IMG_5049_cr_1

IMG_5037_cr_1

IMG_5039_cr_1

IMG_5044_cr_1

IMG_5047_cr_1

IMG_9657_a
Trójka szcz??liwców: po mojej lewej Radek Gwó?d? a po prawicy Wojtek Mi?osz. Wydrzyk p?ywa sobie spokojnie oko?o 3-4 metrów od nas (fot. El?bieta Malec).