Skompletowałem rybitwy

Niby tylko 10 gatunków, there bo tyle liczy sobie podrodzina rybitw Sterninae w naszej krajowej awifaunie, look a zaj??o mi to …. 13285 dni (a? ? – no nie wiem). Tak to lecia?o:

  • Rybitwa rzeczna – 13.06.1977 – jez. Wigry
  • Rybitwa czarna – 13.05.1981 – Ciasna, pow. lubliniecki, woj. ?l?skie
  • Rybitwa bia?oczelna – 23.04.1988 – Ptasi Raj, Wyspa Sobieszewska
  • Rybitwa czubata – 22.07.1989 – uj?cie Wis?y, ?wibno (obóz ornitologiczny)
  • Rybitwa bia?oskrzyd?a – 15.05.1993 – Str?kowa Góra, dolina Narwi
  • Rybitwa wielkodzioba – 08.08.1993 – Zb. Poraj, pow. myszkowski
  • Rybitwa bia?ow?sa –  19.06.1994 – Zb.Gocza?kowicki
  • Rybitwa ró?owa – 12.07.2013 – Zb. Mietków

Ostatnie dwa gatunki zobaczy?em w ci?gu tego, ostatniego pa?dziernikowego weekendu.

Pojedyncza rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica od przebywa?a na stawach w Zimnie ko?o Tomaszowa Lubelskiego od 20.10. Utrzymuj?ca si? pi?kna pogoda dodatkowo zmotywowa?a mnie do podj?cia wysi?ku aby pokona? te blisko 400 km i zobaczy? tego po?udniowoeuropejskiego przedstawiciela rodziny rybitw, rzadko pojawiaj?cego si? w Polsce. Tradycyjnie ju? w moich szalonych wypadach na ptaki, przemie?ci?em si? na Lubelszczyzn? noc?, aby o ?wicie znale?? si? w zaplanowanym miejscu. Niestety g?sta mg?a spowi?a stawy wi?c musia?em odczeka? troch? na popraw? widoczno?ci. To troch? trwa?o bo blisko 2 godziny. Wykorzysta?em ten czas na prób? znalezienia jakiego? kontaktu z w?a?cicielem obiektu, niestety bez powodzenia. Jak tylko mg?a ociupink? si? podnios?a natychmiast wkroczy?em na groble z postanowieniem szybkiego zobaczenia owej rybitwy i wyruszeniem w powrotn? drog? bo przecie? na Zbiorniku Bagry w Krakowie, podobnie do rybitwy krótkodziobej, od kilku dni przebywa?a rybitwa popielata Sterna paradisea – dla mnie te? nowo?? w kraju ;-).

Rybitw? krótkodziob? zlokalizowa?em dosy? ?atwo. Na du?ym, cz??ciowo spuszczonym stawie, siedzia?a sobie na b?otku w?ród czajek i kilku ?mieszek. W ogóle na stawie masa ptaków: setki krzy?ówek i czajek, ?yski, perkozy dwuczube, bataliony, kuliki wielkie, biegusy zmienne, bewiki (10 ad + 3 juv), ?ab?dzie nieme. Wida?, ?e chyba na tym obiekcie nie strzelaj? zbyt cz?sto. Bardzo fajne miejsce. Rybitwa kilkukrotnie wraz z innymi ptakami co jaki? czas, podrywa?a si? do lotu by po chwili ponownie „zasi???” na b?otku.  Jedyne zmartwienie to utrzymuj?ce si? zamglenie i du?e zachmurzenie, które uniemo?liwia?o wykonanie przyzwoitej dokumentacji zdj?ciowej. W mi?dzyczasie zjawi? si? te? w?a?ciciel stawów, ale wyja?ni?em mu w czym rzecz i oczywi?cie nie mia? nic na przeciwko abym sobie móg? na ptaki popatrze? :-). Kiedy, oko?o 11. opuszcza?em stawy przez chmury zacz??o przebija? si? s?o?ce.

Gelochelidon_nilotica
Rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica)

Na Zbiornik Bagry do Krakowa dotar?em ju? praktycznie przy zachodzie s?o?ca. Przeszed?em si? wzd?u? pó?nocnego brzegu jednak rybitwy popielatej nie znalaz?em. Na pewno jednak jeszcze oko?o dwóch godzin przed moim przybyciem by?a bo poinformowa? mnie o tym, pokazuj?c zdj?cia, napotkany „lokalny” ptasiarz. Na pocieszenie mog?em nasyci? si? widokiem nura czarnoszyjego w pi?knej szacie godowej, którego obserwowa?em z odleg?o?ci kilku metrów. Kiedy opuszcza?em parking przy zbiorniku by?o ju? zupe?nie ciemno, ale w g?owie mia?em ju? plan na niedziel?: rodzinna wycieczka do Krakowa na Zbiornik Bagry :-).

Kiedy z Ad? i Tobiaszem dotarli?my do zbiornika, by?a ju? grupa ptasiarzy z MTO prowadzona przez Krzysia Czajowskiego, który przekaza? informacj?, ?e rybitwa by?a widziana przez nich dzisiaj. Tak wi?c jest dobrze. Nieco dalej spotykamy Mart?, Darka i Tomaszka ?wita?ów. Niestety rybitwy nie widzieli. Robi si? coraz cieplej, brzegi zape?niaj? si? spacerowiczami, w?dkarzami a na wodzie pojawiaj? si? ?aglówki. Nie brakuje nawet amatorów k?pania si? w zbiorniku. A rybitwy nie ma. Optymizm zaczyna powoli opada?. W mi?dzy czasie znów blisko brzegu podp?ywa nur czarnoszyi. Strzelaj? migawki aparatów. Przepi?kny ptak. Na zbiornik dociera te? Damian Wiehle. Nie widzieli?my si? dawno wi?c jest o czym pogada?. I kiedy my tak sobie gadu gadu nagle zjawia si? „nasza zagubiona” rybitwa popielata. Jest bardzo aktywna, lata wzd?u? brzegów zbiornika poluj?c chyba na jakie? owady.  Ufff :-).

A
Rybitwa popielata (Sterna paradisea)
B
Rybitwa popielata (Sterna paradisea)
C
Rybitwa popielata (Sterna paradisea)
IMG_0485_cr
Nur czarnoszyi (Gavia arctica)
IMG_0486_cr
Nur czarnoszyi (Gavia arctica). Jaka szkoda, ?e ptak by? ustawiony dok?adnie pod s?o?ce
IMG_0487_cr
Nur czarnoszyi (Gavia arctica)
IMG_0488_cr
Nur czarnoszyi by? bezsprzecznie bardziej fotogeniczny od rybitwy popielatej

Rybitwa popielata zamyka aktualn? list? krajowych rybitw. Pozostaje tylko pytanie na jak d?ugo ;-)?. Czy kolejn? b?dzie pojawiaj?ca si? prawie corocznie w zachodniej Europie pó?nocnoameryka?ska rybitwa czarnoucha Sterna forsteri ?  Niewykluczone. Kiedy ko?cz? ten wpis nad zachodni? Europ? nadci?ga pot??ny huragan.

 

Bewiki ruszyły

Pa?dziernik to miesi?c intensywnej migracji bewików czyli ?ab?dzi czarnodziobych Cygnus columbianus z l?gowisk w rosyjskiej tundrze w kierunku zimowisk w zachodniej Europie. Obecnie bewik leci do?? szerokim frontem przez obszar prawie ca?ej Polski (a jeszcze 20 lat temu tak nie by?o) st?d mo?na go zobaczy? równie? na stawach i innych zbiornikach na po?udniu Polski.

Pierwsze bewiki tej jesieni mia?em okazj? ogl?da? wraz z Grzegorzem Kaczorowskim na stawach w Oko?owicach w dniu 20. pa?dziernika. Dolina Pilicy i stawy po?o?one w jej obr?bie s? miejscem w miar? regularnych obserwacji tego ptaka w okolicach Cz?stochowy. Trójka doros?ych ?ab?dzi by?a ma?o p?ochliwa dzi?ki czemu mogli?my wykona? kilka fajnych zdj??. Ka?dy osobnik charakteryzowa? si? innym uk?adem barw na dziobie. Podczas mojego pobytu w delcie Peczory (pó?nocna Rosja), buy cialis kiedy obr?czkowali?my doros?e bewiki, u schwytanych ptaków mo?na by?o wyró?ni? kilka typów zabarwie? dzioba. Ale bardziej szczegó?owo o tym zjawisku mo?e jeszcze kiedy? napisz? (a mo?e „urodzi si?” jaki? powa?ny artyku? ;-)).

Kolejna okazja na spotkanie z tym gatunkiem trafi?a mi si? wczoraj (26.10.13). Stado 10 doros?ych i 3 tegorocznych m?odych mog?em ogl?da? na stawach w Zimnie ko?o Tomaszowa Lubelskiego. Te jednak trzyma?y si? zdecydowanie dalej od brzegu du?ego stawu.

Bez-nazwy-1
Przyk?ady zmienno?ci w ubarwieniu dziobów ?ab?dzi czarnodziobych (delta Peczory lipiec 2011)
Bez-nazwy-1
A to dla porównania „trójka” z Oko?owic

 

Z1

Z2

z4

z7

312. Świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus)

Wrzesie? to dobry czas na wschodnie, purchase syberyjskie ?wistunki, sales które miast frun?? sobie gdzie? w kierunku po?udniowo-wschodniej Azji, myl? si? i obieraj? kierunek zgo?a inny, wywo?uj?c swym pojawem poruszenie w ?wiecie obserwatorów ptaków w krajach europejskich. W tym roku mamy do czynienia w?a?nie z takim „nalotem” ?wistunki ?ó?tawej Phylloscopus inornatus. I tak w Finlandii we wrze?niu szacowano jej liczebno?? na ok. 350 os., a na 3 wyspach w NW Norwegii w ciagu jednego dnia odnotowano prawie 300 ptaków ! Jakby tego by?o ma?o 26 wrze?nia pad? chyba rekord tej jesieni: 450 os. na Szetlandach i wschodnim wybrze?u Szkocji. Te liczby musia?y si? prze?o?y? równie? wykrywalno?? tego gatunki na naszych ziemiach. Tak te? si? sta?o. Co chwil? raportowano ten gatunek z polskiego wybrze?a a szczególnie z Mierzei Wi?lanej. Nie by?o na co czeka?. Wykorzysta?em pi?kn? pogod? i po ca?onocnej je?dzie 27.09. „zameldowa?em” si? na Piracie. Na drapoliczowej wie?y byli ju? Andrzej Ko?micki, Zuza Pestka, Grzegorz Kielnierowski i jaki? Fin, który fotografowa? (a przynajmniej stara? si?) „en face” lec?ce zi?by. Jednym s?owem komplet. Musia?em troch? odczeka?, a? zwolni si? miejsce na wie?y. Cierpliwo?? do?? szybko zosta?a nagrodzona. Kolega z Finlandii opu?ci? punkt obserwacyjny, wi?c mog?em zaj?? jego miejsce. Ptaków drapie?nych lecia?o male?ko wi?c czasu na pogaduchy by?o du?o. Andrzej co jaki? czas w?drowa? do rozci?gni?tej siatki na wróblaki przy której dzia?a?a non-stop komórka odtwarzaj?ca g?os wabi?cy ?wistunki ?ó?tawej. Niestety ?wistunki brak: zarówno w siatce jak i w otoczeniu wie?y. W ko?cu jednak szcz??cie si? u?miechn??o. JEST ! Ptaszek pojawi? si? w zaro?lach tu? przy wie?y. Nie odzywa? si?, przebywa? w towarzystwie kilku mysikrólików i jak na ?wistunk? przysta?o znikn?? do?? szybko. Grzegorzowi uda?o si? udokumentowa? to spotkanie. Odetchn??em z ulg? – nie przejecha?em tylu kilometrów na darmo :-).

DSC_9269k_cr
?wistunka ?ó?tawa (Phylloscopus inornatus) – fot. G. Kielnierowski
DSC_9271k_cr
?wistunka ?ó?tawa (Phylloscopus inornatus) – fot. G. Kielnierowski