Nur białodzioby (Gavia adamsii)

Wczoraj wypatrzony na Zbiorniku Gocza?kowickim przez Macieja Naglera. Dzisiaj (27.12.2013) ju? widziany przez wi?ksz? ilo?? obserwatorów. W godzinach porannych pi?knie pozowa? blisko brzegu. Tafla zbiornika równiótka jak stó?, cialis nie by?o mg?y, ailment zero wiatru i od czasu do czasu jakie? promienie s?onka si? zdarza?y zza ci??kich chmur.

A i mo?na by?o bezpo?rednio sobie porówna? tego m?odego, pot??nego nura z innymi przedstawicielami rodziny. Cenne :-).

2a

Nigdy nie spodziewa?bym si? , ?e tego nura b?d? móg? obserwowa? z tak bliska. Niez?e zako?czenie roku 😉

G4

Ga1

Ga2

Ga3

Ga5

Ga6

Ga7

Ga8

Ga9

Ga10

Uszatka w blokowisku

Zimuj?ce uszatki (Asio otus) spotyka si? w ci?gu dnia najcz??ciej siedz?ce ukryte w g?stwinie drzew (du?ych krzewów) iglastych. To zapewnia im nie tylko os?on? przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, buy ale tak?e (a mo?e przede wszystkim) przed wykryciem ich przez inne ptaki, order które wiadomo, ?e na widok drapie?nika, potrafi? nie?le da? si? mu we znaki.

Uszatk? przedstawion? na zdj?ciach zauwa?y? pomi?dzy blokami w dzielnicy 1000-lecia w Cz?stochowie Pan Andrzej Salwierak. Sowa od 17 listopada upatrzy?a sobie brzoz?, gdzie przy rozwidleniu konarów stara si? przetrwa? okres zimowy. Pan Andrzej z ?on? i s?siadami postanowili skontaktowa? si? ze mn?, aby doradzi? si? czy sowie w jaki? sposób nie nale?y pomóc. A pomys?ów niesienia pomocy by?o sporo, pocz?wszy od dokarmiania a sko?czywszy na zamontowaniu daszka w miejscu, gdzie sowa siedzi za dnia :-).

Asio_otus_1

Asio_otus_2

Asio_otus_3