Zbiornik Poraj – kontrola w ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Wodnych

W dniu dzisiejszym (12.01.2014), health przy niezbyt zach?caj?cej pogodzie, wykona?em kontrol? ca?ego zbiornika w Poraju w ramach Monitoringu Zimuj?cych Ptaków Wodnych. Poziom wody niski, cofka praktycznie bez rozlewisk, w rejonie „Ptasiej Wyspy” du?e po?acie ?ach.

Sk?ad gatunkowy ubo?uchny. Raptem 8 gatunków. Mewy dopiero zaczyna?y zlatywa? si? na zbiornik z wysypiska ?mieci.

Krzy?owka – 277

Cyraneczka – 17

Kormoran – 70

Czapla siwa – 11

Mewa siwa – 7

Mewa bia?og?owa – 30

?mieszka – 7

Bielik – 1

A

B

C

D

Krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera)

Pierwsza informacja o obserwacji krzy?odziobów modrzewiowych w Polsce ko?o wsi Cegielnia Lewicka dotar?a do mnie 2 stycznia, help kiedy wspólnie z Ad? i Tobiaszem, view ko?czyli?my nasz kilkudniowy pobyt sylwestrowo-noworoczny na terenie Holandii. Co ciekawe, clinic ten gatunek krzy?odzioba pojawi? si? tak?e tej zimy (?) na obszarze Holandii, gdzie by? obserwowany w dwóch lokalizacjach na obszarze prowincji Groningen i Utrecht. Oczywi?cie w ka?dej z tych lokalizacji podj??em prób? zobaczenia tego nowego dla mnie gatunku :-). Niestety, bez sukcesu. Wida? tak mia?o by?.

W niedziel? przed po?udniem dotarli?my do domu, a poniewa? w sobot? nikt nie potwierdzi? obecno?ci krzy?odziobów modrzewiowych w rejonie Cegielni Lewickiej, s?dzi?em, ?e jest ju? „po ptakach”. Jednak w niedzielne popo?udnie przez PGL dotar?a informacja, ?e Pawe? Malczyk, Radek Gwó?d? i inni, wracaj?cy z obserwacji mewy delawarskiej w Ostródzie, odhaczyli pojedynczego krzy?odzioba modrzewiowego w „sta?ej” lokalizacji. Po chwili mia?em ju? wspó?rz?dne tego miejsca i mog?em dzia?a? dalej ;-).

Na „twich” umówi?em si? z Darkiem Szlam? i Tomkiem Grochowskim. Spotkali?my si? w Kozieg?owach pod „Czardaszem” o 4 rano i po prawie pustych drogach (wszak to ?wi?to „Trzech Króli”), bardzo sprawnie, tu? po godzinie 8, dotarli?my w okolice M?awy. Jeszcze przed poszukiwaniem krzy?odziobów ma?a czarna z szarlotk? i do dzie?a. Wiedzia?em, ?e w rejonie Cegielni Lewickiej s? Micha? Zawadzki i pozostali Opolanie, którzy sp?dzili noc w samochodzie, bo w dniu wczorajszym nie uda?o im si? po po?udniu zobaczy? krzy?odziobów. Mieli?my wi?c sta?? ??czno?? :-). Kiedy byli?my oko?o 1,5 km od miejsca docelowego zadzwoni? Micha? z informacj?, ?e obserwuj? w?a?nie pojedynczego krzy?odzioba modrzewiowego.

Dotarli?my bardzo szybko do tego miejsca, gdzie by?a ju? liczna (jak na polskie warunki) grupa ptasiarzy. Ptak jednak tu? przed nami przefrun?? w inne miejsce. Na szcz??cie jednak zosta? szybko zlokalizowany i co si? okaza?o – nie by? sam, a w towarzystwie jeszcze dwóch innych samców swego gatunku (!!!) i dwóch krzy?odziobów ?wierkowych. Obserwowali?my je blisko pó? godziny, o?wietlone promieniami wschodz?cego s?o?ca. Po intensywnym ?erowaniu grupka krzy?odziobów zerwa?a si? i odlecia?a, by po kilku minutach ponownie powróci? na „stare ?mieci”.

IMG_0719_cr

IMG_0844_cr

IMG_0846_cr

IMG_0862_cr

IMG_0900_cr

IMG_0904_cr

IMG_0930_cr

DSC03642a
„Rodzina” twicherów: od lewej (ci stoj?cy): Maciek Kowalski, Agnieszka Ta?czuk, Janek Fuss, Micha? Zawadzki, Marcin Wierzbicki, S?awek D?browski, Tomek Grochowski Tomek Janiszewski, Pawe? G?owacki, ja, Darek Szlama, Stanis?aw Turowski, Dawid Koz?owski oraz (ci pi?tro ni?ej 😉 ) od lewej Tomek Ta?czuk i Piotr Gryz (fot. M.Kowalski)