Kałuża

Woda – bez niej nie ma ?ycia. Oczywisty truizm :-). Taka sobie np. ma?a ka?u?a, order to dla ptaków nie tylko wodopój ale te? i ?azienka. Dzisiaj, sales po obiadku, sp?dzi?em blisko godzin?, przy takiej w?a?nie niewielkiej ka?u?y na skraju lasu u mnie w Jaroszowcu, siedz?c w samochodzie oczywi?cie bez ?adnego maskowania si?. Z ka?u?y w tym czasie skorzysta?y: sosnówki, bogatki, modraszka, pokrzywnica (mi?a niespodzianka), zi?by, rudzik, sikora uboga, kos, kowalik. Nie skusi?y si? odzywaj?ce si? w pobli?u grzywacze i dzi?cio? du?y. Pewnie bardziej strachliwe od „drobiazgu”.

Z1
Pokrzywnica
Z2
Modraszka
Z3
Rudzik
Z4
Rudzik
Z5
Rudzik
Z6
Zi?ba – samiec
Z7
Zi?ba – samiec

Dzień na Kujawach

Na wizyt? w do?? odleg?ym jakby nie by?o regionie Polski skusi? nas (tj. mnie, physician Radka Gwo?dzia i Paw?a Malczyka) ?wistun ameryka?ski Anas americana. Dzie? wcze?niej wykryty i obserwowany jeszcze w godzinach pó?nopopo?udniowych na jeziorze Wieleckim (T i M. Blankowie).

Na miejsce dotarli?my przed 9, order odhaczaj?c po drodze pierwsz? w tym roku kanie rud?.  Na wie?y obserwacyjnej nad jeziorem we wsi Wiele zastajemy Zbyszka Kajzera, cialis który przyjecha? dos?ownie kilka minut przed nami. Zbyszek zd??y? ju? zeskanowa? powierzchni? jeziora. Niestety – ameryka?ca nie ma. Mo?na powiedzie?, ?e praktycznie ptaków nie ma. Raptem po kilka ?ysek, ?wistunów, krzy?ówek, ?ab?dzi niemych, perkozów dwuczubych i g?go?ów. Hmm. Czy?by pocz?tek czarnego scenariusza ? Nie poddajemy si? jednak, postanawiamy si? rozdzieli? i spenetrowa? inne okoliczne jeziora. Na polach pod wsi? Bia?owie?a (przypominam jeste?my na Kujawach :-)) widzimy stado ?eruj?cych g?si. Oprócz g?gaw, g?si bia?oczelnych i zbo?owych, jest stadko 20 bernikli bia?olicych i 6 g?si krótkodziobych. Szczególnie te ostatnie ciesz?, bo to i zacna ilo?ciowo grupka a i odleg?o?? do?? bliska aby móc sobie je dok?adnie poogl?da?.

IMG_3326_cr
G?si krótkodziobe na pierwszej linii
IMG_3318_cr
Trzy gatunki g?si

Po jakim? czasie wracamy na wie??. Naszego topowego gatunku nie ma. Kontaktujemy si? telefonicznie ze Zbyszkiem. Te? ?wistuna ameryka?skiego nie wypatrzy?. Szukamy dalej. Po kilku godzinach bezowocnych poszukiwa? postanowili?my podjecha? na stawy w ?lesinie, a nast?pnie ponownie wróci? na wie?? nad jeziorem. Na stawach spotykamy siln? grup? Bydgoszczan: Wiesiu Bagi?ski, Teresa i Mariusz Blank, Dawid Kilon. Z ptaków m.in. kilkadziesi?t bewików, w?satki i… 3 szablodzioby, które to tak naprawd? przyczyni?y si? do naszej wizyty na stawach ;-). Ach te rankingi roczne :-).

IMG_3359_cr
M?ode (zesz?oroczne) i doros?e ?ab?dzie czarnodziobe czyli „bewiki”
sz1
Szablodzioby (fot. R.Gwó?d?)

Wracamy na wie?? obserwacyjn?. Na jezioro zaczynaj? zlatywa? si? g?si. ?wistun ameryka?ski pozostaje nadal na naszych listach ?ycze?.

Krzyżodziób na stawach

W sobot?, story 22.03., sales wspólnie z Grzesiem Kaczorowskim, cure kontynuowali?my odkrywanie warto?ci ornitologicznych dolin niewielkich rzek w Regionie Cz?stochowskim. Tym razem postanowili?my sprawdzi? rzek? Wiercic? na odcinku od Ponika do Zbiornika w Zalesicach. Pogoda pi?kna, wi?c i mo?e dopisz? gatunki. W Poniku pierwsze dla mnie w tym roku kopciuszki i pliszki siwe. Poruszanie si? wzd?u? koryta rzeczki w wielu miejscach niemo?liwe, ogrodzenia nie tylko dochodz? do koryta rzeki ale i przecinaj? j?. W ko?cu zabudowa si? ko?czy i mo?emy ju? bez przeszkód i?? wzd?u? koryta rzeki. Na stawach w Dziadówkach wodnik, kilka ?ysek i krzy?ówek, potrzosy i …. samiec krzy?odzioba ?wierkowego, który nawet sobie pod?piewywa? nie?mia?o ;-). Jak na ten gatunek ?rodowisko do?? nietypowe.

IMG_3185_cr

IMG_3186_cr

Idziemy dalej. Przed kolejnym kompleksem stawów, w Krasianowie, natrafiamy na trudny do przej?cia fragment olsu. Musimy go obej??. P?oszy nam si? pojedynczy ?uraw, który w zupe?nej ciszy gdzie? odlatuje  (czy?by mia? tu gniazdo ?). Stawy, z widocznymi ?ladami wypalania trzcin, pustawe. Widzimy jedynie 3 brod?ce samotne i stado 10 cyraneczek. Za to u ropuch szarych gody w pe?ni. Docieramy do Krasianowskich ??k, na których obserwujemy par? ?urawi.

IMG_3207a
Ropuchy szare w mi?osnym u?cisku
IMG_3213_cr
Para ?urawi na Krasianowskich ??kach

W Syg?tce nad Kozyrk? (ciek, który spotyka si? z odnogami Wiercicy), ?miga zimorodek. Niestety na ca?ym odcinku nie znajdujemy stanowisk pliszki górskiej (a to jeden z naszych priorytetowych gatunków), pomimo istnienia odpowiednich dla tego gatunku siedlisk. Wracamy (ju? samochodem) do Ponika. I tu niespodzianka. Samica pliszki górskiej na mo?cie w Poniku, przylecia?a, prawdopodobnie sp?oszona, z obszaru gdzie poprzegradzana odnoga Wiercicy przep?ywa w?ród zabudowy (odcinek kilkuset metrów), siad?a na moment na ga??zi jednego z drzew, po czym ponownie wróci?a w zabudow? nad rzek?. To si? sprawdzi :-).

??cznie widzieli?my (s?yszeli?my) 43 gatunki. By?y nimi (kolejno?? przypadkowa):

zi?ba, sierpówka, grzywacz, sroka, kopciuszek, grubodziób, krzy?ówka, dzwoniec, bogatka, rudzik, szpak, kawka, sójka, kos, myszo?ów, trznadel, sikora czarnog?owa, czajka, paszkot, ?piewak, dzi?cio? czarny, dzi?cio? du?y, dzi?cio? zielony, dzi?cio?ek, kwiczo?, strzy?yk, wodnik, ?yska, brodziec samotny, cyraneczka, ?uraw, czubatka, potrzos, pierwiosnek, sosnówka, ba?ant, krzy?odziób ?wierkowy, raniuszek, kowalik, pliszka siwa, pliszka górska, zimorodek, pe?zacz ogrodowy.

W jaroszowieckich buczynach

Pi?kne s?o?ce od kilku dni zwiastuje rych?e nadej?cie prawdziwej wiosny. Czy tak b?dzie naprawd? ? Zobaczymy. Korzystaj?c ze s?o?ca wyruszy?em dzisiaj z Tobiaszem na godzinny spacer „za miedz?” czyli w nasze buczyny. Tobiasz uczy? si? jak chodzi? po oznakowanym turystycznym szlaku, ask a ja przy okazji nas?uchiwa?em co tam w buczynach „piszczy”. Sza?u nie by?o. Oczywi?cie w?ród skrzydlatych dominowa? kowalik, here s?ysza?em te? pe?zacza ogrodowego i uganiaj?ce si? w koronach grubodzioby. Z dzi?cio?ów jedynie du?y a dodaj?c jeszcze bogatki i modraszki sk?ad gatunkowy zosta? wyczerpany. Sama buczyna bez li?ci, pomimo s?o?ca, jest jeszcze „zimna” i nie zmieniaj? tego odczucia ?migaj?ce pomi?dzy pniami cytrynki. Ale oczy w dó?, pod nogi, i od razu robi si? cieplej i weselej :-). Sypn??o przylaszczkami, od czasu do czasu jeszcze bieli?y si? k?py przebi?niegów i w jednym miejscu…zdrojówki rutewkowatej.

IMG_2978

IMG_2979

IMG_3000

IMG_3007

IMG_3010_cr
zdrojówka rutewkowata (Isopyrum thalictroides)

IMG_3018_cr

Żurawie

?urawie jako jedne z pierwszych zwiastunów wiosny zameldowa?y si? ju? w po?owie lutego. Dzisiaj (8 marzec) uda?o mi si? podjecha? samochodem do pary ?eruj?cej blisko drogi ko?o wsi Skrzypiec. Szkoda, try ?e nie dopisa?a pogoda.

Grus_grus_1

Grus_grus_6

Grus_grus_2

Grus_grus_7

Grus_grus_4