Rudzik w budce

Taka oto budka l?gowa, prostate troch? ju? leciwa, wisi sobie na so?nie przy ko?ciele w Jaroszowcu. Dzisiaj (25.04.) z dalszej odleg?o?ci zauwa?y?em, ?e „co?” do niej wlatuje z materia?em na gniazdo. Tajemnicze „co?” okaza?o si? by? rudzikiem Erithacus rubecula :-). W budce na pewno przebywa?y dwa rudziki, a wi?c para. Rudzik  intensywnie zbiera? materia? na gniazdo w bezpo?redniej blisko?ci sosny z budk? i zanosi? materia? do ?rodka. Czy ptaki w zbieraniu materia?u si? wymienia?y, czy te? budulec donosi? do budki tylko jeden osobnik i w budce przekazywa? materia? drugiemu  – tego nie uda?o mi si? rozstrzygn??. Miejsce na gniazdo jednak chyba do?? nietypowe jak na ten gatunek.

Rudzik 1

Rudzik 2

Rudzik 3_cr

Rudzik 4_cr

Rudzik 5

Czas na krzykliwce

Trzecia dekada kwietnia, viagra sale najwy?sza pora na rozpocz?cie objazdówki po stanowiskach l?gowych, viagra buy tych znanych i tych nieznanych, ailment ?ab?dzia krzykliwego na „moich ” terenach. Dzisiaj w powiecie lublinieckim 5 par z gniazdami, ale jeszcze bardziej cieszy, ?e siedz?ce na 3 gniazdach ptaki nosz? obro?e :-). Cenne dane do dyspersji natalnej.

Stawy w Hadrze – w ubieg?ym roku ?ab?d? krzykliwy zagnie?dzi? si? tu po raz pierwszy, wyprowadzaj?c 3 m?ode. W tym roku gniazdo bardziej ukryte w g?stwinie szuwarów na wschodnim stawie.

IMG_6221_cr

Stawy w Mochale – stanowisko „stare” (pierwszy l?g w 2012 roku) na wyspie jednego ze stawów.

IMG_6230_cr

Stawy w Ciasnej (przy linii kolejowej, na zachód) – stanowisko odkryte w 2012 roku, w pierwszym sezonie na stawie „Cyranka”. W nast?pnym roku para za?o?y?a gniazdo na stawie „Roman” i dochowa?a si? 3 piskl?t. W tym roku gniazdo na tym samym stawie. Z reszt? innego wyboru nie by?o, na pozosta?ych stawach brak wody, a i na „Romanie” poziom bardzo niski. Ptaki za?o?y?y gniazdo w cz??ci ?rodkowej stawu. Samica obro?owana – 1R43 – jako piskl? na stawach w Gi?tkowi?nie gm. Lipie w 2003 roku (dystans = 36 km) .

IMG_6250_cr

Stawy Zborowskie – koniec lenistwa 🙂 obserwowany od dwóch sezonów ptak z obro?? 3R18 (samica) wreszcie ma gniazdo. Para wybra?a staw „Marian”. Obro?? za?o?ono jej jako piskl?ciu na stawach w O?arowie w 2010 roku. Dystans  43 km.

IMG_6231_cr

Staw ok. 1 km na N od Solarni – male?ki stawek otoczony lasem. W ubieg?ym sezonie natkn??em si? na par? bez oznak l?gowo?ci. Ale by?o to pod koniec sierpnia. Samica nosi?a obro?? 1R41, któr? otrzyma?a jako piskl? na stawach w Gi?tkowi?nie w 2003 roku (dystans  43 km). W tym roku stwierdzi?em par? z gniazdem zlokalizowanym na wyspie.

IMG_6183_cr

Ci?g dalszy poszukiwa? nast?pi niebawem ;-), prawdopodobnie w sobot?.

Sterniczka jamajska z bonusem

Nie ma lito?ci 😉 Kolejne wyzwanie. Na szcz??cie niezbyt odleg?e. W ?rod?, pills a wi?c w dzie? kiedy wróci?em nad ranem z Ko?obrzegu, symptoms Radek Gwó?d? wyczai? samic? sterniczki jamajskiej Oxyura jamaicensis na Ku?nicy War??y?skiej o czym niezw?ocznie mnie poinformowa?. O nie nie – za ?adne skarby, viagra dzisiaj si? nie zbior?. Wizyt? odk?adam na czwartek. Czwartkowy poranek przyniós? wy?mienit? pogod?. Po konsultacjach telefonicznych z Radkiem, w ko?cu dogadujemy si? w którym miejscu wczoraj sterniczka si? trzyma?a. I… praktycznie swojej lokalizacji nie zmieni?a :-). „Buja” si? w grupie czernic, pocz?tkowo intensywnie ?eruje, co chwila nurkuj?c. W ko?cu s?o?ce j? chyba rozleniwia i w typowy dla kaczek sposób k?adzie g?ow? na grzbiecie. Pora na sjest?. A na mnie czeka jeszcze jedna niespodzianka :-).

IMG_6075_cr

IMG_6124_cr

IMG_6083_cr

IMG_6118_cr

Otó? przy przeciwleg?ym brzegu zbiornika p?ywa perkoz rogaty Podiceps auritus w szacie godowej, o czym poinformowa? mnie przyby?y na zbiornik Tomek ?wi?ciak. Pakujemy jego rower do samochodu i razem jedziemy na perkoza. Rzeczywi?cie perkoz rogaty w ca?ej okaza?o?ci swoich barw pi?knie prezentuje si? w pe?nym s?o?cu. Mo?na porówna? go sobie z p?ywaj?cymi z nim dwoma zausznikami. Si?gam pami?ci? wstecz, ale chyba perkoza rogatego w szacie godowej jeszcze nie widzia?em :-).

Podiceps auritus 9

Podiceps auritus 25

Podiceps auritus 32

Ruch na „krajówkach”

W ostatnich dniach na listach gatunków krajowych u znacznej liczby ptasiarzy b?d?cych w „Klubie 300” da?o si? zauwa?y? pewne poruszenie ;-). A to za spraw? „wizyty ameryka?skich” kaczek , viagra buy a w zasadzie kaczorów (czy?by za?apa?y si? z F16 ? 😉 ) i brodz?cych z po?udnia Europy. Ptaszki troch? zago?ci?y d?u?ej, viagra 40mg tak wi?c równie? i mnie uda?o si? je sobie poogl?da? i dopisa? do swojej listy.

O czapli z?otawej ju? by?o w poprzednim wpisie. Na pierwszy ogie? poszed? ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus, którego 12.04 wypatrzy? G. Sobczak z Rodzin? na stawach ko?o Pawe?ek. Nota bene stawy, które znam doskonale. W poniedzia?ek rano, ju? zregenerowany po izraelskiej wyprawie, pomkn??em wi?c do Zborowskich. Kosztowa?o mnie to … 100 z? mandatu i 4 punkty karne. Jednak z mojego staruszka Opla da si? jeszcze co? nieco? wyci?gn?? ;-). Ibis nie wywo?a? jakiej? wi?kszej sensacji na miar? zachodnioeuropejskiej „twitcherki”. Rano, skoro ?wit, by? Micha? Zawadzki z ekip?. Równocze?nie ze mn?  pojawi? si? przy stawie „Wanda” Wojtek Janecki (senior) a w chwil? pó?niej dotarli Radek Gwó?d? i Wojtek Mi?osz. Wi?kszo?? ptasiarzy ten gatunek ju? mia?a zapewne na swoich listach, bo nie jest to jaka? wielka rzadko??. Mnie jako? przyjemno?? obejrzenia tego ibisa w kraju do dzisiaj omija?a. Ptak (doros?y osobnik), ?erowa? sobie intensywnie na wyp?yceniach stawu w towarzystwie kilkunastu siewkowatych (m.in. kwokaczy). Jeden raz nawet przefrun?? w drugi koniec stawu.

IMG_5779_cr
Zdj?cie w stylu : Jaki to ptak ? 🙂
IMG_5783_cr
L?dowanie w stylu skoczka narciarskiego ….
IMG_5788_cr
… telemark jednak s?abo zaznaczony
IMG_5814_cr
Ci?gle g?odny

 

Na pó?nocno-ameryka?skie  kaczki wyruszyli?my z Wojtkiem Mi?oszem przed pó?noc? z poniedzia?ku na wtorek. Po drodze zabrali?my Irka Wo?niaka. Wiedzieli?my, ?e kiedy my ogl?dali?my ibisa – czerniczk? Aythya collaris, troch? w innym miejscu od tego gdzie przebywa?a do tej pory (3 km), wypatrzy? Zbyszek Kajzer i Marcin So?owiej. O cyraneczce karoli?skiej Anas carolinensis s?uch zagin?? – na szcz??cie, jak si? okaza?o pó?niej, tymczasowo. Z odnalezieniem czerniczki nie by?o problemów. Na jednym z jeziorek ko?o wsi Olekszyn (Wielkopolska) kaczor czerniczki p?ywa? wraz z innymi gr??ycami (czernice, g?owienki) i ?yskami, a ?e wiosna – nie omieszka? próbowa? „podrywa?” kaczuch? czernicy.

Z1
Jedno z jeziorek ko?o Olekszyna. Dla nas – to najwa?niejsze 🙂
IMG_5898_cr
Czerniczka, ?yska i g?owienka
IMG_5925_cr
Para czernic i czerniczka
IMG_5903_cr
Zaloty si? nie uda?y, przynajmniej na razie 😉

 

Przed po?udniem dostajemy info. Cyraneczka jest !!! Jedziemy pod Ko?obrzeg. Pogoda niestety zaczyna si? psu?. Do G?owaczewa docieramy wraz z deszczowymi chmurami. Wojtek wymienia telefonicznie informacje ze Zbyszkiem Kajzerem dzi?ki czemu w ko?cu docieramy na w?a?ciwy staw. W grupie ro?nogatunkowego stada blaszkodziobych Wojtkowi jako pierwszemu udaje si? wypatrze? samca cyraneczki karoli?skiej. Pogoda nie zach?ca do d?u?szych obserwacji, zaczyna pada?. Robi? jakie? dokumentacyjne zdj?cia. Wracamy. B?dzie to d?ugi powrót. Wychodzi zm?czenie, po drodze odpoczywamy i kimamy kilka razy. Do domu docieram po 7 … rano.

IMG_5989_cr

IMG_5995_cr

IMG_5997_cr

IMG_6007_cr

Plan zrealizowany w 100 %. Jest nadzieja, ze przed ?wi?tami b?dzie ju? spokój z „twitcherk?” :-).

Czapla złotawa ze Spytkowic

Um?czony czterodniowym wypadem do Izraela, healing po niedzielnym obiadku zapakowa?em Tobiasza do auta i zbieraj?c w sobie jeszcze troch? si? zajecha?em do niezbyt odleg?ych od mojej wsi stawów w Spytkowicach, cialis gdzie przebywa?a od kilku dni czapla z?otawa Bubulcus ibis. W drodze, w tym samym celu, by? te? ju? mój kompan z izraelskiej wyprawy – Radek Gwó?d? a ponadto Agnieszka i Tomek Ta?czukowie. Na stawach spotka?em Damiana Wiehle, który wskaza? mi miejsce, gdzie czapelka by?a widziana po raz ostatni. Niestety na stawie „Ró?a” jej nie spotka?em. Z Damianem, jako znawc? stawów spytkowickich, przeje?d?amy jeszcze na staw „Czupry?ski”, gdzie czapla z?otawa lubi?a przesiadywa? z czaplami bia?ymi na wyspie. Niestety spotykamy tylko kilkana?cie czapli bia?ych. Damian wraca do swoich licze? ptaków ale za chwil? doje?d?aj? do mnie wymienieni ju? wcze?niej ptasiarze. Pogoda niestety nie sprzyja, pochmurno, zaczyna pada? i mocniej zawiewa?. Przegl?damy wysp? na „Czupry?skim” od drugiej strony. Te? bez sukcesu. Rozdzielamy nasze si?y. Z Radkiem udajemy si? w kierunku wyjazdu ze stawów. I oto na stawie „Starosci?skim” Radek jad?cy jako pierwszy wypatrzy? grup? kilkunastu czapli bia?ych a w?ród nich „nasza pere?k?”. Czaple szybko jednak zrywaj? si? do lotu i rozlatuj? w ró?nych kierunkach po stawach. Dzwonimy do Agnieszki i Tomka. Im te? udaje si? widzie? czapl? z?otaw?  w locie. To mój nr 321 na krajowej li?cie :-).

IMG_5761_cr

IMG_5762_cr

IMG_5763_cr