Na przekór Yvette czyli VI RAJD PTASIARZY

Wreszcie d?ugo oczekiwana impreza. Po rocznej przerwie do??czy?em do mojej dru?yny (Grze? Kaczorowski, here Irek Wo?niak i Wojtek Mi?osz). Nie patrz?c na nadci?gaj?cy nad Polsk? (a szczególnie jej po?udniow? cz???) pot??ny ni? o d?wi?cznym imieniu Yvette zebrali?my si? w pi?tkowy wieczór u Grzegorza w le?niczówce. Omówili?my przy stole z pyszno?ciami (zas?uga Ilony – ?ony Grze?ka) strategi? dzia?ania i ju? kilka minut po pó?nocy wjechali?my na teren województwa ?l?skiego. Pogoda wbrew obawom nie by?a najgorsza, lekka m?awka, s?aby wiaterek. No i ptaki zacz??y si? odlicza?. Jako pierwszy na list? trafi? ?wierszczak (0:11). Do 2 w nocy mieli?my ju? 12 gatunków (z uszatk?, derkaczem, zielonk?). Na ?wit postanowili?my poczeka? w lesie drzemi?c w samochodzie. Przed 5-t? ptaki zacz??y swój kolejny dzie? ?ycia. Na pocz?tek na li?cie zapisana zostaje zi?ba a zaraz potem bogatka. Nie ma niestety paszkota (a by? powinien) i gila (by? tutaj podczas ubieg?orocznego rajdu). O 7:30 jeste?my na stawach w Bia?ej Wielkiej. Leje. Ale si? nie poddajemy, „odkrywamy” niespodziank? – nura czarnoszyjego, jest te? para krzykliwych z 3 piskl?tami.

IMG_7081_cr
Nur czarnoszyi (Gavia arctica)

 

Tu? przed 11 doje?d?amy na stawy w Oko?owicach. Niestety, ci?gle pada. Tak b?dzie praktycznie do 15:30. A na stawach ciekawie, ?eby nie powiedzie? sensacyjnie: 2 wydrzyki ostrosterne i brodziec p?awny :-). Gatunkiem nr 100 jest rybitwa bia?ow?sa. No i tak „ciu?ali?my” te gatunki, a? w ko?cu nasz licznik stan?? na pozycji nr 127 – s?onka o godz. 19:35 :-). Wynik jak na te warunki obserwacji bardzo dobry czyli jak zwykle gdzie? w ?rodku  ;-).

IMG_7361_cr
Wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)
IMG_7383_cr
Wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)
IMG_7215_cr
Brodziec p?awny (Tringa stagnatilis) – ad.
IMG_7124_cr
Brzegówka (Riparia riparia)
IMG_7145cr
Dymówka (Hirundo rustica)
IMG_7179_cr
Rybitwy bia?oskrzyd?e (Chlidonias leucopterus)

 

  ??cznie przejechali?my tylko 212 km, a nasz? pokonan? tras? przedstawia mapka poni?ej.

mapa

 

 A oto lista gatunków zaobserwowanych (us?yszanych i/lub widzianych) podczas Rajdu z podaniem godziny stwierdzenia.

Locustella naevia ?wierszczak 0:11
Anas querquedula cyranka 0:14
Luscinia luscinia s?owik szary 0:14
Acrocephalus palustris ?ozówka 0:19
Crex crex derkacz 0:22
Asio otus uszatka 0:25
Fulica atra ?yska 0:50
Acrocephalus arundinaceus trzciniak 0:50
Porzana parva zielonka 0:53
Coturnix coturnix przepiórka 1:07
Ciconia ciconia bocian bia?y 1:07
Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka 1:59
Cuculus canorus kuku?ka 4:52
Anthus trivialis ?wiergotek drzewny 4:52
Parus major bogatka 4:52
Oriolus oriolus wilga 4:52
Fringilla coelebs zi?ba 4:52
Emberiza citrinella trznadel 4:52
Botaurus stellaris b?k 4:58
Phylloscopus trochilus piecuszek 5:02
Columba palumbus grzywacz 5:06
Dendrocopos major dzi?cio? du?y 5:09
Sylvia atricapilla kapturka 5:09
Coccothraustes coccothraustes grubodziób 5:09
Hirundo rustica dymówka 5:10
Phylloscopus sibilatrix ?wistunka le?na 5:19
Phylloscopus collybita pierwiosnek 5:23
Periparus ater sosnówka 5:25
Certhia brachydactyla pe?zacz ogrodowy 5:27
Ficedula hypoleuca mucho?ówka ?a?obna 5:29
Lophophanes cristatus czubatka 5:42
Prunella modularis pokrzywnica 5:56
Phoenicurus phoenicurus pleszka 5:58
Garrulus glandarius sójka 6:01
Buteo buteo myszo?ów 6:17
Troglodytes troglodytes strzy?yk 6:20
Hippolais icterina zaganiacz 6:21
Turdus philomelos ?piewak 6:26
Erithacus rubecula rudzik 6:27
Phoenicurus ochruros kopciuszek 6:30
Passer montanus mazurek 6:30
Sturnus vulgaris szpak 6:31
Passer domesticus wróbel 6:31
Serinus serinus kulczyk 6:32
Muscicapa striata mucho?ówka szara 6:33
Streptopelia decaocto sierpówka 6:35
Carduelis cannabina makol?gwa 6:36
Chloris chloris dzwoniec 6:37
Delichon urbicum oknówka 6:40
Turdus merula kos 6:41
Cyanistes caeruleus modraszka 6:44
Cygnus olor ?ab?d? niemy 6:47
Locustella fluviatilis strumieniówka 6:47
Motacilla alba pliszka siwa 6:51
Apus apus jerzyk 6:55
Motacilla cinerea pliszka górska 6:55
Emberiza calandra potrzeszcz 6:57
Sylvia communis cierniówka 6:58
Saxicola rubetra pokl?skwa 7:00
Jynx torquilla kr?tog?ów 7:07
Carduelis carduelis szczygie? 7:10
Corvus cornix wrona siwa 7:30
Carpodacus erythrinus dziwonia 7:30
Chroicocephalus ridibundus ?mieszka 7:32
Aythya ferina g?owienka 7:33
Anas platyrhynchos krzy?ówka 7:34
Tachybaptus ruficollis perkozek 7:37
Charadrius dubius sieweczka rzeczna 7:37
Anas crecca cyraneczka 7:40
Chlidonias leucopterus rybitwa bia?oskrzyd?a 7:40
Dryocopus martius dzi?cio? czarny 7:40
Larus cachinnans mewa bia?og?owa 7:42
Charadrius hiaticula sieweczka obro?na 7:50
Calidris minuta biegus malutki 7:50
Tringa glareola ??czak 7:50
Tringa totanus krwawodziób 7:50
Vanellus vanellus czajka 7:51
Motacilla flava pliszka ?ó?ta 7:56
Emberiza schoeniclus potrzos 8:00
Podiceps cristatus perkoz dwuczuby 8:04
Sterna hirundo rybitwa rzeczna 8:04
Gavia arctica nur czarnoszyi 8:06
Circus aeruginosus b?otniak stawowy 8:11
Riparia riparia brzegówka 8:12
Cygnus cygnus ?ab?d? krzykliwy 8:33
Tringa ochropus samotnik 8:45
Corvus monedula kawka 9:16
Luscinia megarhynchos s?owik rdzawy 9:35
Alauda arvensis skowronek 9:37
Turdus pilaris kwiczo? 9:37
Perdix perdix kuropatwa 10:31
Chlidonias niger rybitwa czarna 10:33
Ardea cinerea czapla siwa 10:58
Ciconia nigra bocian czarny 10:58
Calidris alpina biegus zmienny 11:01
Philomachus pugnax batalion 11:01
Aythya fuligula czernica 11:08
Tadorna tadorna ohar 11:13
Egretta alba czapla bia?a 11:20
Chlidonias hybrida rybitwa bia?ow?sa 11:21
Podiceps nigricollis zausznik 11:34
Anas strepera krakwa 11:42
Limosa limosa rycyk 11:55
Phalacrocorax carbo kormoran 12:01
Tringa stagnatilis brodziec p?awny 12:16
Tringa nebularia kwokacz 12:32
Stercorarius parasiticus wydrzyk ostrosterny 12:35
Actitis hypoleucos brodziec piskliwy 12:51
Haliaeetus albicilla bielik 13:22
Sylvia borin gajówka 13:35
Phasianus colchicus ba?ant 13:52
Lanius collurio g?siorek 14:32
Corvus frugilegus gawron 14:34
Circus pygargus b?otniak ??kowy 14:46
Pica pica sroka 15:15
Lanius excubitor srokosz 15:22
Falco tinnunculus pustu?ka 15:25
Streptopelia turtur turkawka 15:32
Numenius arquata kulik wielki 16:07
Upupa epops dudek 16:35
Sitta europaea kowalik 17:20
Columba oenas siniak 17:39
Aegithalos caudatus raniuszek 17:41
Picus viridis dzi?cio? zielony 17:45
Podiceps grisegena perkoz rdzawoszyi 18:15
Gallinago gallinago kszyk 19:25
Scolopax rusticola s?onka 19:35

Dzierzba czarnoczelna w Żorach – 13. nie zawsze musi byc pechowy

Wtorek 13 – tego. Na 9.00 mia?em by? w Gliwicach w sprawach zawodowych. Wychodz?c z domu zerkn??em jeszcze na pozostawiany w pokoju plecak z aparatem i lornetk? (mój zestaw ptasiarza ;-)). Chwila zastanowienia, buy cialis „A nie bior?”. Za kilka godzin ?a?owa?em tej decyzji.

Na spotkaniu dociera do mnie informacja od Radka Gwo?dzia: dzierzba czarnoczelna w ?orach. Na szcz??cie spotkanie nie trwa zbyt d?ugo i ju? przed 11 jestem w drodze na ulic? Kradziejówka w ?orach. Moja „asystentka” z Nokii bezb??dnie prowadzi mnie przez skomplikowany w?ze? autostradowy w ?orach. Na miejscu s? ju? same znajome twarze :-). Na szcz??cie mam ze sob? lunet?. Z zobaczeniem dzierzby czarnoczelnej nie ma problemów – siedzi wyeksponowana na ogrodzeniu jakich? magazynów. Co chwila zlatuje na ziemi? – intensywnie ?eruje, jest ruchliwa. Ptak pi?knie wybarwiony. W oczy rzuca si? wyj?tkowo d?ugi ogon. Teraz ?a?uj?, ?e nie wzi??em mojego zestawu ptasiarza, no ale jest Radek, który przy wykorzystaniu obiektywu i konwerterów Marcina Karetty robi dokumentacj? foto. Na pewno jakie? fotki podrzuci ;-).

Wracaj?c, zatrzymuje si? na chwil? z innej strony ogrodzenia magazynów. Wydaje mi si?, ?e dzierzba widoczna jest z tej strony lepiej. Dzwonie do ch?opaków. Do auta podchodzi m?oda Pani, mieszkaj?ca w du?ej willi przy drodze zaniepokojona liczb? osób, które stan??y na pustym terenie i dokonuj? jakich? pomiarów. Czy maj? tu co? wybudowa? ? – pyta. Szybko wyja?niam co jest powodem tego skupiska ludzi z dziwnym sprz?tem ;-). Pani z u?miechem wraca do domu a ja wbijam si? na A1.

IMG_1915_cr
Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) – fot. R.Gwó?d?
WP_20140513_002
Ludzie z GKO „twitchuj?” dzierzb? :-). Od lewej: Wojtek Mi?osz, Radek Gwó?d? i Jacek Betleja.