Pustułkowe sześcioraczki

Jednym z balkonów na 1o pi?trze wie?owca przy ul. Bacewicz 4 w Cz?stochowie zaw?adn??y pustu?ki. Nic w tym nadzwyczajnego, viagra zdarza si? to bardzo cz?sto w miastach. Ale ciekawostk? jest to, pill ?e para pustu?ek doczeka?a si? a? szóstki m?odych, które uda?o jej si? wychowa?. M?ode opu?ci?y ju? skrzynk? balkonow? i pod opiek? rodziców ucz? si? doros?ego ?ycia. Autorem zdj?? jest Pan Leszek Pilichowski. Za ich udost?pnienie bardzo dzi?kuj?.

05

08

15

 

Płatkonóg płaskodzioby

P?atkonogi, ambulance z których dwa gatunki: p?atkonóg szyd?odzioby i p?atkonóg p?askodzioby gniazduj? w zachodniej Palearktyce i podczas przelotów pojawiaj? si? u nas, sildenafil s?yn? ze swej ma?ej p?ochliwo?ci. Jednak p?atkonóg p?askodzioby którego mia?em okazj? obserwowa? na obszarze ?wirowni w ?elaznej pobi? chyba wszelkie rekordy :-).  Trudno sobie wyobrazi? dzikiego ptaka, order który przechodzi obok moich nóg w odleg?o?ci 30 cm, a mo?e nawet i mniejszej. Totalna ignorancja !!!. Jego krewni, z którymi mia?em do czynienia podczas pobytu na Spitsbergenie, byli zdecydowanie bardziej ostro?ni, cho? dystans 2 metrów wydawa? mi si? wówczas taki „na wyci?gni?cie r?ki”.

Dzi?ki jego tak ma?ej p?ochliwo?ci  mog?em dok?adnie obejrze? zarówno owe „p?atki” na palcach jak i p?aski dziób. Wyj?tkowo trafna polska nazwa gatunku :-).

Phalaropus fulicarius 1

Phalaropus fulicarius 3

Phalaropus fulicarius 24

Phalaropus fulicarius 33

Pierwszym, który wypatrzy? p?atkonoga p?askodziobego w ?wirowni w ?elaznej by? Pawe? Ko?odziejczyk (04.07.2014).

Tak fotogenicznemu gatunkowi trudno jest si? oprze?, zapraszam wi?c do Galerii na ci?g dalszy 🙂

Błotniaki łąkowe mają się dobrze

Na stanowisku l?gowym b?otniaka ??kowego Circus pygargus na terenie gminy Mstów, sales po ci??kiej pracy terenowej, shop wraz z Damianem Celi?skim znale?li?my gniazdo a w nim 4 piskl?ta. Wida?, ?e jeden z nich do?? mocno odstaje od pozosta?ej trójki rodze?stwa (to typowe u ptaków drapie?nych) ale dzi?ki troskliwej opiece rodziców, którzy intensywnie donosili pokarm, jest szansa ?e ca?a czwórka opu?ci gniazdo. To moje pierwsze zaobr?czkowane b?otniaki ??kowe :-).

IMG_9387 - Kopia
Najstarsze z pisklaków wybra?o si? na spacer poza gniazdo.
IMG_9397 - Kopia
Pozosta?a trójka nie by?a ju? tak odwa?na.