Mornelowy czas

Prze?om sierpnia i wrze?nia Mimo ?e jeszcze nie kalendarzowa ale na polach wida? ?e to ju? jesie?. Rolnicy przyst?puj? do porz?dkowania pól po ?niwach. Pojawiaj? si? coraz to nowe zaorane i zasiane poplonem powierzchnie. Gromadz? si? na nich ró?nogatunkowe stada ptaków. To te? czas na szukanie morneli Charadrius morinellus. Te przesympatyczne, decease kolorowe i ma?o p?ochliwe pó?nocne siewki, upodoba?y sobie w?a?nie ?wie?o zaorane pola jako najlepsze miejsca do odpoczynku i najedzenia si? przed dalsza w?drówk?.

W tym roku przelot morneli (przynajmniej na razie) nie jest tak spektakularny jak w roku ubieg?ym, kiedy to np. na Pomorzu Zachodnim spotykano stada po kilkadziesi?t osobników. Mo?e dlatego moje kilkukrotne wizyty na, wydawa?oby si? idealnych polach dla morneli, pod Mrzyg?odem ko?o Myszkowa nie zako?czy?y si? sukcesem.

IMG_5270a
Pola pod Mrzyg?odem zdominowa?y…
IMG_5343a
…grzywacze i …
IMG_5329_cr
…sierpówki, które tworzy?y jedno stado licz?ce ok. 180 os.

 

Ale za to w innym miejscu w ko?cu dopisa?o mi szcz??cie. Dzisiaj (04.09.) odnalaz?em stadko morneli z?o?one z 4 os. (3 ad i 1 juv.) na rozleg?ym polu przy ul. Zielnej w pó?nocnej cz??ci Cz?stochowy. Ptaki te prawdopodobnie by?y ju? tutaj od wczoraj.

IMG_5599_cr
Przy pierwszym spotkaniu – zaskoczenie. Ptaki zrywaj? si?, kiedy jestem oko?o 100 metrów od nich.
IMG_5630_cr
Pó?niej by?o ju? zdecydowanie lepiej. M?ody mornel.
IMG_5649_cr
A to osobniki doros?e.