Jesienne impresje

A1
Zimowit jesienny (Colchicum autumnale) – okolice Niegowonic
A2
Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) w Parku im. S.Staszica w Cz?stochowie
A3
G?óg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna) – okolice Mstowa
A4
?liwa tarnina (Prunus spinosa) – okolice Mstowa
A5
Góry Towarne ko?o Olsztyna

A6

A7
Wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris) w Parku im. S.Staszica w Cz?stochowie

Owocny dzień na Pomorzu

Tu? przed pó?noc? (czyli jeszcze w niedziel? 19.10) wyruszyli?my w czwórk? (Radek Gwó?d?, sildenafil Wojtek Janecki jr., price Marcin Dyduch i ja) w kierunku Pó?wyspu Helskiego. Cel wiadomy: ?wiergotek szponiasty Anthus richardi, markaczka ameryka?ska Melanitta americana. Po cichu liczy?em równie? na wydrzyka t?posternego Stercorarius pomarinus. Mo?e jeszcze intensywny przelot tego gatunku, jaki mia? miejsce kiedy by?em na Corvo, jeszcze si? nie zako?czy? ? Trzeba przyzna?, ?e dzi?ki kolejnym udost?pnianym odcinkom autostrady A1 coraz szybciej i bezpieczniej, mo?na znale?? si? nad Zatok? Gda?sk?. By?o jeszcze ciemno kiedy zjawili?my si? w Jastarni. Kawa i szamanko na stacji benzynowej po czym zaje?d?amy pod lotnisko w Jastarni. To tu od kilku dni twitchowany jest ?wiergotek szponiasty, wypatrzony przez Paw?a Malczyka. Na niebie ci??kie chmury, wi?c ?wiat?o do zdj?? beznadziejne. No ale najwa?niejsze ?eby ptaszek by?. I jest !!! Id?c wzd?u? ogrodzenia trawiastego lotniska zauwa?amy du?ego ?wiergotka, który równie?  przygl?da si? nam z zaciekawieniem, po czym odchodzi w k?py traw, oddalaj?c si? od nas . To „Rysiek” :-). To bardzo du?y ?wiergotek, znacznie wi?kszy od ??kowego o d?ugich, jasnych nogach i masywnym dziobie.

IMG_7929_cr
?wiergotek szponiasty – pierwszy kontakt
IMG_7910_cr
?wiergotek szponiasty – nogi jak szczud?a
IMG_7982_cr
?wiergotek szponiasty – tu ju? znacznie bli?ej i w troch? lepszym ?wietle
IMG_7985_cr
?wiergotek szponiasty nie by? zbyt p?ochliwy

 

Posz?o wi?c bardzo ?atwo. Jak b?dzie z markaczk? ameryka?sk? ? Docieramy do W?adys?awowa gdzie by?a wczoraj widziana na morzu pomi?dzy wej?ciami pla?owymi nr 3 i 4. Na pla?y by? ju? Andrzej Ko?micki, jednak markaczki ameryka?skiej nie zauwa?y? do naszego przyj?cia. Ja jakiego? du?ego parcia na zobaczenie tego gatunku nie mam, wszak w zesz?ym roku markaczka ameryka?ska trafi?a na moj? krajow? list?, no ale ch?opakom si? nie dziwi?. Mijaj? kolejne kwadranse. Przegl?damy grupki markaczek, co chwil? wznosz?c okrzyki, ?e chyba jest. Okazuje si? jednak, ?e to wszystko samce naszej markaczki. W pewnym momencie Marcin Dyduch krzyczy, ?e widzi samca markaczki ameryka?skiej, który przemieszcza si? lec?c nad falami i siada przy obserwowanej przez nas wcze?niej grupie markaczek. W tym przypadku nie ma ju? najmniejszej w?tpliwo?ci. Intensywnie pomara?czowy dziób ?wieci niczym latarnia co wyró?nia kaczora markaczki ameryka?skiej w stadzie. Kaczki intensywnie ?eruj?, co chwile nurkuj?c. Dajemy zna? Andrzejowi.

Bez-nazwy-1
Markaczka ameryka?ska

 

Ciesz?c si? z obserwacji czytamy przychodz?ce informacje z PGL-a. Wydrzyki t?posterne jednak jeszcze s? :-). Jemy obiad w Tawernie „Checz” i p?dzimy do Mikoszewa na wydrzyki. Docieramy na miejsce pó?nym popo?udniem. Od czasu do czasu wygl?da zza ci??kich chmur s?o?ce. Wydrzyki s? !!! Obserwujemy je, jak n?kaj? mewy. Wszystko to jednak dzieje si? daleko od brzegu. Patrz?c przez lunet? nie mamy w?tpliwo?ci, ?e widzimy wydrzyki t?postrne – jednorazowo nawet 15 os. Czekamy jeszcze z nadziej?, ?e mo?e wydrzyki zbli?? si? do linii brzegowej. Nic z tego. Zdj?? nie b?dzie. S?o?ce zni?a si? coraz bardziej, pora wi?c wraca?. To by? dla ka?dego z nas bardzo udany, owocny wyjazd 🙂

Bez-nazwy-1
Wydrzyki t?posterne