Pelikan kędzierzawy ! Tym razem na serio ;-)

Do dzisiaj (09.03.15) na swojej li?cie gatunków widzianych w Polsce nie mia?em ?adnego z dwóch zalatuj?cych do nas, click gatunków pelikanów.  A i owszem pewne próby zobaczenia by?y, discount ale albo pelikan (w tym przypadku ró?owy) opu?ci? stawy przed moim przybyciem albo pelikan z gatunku „szlachetnego” (mia? by? k?dzierzawy) okaza? si? by? pelikanem „nie szlachetnym” czyli pelikanem ma?ym, medical uciekinierem z hodowli. O tym ostatnim przypadku mo?na przeczyta? w jednym ze wcze?niejszych moich wpisów.

Na stawy w Borowie w powiecie ?owickim, w dolinie Bzury, dotar?em z Radkiem Gwo?dziem i Wojtkiem Mi?oszem oko?o 7 rano. Oczywi?cie zameldowali?my si? u opiekuna stawów (bardzo pozytywna reakcja, zero jakichkolwiek problemów z wej?ciem 🙂 ), po czym udali?my si? grobl? wzd?u? najwi?kszego ze stawów. Po kilkudziesi?ciu metrach napotykamy pierwszego ptasiarza z rozstawiona lunet?. „Cze??, jest ?”, „Cze??, jest” – krótki ale jak?e tre?ciwy dialog 🙂 . Po chwili obserwujemy pelikana stoj?cego na brzegu jakiej? wysepki, ale daleko od nas. Idziemy grobl? w jego kierunku. Po chwili pelikan podrywa si? do lotu i przelatuj?c w naszym kierunku l?duje na p?yci?nie stawu. Obok niego setki kaczek i kilkana?cie ?ab?dzi m.in. czarnodziobe. Zaczynamy dokumentacyjn? sesj? zdj?ciow?. Niestety, z pi?knego, pogodnego, gwia?dzistego, nocnego nieba wró??cego s?oneczn? pogod? jakie mieli?my po drodze, nie pozosta?o nic. Nadci?gn??y jakie? chmury, warunki do fotografowania fatalne. Do??cza do nas Tomek B?aszczyk z ?odzi. Postanawiamy obej?? staw z drugiej strony, z nadziej?, ?e mo?e cho? o kilkadziesi?t metrów skrócimy dystans do pelikana. Mo?e te kilkadziesi?t metrów zyskali?my ale przy takich warunkach ?wietlnych na niewiele si? to zda?o.  W ka?dym razie obserwujemy sobie pelikana, ?yski, g?si, kaczki (krzy?ówki, cyraneczki, ro?e?ce, ?wistuny),  ?ab?dzie (nieme, czarnodziobe, krzykliwe), czajki. Sielanka trwa przez kilkadziesi?t minut. Oczywi?cie telefoniczna gor?ca linia ca?y czas czynna – kontaktuje si? m.in. Zbyszek Kajzer, Micha? Zawadzki, którzy pod??aj? na stawy z dwóch ró?nych stron Polski. W pewnym momencie zrywaj? si? czajki a za chwil? kaczki. Rozgl?damy si? za drapie?nikiem. Oczywi?cie jest. Jastrz?b. Próbuje upolowa? cyraneczk? ale bez sukcesu.

A pelikan stoi sobie dalej. I nagle, po kilkunastu minutach od pojawienia si? jatrz?bia, nie wiadomo z jakiego powodu podrywa si? do lotu. Robi kilka kó?ek nad stawem nabieraj?c wysoko?ci po czym oddala si? w kierunku po?udniowo-zachodnim. Obserwujemy go a? ca?kowicie nie zniknie nam z oczu.

Puszczamy wiadomo?? o zaistnia?ej sytuacji do jad?cych na pelikana ch?opaków. Sugerujemy aby jechali na najbli?sze stawy w Pi?tku, które znajduj? si? kilkana?cie km w kierunku w którym odlecia? pelikan. Mo?e tam si? przeniós? ? Tym bardziej jak si? okaza?o, staw na którym przebywa? nie by? zarybiony, a wi?c nie mia? co je??.

Sami te? jedziemy do miejscowo?ci Pi?tek. Ale tamtejsze stawy s? w trakcie powa?nego remontu, nie s? w wi?kszo?ci zalane. Nic z pelikana tutaj nie b?dzie.

My wracamy, ch?opaki jeszcze powalcz?. Trzymamy kciuki.

a_6
M?ody pelikan k?dzierzawy (Pelecanus crispus)

a_7

a_5

a_2

a_3
Pelikan ?egna si? ze stawami odlatuje na SW. „I tyle go widzieli”

Krzykliwce na stanowiskach

Wiosna, pharm wiosna, buy cialis wiosna. Nie da si? ukry?. Przyroda zaczyna „buzowa?”. Korzystaj?c z pi?knej pogody 8.03. wyruszy?em na obszar powiatu lublinieckiego aby przede wszystkim sprawdzi? czy ?ab?dzie krzykliwe powróci?y ju? na stare stanowiska l?gowe. Przy okazji podziwia?em te? innych skrzydlatych, cho? jeszcze na wielu stawach nic si? nie dzia?o.

Jak na razie ?ab?dzie krzykliwe w parach odmeldowa?y si? na 4 z 6 skontrolowanych miejsc.

Lista napotkanych gatunków (kolejno?? zupe?nie przypadkowa):

g?gawa, ?ab?d? niemy, ?ab?d? krzykliwy, krzy?ówka, g?owienka, czernica, cyranka, krakwa, g?go?, ?uraw, b?k, ?yska, potrzos, modraszka, bogatka, pe?zacz le?ny, dzi?cio? zielony, dzi?cio? du?y, kruk, wrona, bielik, ?mieszka, mewa bia?og?owa, czajka, czapla bia?a, czapla siwa, potrzos, strzy?yk, raniuszek, zimorodek, kowalik, sójka, kos, myszo?ów. ??cznie 34 gatunki.

IMG_3857a
G?gawy tradycyjnie ju? o tej porze w parach – stawy w Hadrze
a
G?gawa w locie
IMG_3886a
?urawie – kolejny gatunek ju? sparowany o tej porze – stawy w Hadrze

 

IMG_3866a
Para ?ab?dzi krzykliwych na stawach w Hadrze toleruje jeszcze obecno?? jednego z potomków z poprzedniego okresu l?gowego. Ale chyba ju? niebawem tolerancja si? sko?czy
IMG_3893a
Nie w pe?ni dojrza?y bielik skutecznie permanentnie p?oszy? mi stado czajek na stawie „Marian” w Ciasnej
IMG_3939a
Samiec g?go?a – stawy w Ciasnej
20150308_142027[1]
?ródle?ne stawy w niektórych cz??ciach, szczególnie tych zacienionych, jeszcze w okowach zimy – staw w okolicach Solarni
IMG_3950a
Jeden z 5 ?ab?dzi krzykliwych na niewielkim stawie ?ródle?nym ko?o Solarni