Biała łyska

W?ród ptaków zdarza si?, doctor cho? s? to przypadki rzadkie, cialis ?e obserwujemy osobniki, które barw? upierzenia odbiegaj? od typowych przedstawicieli swego gatunku.  Najcz??ciej te "dziwne" ptaki rzucaj? si? w oczy poprzez wyst?powanie w ich upierzeniu bia?ych piór. Takie zjawisko nazywa si? leucyzmem lub albinizmem i generalnie spowodowane jest zaburzeniami w wytwarzaniu melaniny czyli ciemnego pigmentu.

W dniu 13.05.12 na stawach w Koniecpolu-Chrz?stowie mia?em okazj? obserwowa? oto tak? ?ysk? Fulica atra. Kilka dni wcze?niej obserwowa? j? w tym miejscu Grzegorz Kaczorowski. Ptak, pomimo tak zdecydowanie odmiennego od swoich krewniaków, upierzenia, zachowywa? si? zupe?nie normalnie. Wyp?oszy?em go z pasa ro?linno?ci szuwarowej w towarzystwie drugiego, typowo ubarwionego osobnika. Nie mog?em stwierdzi? czy w tym miejscu mia?y gniazdo. Inne ptaki nie wykazywa?y wobec niego nietypowych zachowa?, chocia?by agresji.

Zastanawia?em si?, czy tak ubarwiony osobnik, który wydaje si? by? doskonale widocznym i przyci?gaj?cym uwag? drapie?ników, jest w stanie przetrwa?. W dniu 21.08.12 uda?em sie ponownie na stawy w Koniecpolu – Chrz?stowie. Na moj? bia?? ?ysk? natrafi?em na dy?ym, mocno zaro?ni?tym stawie, gdzie przebywa?a w stadzie ponad 100 osobników swego gatunku. Nie zauwa?y?em jednak w upierzeniu jej skrzyde? czarnych piór.