Z prawej czajka towarzyska, z lewej kulon – co za dzień !!!

Po liczeniach na podlelowskich polach realizuj? dalszy ciag planu na dzie? 11.09.2012 czyli drugie podej?cie do czajki towarzyskiej Vanellus gregarius przebywajcej w stadzie czajek Vanellus vanellus ju? od kilku dni na polach pomi?dzy Kazimierzem a G?ogówkiem . Wyruszam w kierunku Opolszczyzny przed 11.00 podbudowany informacj? od Darka ?wita?y, cialis ?e czajka towarzyska w dalszym ci?gu jest obecna i na miejscu za kilkana?cie minut b?d? nast?pni ptasiarze aby j? zobaczy?, nurse tak wi?c b?d? mia? informacje na bie??co. Po kilkunastu minutach kolejny telefon od Darka i sensacyjna informacja – w s?siedztwie stada czajek z czajk? towarzysk?  Micha? Janosz z kolegami obserwowa? kulona Burhinus oedicnemus. SENSACJA !!!!! Po chwili mam ju? telefon do Micha?a. Niestety informacje nie s? optymistyczne. Kulon si? sp?oszy? i prawdopodobnie skutecznie zakamuflowa? na zaoranych polach. Czajka towarzyska na szcz??cie ci?gle jest.

Ko?o godz. 13.00 docieram na pola pod Kazimierzem. Czajka towarzyska siedzi sobie na polu w grupie 200 czajek. Powietrze jest rozgrzane i drga co uniemo?liwia wykonanie przyzwoitych zdj??. No ale przecie? fotografuj? ptaki przy okazji w celach dokumentacyjnych wi?c zadawalam si? tym co jest ;-). To mój 290 gatunek na licie krajowej.

Rozmawiam z Micha?em Janoszem i towarzysz?cymi Mu ptasiarzami. Wskazuj? pola, viagra gdzie widzieli kulona. Niestety nie uda?o im si? pomimo przej?cia pól zlokalizowa? go ponownie. Hmmm. Niestety nie mam nagrania g?osu kulona, pomy?la?em, ?e mo?e w ten sposób by?oby mo?na go zwabi?, je?eli oczywi?cie jeszcze gdzie? jest na tych polach. Wymieniam si? swoimi przemy?leniami z Radkiem Gwo?dziem, który ?ywo jest zainteresowany tym co si? dzieje w zwi?zku z informacj? o kulonie (kto nie chcia?by kulona zobaczy?). W ko?cu dzwoni Wojtek Mi?osz, który przyjedzie z nagraniem. Cierpliwie czekam obserwuj?c inne ptaki. Pojawia si? kurhannik, jest te? i m?ody kobczyk.

M?ody kobczyk Falco vespertinus

Dzowni? do mnie inni ptasiarze, którzy chca zobaczy? czajk? towarzysk? no i oczywi?cie z pytaniem co z kulonem 🙂 ? Czajki w ko?cu zostaja przep?oszone przez jad?cy polami traktor i rozlatuj? sie po okolicy. Szukaj?c ich wje?d?am w pola i spotykam Waldka Michalika. Krótka rozmowa o "magii" okolicznych pól, wymieniamy si? telefonami. Wracam na drog? bo Wojtek Mi?osz juz praktycznie jest na miejscu. Spotykamy si? w Kazimierzu i wracamy ponownie w miejsce, gdzie wcze?niej przez d?ugi czas przebywa?y czajki z czajk? towarzysk?. Zatrzymujemy samochody na poboczu. Moj? uwag? przykuwa ptak siedz?cy w bru?dzie na zaoranym polu po zachodniej stronie w odleg?o?ci oko?o 150 metrów od nas. Widz? go pod s?o?ce. Ale po chwili mamy go w lunetach. KULON !!!! KULON !!!! KULON !!!!! Trzeba opanowa? rado?? i pu?ci? informacj? w ?wiat :-). Ptak siedzi sobie spokojnie i mam wra?enie, ?e ?ypie swoimi du?ymi, ?ó?tymi oczami na nas. Wygl?da na ptaka doros?ego. Po chwili zjawiaj? si? kolejni ptasiarze. Fatalny uk?ad o?wietlenia sprawia, ?e znowu zdj?cia b?d? takie sobie. Ale nie mam zamiaru robi? podchodów aby wykona? "zdj?cie ?ycia".

Kulon doskonale si? maskuje. Niektórzy przybywaj?cy koledzy maj? problemy z zobaczeniem go nawet przez lunet?. Dopiero d?u?sze przyjrzenie si? obrazowi w okularze pozwala na dostrze?enie ptaka co wywo?uje u patrz?cych nieskrywan? rado??. Niestety na horyzoncie od zachodu pojawiaj? si? ciemne chmure zwiastuj?ce deszcz. Po d?u?szym bezruchu, kulon zaczyna ?erowa?, wykazywa? jaki? niepokój, w ko?cu znika za grzbietem pola. Dociera Radek Gwó?d?. Zaczyna si? chmurzy? przez co robi si? coraz ciemniej. Wchodzimy w pole odtwarzaj?c g?os kulona. Reakcja jest natychmiastowa, ptak odpowiada, po chwili przelatuje obok nas jakby sprawdzaj?c ?ród?o d?wi?ku i l?duje na polu po drugiej stronie drogi. No có? zostawiam kulona pod opiek? innych ptasiarzy.

My?l?, ?e odbi?em sobie nieudan? wypraw? na strepety. Wpisuj? kulona pod pozycj? 291. Czy?by w tym roku "p?k?a" trzysetka 😉 ???

Obserwujemy kulona. Polscy twitcherzy tez potrafi? by? zdyscyplinowani :-). fot. R. ?wierad