Tobago – dzień 2

Po ?niadaniu spotykamy si? z Newtonem przy naszym hotelu. Trzeba z uznaniem stwierdzi?, abortion ?e jest punktualny. Wraz z par? starszych Brytyjczyków udajemy si? na obserwacje ptaków w rejon Magdalena Grand Grounds (SE Tobago). Na pocz?tku penetrujemy niewielkie zbiorniki wodne, pharm gdzie z bez trudu obserwujemy m.in. w??ówki ameryka?skie Anhinga anhinga, case kormorany oliwkowe Phalacrocorax brasilianus, kilka gatunków czapli i wyleguj?ce si? przy brzegach kajmany okularowe. Na niewielkich, mocno zaro?ni?tych zbiornikach spotykamy m.in. perkozki bia?oskrzyd?e Tachybaptus dominicus, kilkadziesi?t d?ugoszponów krasnoczelnych Jacana jacana no i rzadkie tutaj sterniczki maskowe Nomonyx dominicus.

perkozek bia?oskrzyd?y Tachybaptus dominicus

sterniczka maskowa Nomonyx dominicus

Ale najwi?ksz? atrakcj? jest obserwacja pojedynczej su?tanki ameryka?skiej Porphyrio martynica, któr? wypatrzy? oczywi?cie Newton. Z t? su?tank? mo?e by? ciekawie, gdy? w przewodniku „Birds of Trinidad & Tobago” autorstwa Matyna Keneficka i innych (wydanie z 2011 roku) jest wzmianka, ?e na Tobago jest „absend” czyli nieobecna. O tym zorientowa?em si? jednak dopiero wieczorem i nie mog?em wyja?ni? tego z Newtonem. B?dzie KOMIS ;-).

Pogoda dopisuje, jest bardzo gor?co. Przeje?d?amy do Grafton Bird Sanctuary. To jedno z polecanych miejsc na birdwatching na Tobago. Od momentu wej?cia na ?cie?k? przez las deszczowy jeste?my bacznie obserwowani przez kilka czakalak rdzaworzytnych Ortalis ruficauda, siedz?cych na ga??ziach drzew.

czakalaka rdzaworzytna Ortalis ruficauda

To „narodowy” ptak dla Tobago, nie spotykany na Trynidadzie, uwieczniony na banknocie o nominale 10 dolarów trynidadzkich. Po Gambii to kolejny kraj, gdzie potykam si? z wizerunkami ptaków na banknotach. Dla zaspokojenia ciekawo?ci: na banknocie 1 dolarowym jest ibis szkar?atny, 5 dolarów ma pi?odzioba wspania?ego, 20 $TT – jakiego? kolibra a na „stówie” jest ptak rajski Paradisea apoda, który jeszcze w latach 60-tych ubieg?ego wieku, czyli w sumie nie tak dawno wyst?powa? na Little Tobago, a którego zlikwidowa? huragan „Flora” w 1963 roku. Ale wracamy na szlak, bo to miejsce gdzie mo?na spotka? te? wyst?puj?cego tylko na Tobago manakina trójbarwnego Chiroxiphia pareola. Ten niewielki ptaszek to t?cza barw. Zreszt? fotka mówi sama za siebie.

manakin trójbarwny Chiroxiphia pareola

Musimy wraca?, ?egnamy si? z naszymi wspó?towarzyszami wycieczki. Stephen daje swoj? wizytówk? prosz?c o przes?anie zdj?cia manakina. Newton dowozi nas do portu w Scarborough. sk?d udajemy si? promem (50 $TT od osoby) na Trynidad. Po barwnych fryzurach i strojach wspó?pasa?erów naszego rejsu, szczególnie kobiet, wida?, ?e mamy karnawa? („carnival”). W Port – of – Spain, stolicy Trynidadu, gdzie dop?ywamy po ponad dwóch godzinach rejsu, czeka ju? na nas transport do Asa Wright Nature Centre, naszej bazy wypadowej na Trynidadzie. Docieramy tam wieczorem.

Podsumowuj?c dzie? pod wzgl?dem ptasim: do listy ogólnej dochodz? 24 gatunki a na moj? list? ?yciow? – 15. Na Tobago wrócimy, wi?c na podsumowania jest jeszcze za wcze?nie.