Trynidad – dzień 4

Wyruszamy na obszary trawiaste farmy Aripo Livestation, hospital tej samej, link gdzie szukali?my nocnych gatunków poprzedniego dnia. Oprócz nas wybrali si? te? Klaus i …Oma (tak zwracali si? do Pani nasi przewodnicy –  Ramdas i jego syn Barry, i nie wiem do tej pory czy to by?o imi? czy te? raczej okre?lenie babci po niemiecku), przesympatyczne starsze ma??e?stwo Niemców, od kilkudziesi?ciu lat mieszkaj?cych w Arizonie. Ona – zapalona ptasiarka, On – jej sta?y towarzysz podró?y.

Z naszymi przewodnikami i zaprzyja?nion? par? Niemców z USA

Tak zupe?nie odwrotnie jak w naszym przypadku ;-).
Otwarte przestrzenie trawiaste sypn??y ca?kiem nowymi gatunkami, szczególnie drobnych ptaków wróblowatych, jak wojak krawatowy Sturnella militaris, szafranka skromna Sicalis luteola, polniczka Volatinia jacarina czy ziarnojadek rudobrzuchy Sporophila minuta. Kocham polskie nazwy ptaków !!!

wojak krawatowy Sturnella militaris

S?pniki czarne Coragyps atratus w stadach po kilkana?cie,towarzyszy?y bawo?om b?otnym na pastwiskach (bawo?y b?otne, pochodz?ce z Afryki, s? hodowane na tej farmie).

Bawo?y b?otne rodem z Afryki

W miejscach bardziej wilgotnych spotykamy wodop?awika srokatego Fluvicola pica i wodop?awika bia?og?owego Arundinicola leucocephala, a tam gdzie ziemia zosta?a wydeptana przez byd?o i utworzy?o si? b?otko trafi?y si? siewkowce z Pó?nocnej Ameryki: brodziec ciemno?ytny Tringa solitaria i biegus kar?owaty Calidris minutilla oraz miejscowe d?ugoszpony krasnoczelne i czajki miedziane Vanellus chilensis.

wodop?awik bia?og?owy Arundinicola leucocephala

Z p?askich obszarów trawiastych przeje?d?amy kawa?ek dalej w kierunku niewielkich wzniesie?, by tam wypatrze? klinochwostk? paskowan? Tapera naevia i bentewi wilkodziobego Megarynchus pitangua. Oma ka?dy nowy gatunek przyjmuje z wielk? ekscytacj?.

bentewi wilkodzioby Megarynchus pitangua

Wyje?d?amy na moment z obszaru farmy by po drugiej stronie drogi, dzi?ki naszym przewodnikom i ich metodzie (stymulacji g?osowej) zobaczy? mrowca czarnoczubego Sakesphorus canadensis i bekardzika bia?opr?giego Pachyrampchus polychopterus.

bekardzik bia?opr?gi Pachyrampchus polychopterus.

Wracamy na farm? by zje?? posi?ek. Organizacyjnie zawsze jest tak, ?e do mikrobusu jad?cego w teren z ptasiarzami pakowany jest przygotowany przez obs?ug? prowiant i napoje. Czas mi?dzy obserwacjami poszczególnych gatunków wype?niamy rozmowami z naszymi znajomymi, w których oczywi?cie prym wiod? Oma i Ada.
Po wycieczce spotykamy si? na werandzie w Asa gdzie chwal? si? swoimi ptasimi zdj?ciami. Dzwonek brutalnie przerywa nasze spotkanie. To informacja, ?e czas na kolacj?. Nasi znajomi opuszczaj? w nocy Trynidad, wi?c ?egnamy si? wymieniaj?c adresy mailowe. Szkoda, ?e nie b?d? nam towarzyszy? jutro, podczas wypadu na Caroni Swamp.

Ptasie podsumowanie dnia – 15 nowych gatunków, czyli p?k?a setka.