Trynidad – dzień 5

Dzisiejszy dzie? to bez w?tpliwo?ci dzie? ibisa szkar?atnego Eudocimus ruber. Jeste?my ?wiadkami niesamowitego spektaklu natury.

Caroni Swamp Birds Sanctuary to obszar bagien zaro?ni?ty namorzynami ci?gn?cy si? wzd?u? zatoki Paria, hospital nieca?e pó? godziny drogi od Port-of-Spain (stolicy Trynidadu). Codziennie, poza okresem l?gowym, po po?udniu od oko?o godziny 16 rozpoczyna si? niesamowite widowisko. Stada ró?nych gatunków czapli (g?ównie czaple ?niade i trójbarwne) zlatuj? sie na "wysp?" utworzon? przez namorzyny na spanko. Ale to co zapiera dech to widok stad od kilku do kilkudziesi?ciu osobników ibisa szkar?atnego, które równie? wykorzystuj? to miejsce jako sypialni?. Ich barwa pi?knie kontrastuje z soczyst? zieleni?, b??kitem wody i nieba. ??cznie nocuje tutaj oko?o 2 000 – 2 500 osobników. Nic te? dziwnego, ?e ibiso – czaplowe zloty przyci?gaj? ca?kiem nie ma?o turystów. My te? jeste?my w grupie z ptasiarzami z USA, którym przewodzi Larry, typowy Amerykanin z sumiastymi w?sami i w charakterystycznym kapeluszu, bardzo sympatyczny cz?owiek. Moczary Caroni to jednak nie tylko ibisy szkar?atne. Udaje si? te? zobaczy?  inne gatunki zwi?zane z terenami podmok?ymi, m.in. kardyna?ka czarnogard?ego  Paroaria gularis czy mieczonosa jasnodziobego Dendroplex picus.

kardyna?ek czarnogard?y Paroaria gularis

mieczonos jasnodzioby Dendroplex picus

Wracamy do Asa kiedy jest ju? ciemno. W ?wiat?ach samochodu, przy drodze dostrzegamy siedz?cego sobie puchaczyka ?ó?tobrzuchego Pulsatrix perspicillata. Niestety nie wykaza? zrozumienia i odfrun?? zanim zd??y?em mu cykn?? fotk? :-(.

Wyprawa na Caroni Swamp przynios?a 8 nowych gatunków.