Włochatka w centrum Częstochowy

Pa?dziernik to okres w?drówek w?ochatek Aegolius funereus. Ptaki lec?c zapewne szerokim frontem na swej trasie migracji napotykaj? równie? miasta a co za tym idzie czasami popadaj? w tarapaty. Tak te? by?o w przypadku w?ochatki, diagnosis która dosta?a si? w moje r?ce. S?awek Rubacha ze Stowarzyszenia Ochrony Sów zadzwoni? do mnie pó?nym czwartkowym popo?udniem, cost z pro?b? abym pomóg? w zaopiekowaniu si? rann? w?ochatk?, order która zosta?a znaleziona w Cz?stochowie. Oczywi?cie nie odmówi?em.

Do Nierady, gdzie mieszka? znalazca sowy, dotar?em tu? po 21, czyli punktualnie :-). Znalazca w?ochatki czeka? ju? na mnie wraz z sówk? przed domem. Ptaka le??cego pod ?cian? znalaz? dzisiaj rano (30.10.14), na podwórku posesji Aleja NMP 52 w Cz?stochowie, a wi?c w samym centrum miasta.

Sowa by?a do?? pobudzona, macha?a skrzyd?ami – pomy?la?em sobie jest nie?le. Kiedy jednak przywioz?em j? do domu i dok?adnie j? obejrza?em, moje odczucia ju? nie by?y takie optymistyczne. W?ochatka nie mia?a obra?e? zewn?trznych, ale nie potrafi?a siedzie? na poprzeczce, przechyla?a w sposób nienaturalny g?ow? na lew? stron?, równie? lewe oko trzyma?a zamkni?te. W pude?ku te? przyjmowa?a pozycj? le??c?. Wstrz?s mózgu, uszkodzony b??dnik ?  W nocy budzi?em si? kilkukrotnie sprawdzaj?c co z w?ochatk?, tym bardziej, ?e budzi?y mnie odg?osy trzepotania skrzyd?ami. Rano okaza?o si?, ?e ptak troszk? odzyska? wigor. Co prawda zauwa?one przeze mnie wczoraj objawy nie ust?pi?y w jaki? znacz?cy sposób, ale najwa?niejsze ptak prze?y? noc.

Przed po?udniem przekaza?em  w?ochatk? Radkowi Gwo?dziowi, który zawióz? j? do Schroniska w Miko?owie.

Niestety dzisiaj (03.11.14) otrzyma?em wiadomo??, ?e w?ochatka nie prze?y?a.

IMG_8227A
Portret w?ochatki, lewe oko troch? „ucieka” (zezik ?)
IMG_8230a
Roz?o?one skrzyd?o w?ochatki. Widoczne dwie generacje lotek I-rz?dowych ?wiadcz?, ?e to ptak w 2 kalendarzowym roku ?ycia (opinia S?awka Rubachy).
IMG_8231_cr
Szpony ostre jak igie?ki o czym mog?y si? kilkukrotnie przekona? moje d?onie