Trynidad – dzień 6

Ostatni dzie? pobytu na Trynidadzie. Do po?udnia wyruszamy na zaplanowan? wycieczk? wzd?u? Blanchisseuse Road. Droga ta jest nam ju? doskonale znana na odcinku od Arimy do Asa, cialis przeje?d?ali?my ni? na nasze wcze?niejsze wycieczki. Teraz kolej na odcinek w kierunku pó?nocnym. Blanchisseuse Road to droga bardzo malownicza, o wielu zakr?tach (podobno jest ich 387), czasami tak w?ska, ?e wymini?cie si? dwóch samochodów nie jest mo?liwe, a kraw?d? drogi przy stromych zboczach z bujn? ro?linno?ci? praktycznie nie jest niczym zabezpieczona. No i te dziury. Wreszcie udaje nam si? zobaczy? tukany ?ó?togard?e  Rhamphastos vittelinus.

tukan ?ó?togard?y Rhamphastos vittelinus.

Na list? trafia te? trogon bia?osterny Trogon viridis. Tak wi?c po manakinach uda?o si? te? "skompletowa?" trogony.

trogon bia?osterny Trogon viridis.

Dzi?cio? kasztanowaty Celeus elegans, d?ugo "bawi?" si? z nami, a? wreszcie pokaza? si? na tyle aby zd??y? uwieczni? go na zdj?ciu.

Dzi?cio? kasztanowaty Celeus elegans

Przy drodze nasz przewodnik wykrywa dla nas trudne do zobaczenia gatunki le?ne, m.in.: kubanika ciemnego Tiaris fuliginosus, mrowi?ca bia?obrzuchego Myrmeciza longipes, mrówkowoda czarnolicego Formicarius analis czy pe?zacznika bia?obrewego Xenops rutilans. Nie do??, ?e udaje je si? zobaczy? to na dodatek, wi?kszo?? z nich trafia na kart? mojego Canona.

mrowiniec bia?obrzuchy Myrmeciza longipes

O 13 opuszczamy Asa Wright Nature Centre i jedziemy do stolicy na przepraw? promow?. Jeszcze po drodze, krótki postój na obserwacje rybaczka obro?nego Megaceryle torquata. I to ju? koniec ptaszenia na Trynidadzie. ??cznie widzieli?my 119 gatunków z tego 73 gatunki nowe na "list? ?yciow?".