HOLANDIA – nie tylko wiatraki (2014)

Po raz pierwszy

Rodzinny wyjazd zrodzi? si? spontanicznie, pills chocia? nie ukrywam, ?e w g?owie mej Holandia by?a mocno zakodowana (za spraw? bie??cych doniesie? i moich cz?stych wizyt na stronie Dutch Birding) ;-). Skoro jeste?my Europejczykami, granice praktycznie nie istniej?, pozostaje tylko wsi??? w samochód i jazda.

Tak oto z Ad? i Tobiaszkiem, po kilkunastu godzinach pomykania autostradami, znale?li?my si? w kraju wiatraków, serów, ptaków i… mo?na by by?o wymienia? jeszcze wiele rzeczy kojarz?cych si? z Holandi?. Jedno jest pewne – tulipanów zim? nie u?wiadczysz :-). Nasz? baz? by? Utrecht, a w zasadzie jego przedmie?cia. Hotel usytuowany przy w??le autostrad A2 i A12 pozwala? na do?? sprawne przemieszczanie si? w miejsca, które planowali?my zobaczy?. Chocia? czasami gubili?my si? na co bardziej skomplikowanych w?z?ach. Mia?o by? przede wszystkim turystycznie a dopiero w drugiej kolejno?ci ptasio (??danie ?onki), co z pewnym trudem ale chyba uda?o si? osi?gn?? :-).

Holandia jest krajem bardzo drogim do podró?owania. Benzyna 95 tylko 1,77 Euro za litr. Inne koszty mo?na jednak stara? si? zminimalizowa?, chocia?by zabieraj?c „wa?ówk?” z Polski. Pogod? na prze?omie roku mieli?my zupe?nie zno?n?, trzeba by?o przygotowa? si? na silny wiatr i zmieniaj?ce si?, za jego spraw?, bardzo szybko warunki.

Miejsca, które krótko przedstawiam dalej s? moim zdaniem koniecznie do zobaczenia :-). Wi?cej na ich temat mo?na poczyta? szperaj?c w internecie.

Edam – stare miasteczko znane oczywi?cie z serów (drugim takim miastem w Holandii jest Gouda). Niestety kiedy przyjechali?my mocno si? rozpada?o. Na jakie? wielkie zwiedzanie nie by?o szans.

IMG_0410 - Kopia
Edam – rynek w strugach deszczu
IMG_0407_cr
Edam serami stoi
IMG_0408 - Kopia (2)_cr
Serowy zawrót g?owy 😉

 

Marken – kiedy? wioska na wyspie, obecnie po??czona z l?dem grobl?. Ciekawa architektura drewnianych domów na palach (kiedy? wie? regularnie zalewana by?a przez morskie przyp?ywy lub podczas sztormów).

IMG_0360
Drewniane domy na palach

IMG_0374_cr

IMG_0377_cr

IMG_0380_cr

Staphorst – podobno najs?ynniejsza wie? protestanckich fundamentalistów w Holandii. Starsze kobiety chodz? ubrane w tradycyjne stroje ludowe (obowi?zkowo suknia i nakrycie g?owy). Niedziela – obowi?zkowo 2 msze, ?ycie codzienne wed?ug przykaza? biblijnych, wolny czas przeznaczony na studiowanie biblii. W Holandii tego typu ortodoksyjni chrze?cijanie zwani s?  „zwarte kousen” czyli „czarne po?czochy”. Podobno jeszcze w 1961 roku odby? si? publiczny s?d nad par? cudzo?ó?ców. We wsi bardzo ciekawa architektura.

IMG_0547
Charakterystyczny typ zabudowy
IMG_0543
Starsza Pani w tradycyjnym stroju

 

Zamek de Haar – po?o?ony blisko Utrechtu. Oczywi?cie pi?knie utrzymany otoczony parkiem. Wst?p na teren kilka Euro, znacznie dro?ej wej?cie do wn?trz, ale to dla koneserów.

IMG_0620
Zamek de Haar z wygl?du najbardziej ba?niowy zamek Holandii
IMG_0346
Zamek de Haar noc?

 

Kinderdijk – unikalny polder z kilkunastoma, starymi wiatrakami, symbolem Holandii. Wiatraki s?u?y?y do wypompowywania wody do coraz wy?ej po?o?onych kana?ów (rowów) melioracyjnych.  Wiatraki maj? po 300 lat i w dalszym ci?gu s?u?? jako domy mieszkalne.

IMG_0324

IMG_0326

 

No ale dosy? ju? o miejscach turystycznych, pora na ptaki :-). Ptaków w Holandii, szczególnie zim?, jest mnóstwo. Setki tysi?cy ró?nych gatunków g?si (w zasadzie mo?na spotka? wszystkie gatunki z Zachodniej Palearktyki) i innych blaszkodziobych, ogromne stada siewkowatych, czaple (kilka gatunków), kormorany, perkozy, nury itd. itd. No ale oczywi?cie Holandia s?ynie te? z pojawów gatunków rzadkich, a to za spraw? bardzo du?ej ilo?ci ptasiarzy jak na niewielki obszarowo kraj, aktywnych terenowo ptasiarzy, którzy nie przeocz? niczego :-).  Bie??ca analiza strony pozwala?a mi tak planowa? rodzinny pobyt, ?eby przy okazji zwiedzania, zajecha? gdzie? na miejsce przebywania ciekawego gatunku. W ten oto sposób odhaczy?em z nowo?ci dla mnie g?go?ka, ?wistuna ameryka?skiego, biegusa bia?orzytnego, a ponadto dok?adnie przyjrza?em si? ponownie brod?cowi ?ó?tonogiemu i sowie jarz?batej. W ka?dym z tych miejsc napotyka?em zawsze grup? od kilkunastu do kilkudziesi?ciu osób z lornetkami i lunetami, tak wi?c nie by?o szans nie trafi? w dan? lokalizacj?. Na przyk?ad pojechali?my na przedmie?cia Zwolle gdzie prawie od dwóch miesi?cy przesiadywa?a sowa jarz?bata. By?y godziny po?udniowe, pi?tek – a wi?c niby dzie? roboczy, sow? obserwowa?o co najmniej 50 osób. Trudno nie zauwa?y? takiej grupy ;-).

IMG_0398
G?si s? obecne wsz?dzie – tu: g?gawy (Anser anser) i g?si bia?oczelne (Anser albifrons)
IMG_0448
Bernikle trzymaja si? blisko wybrze?a. Tu: bernikle obro?ne (Branta bernicla)
IMG_0373
Czapla siwa (Ardea cinerea) – „stra?niczka” kana?ów
IMG_0280_cr
G?go?ek (Bucephala albeola) – samiec – 01.01.2014 – Barentrecht – Gaatkensplas (ko?o Rotterdamu). Raportowany z tego stanowiska od 16.10.2013, praktycznie codziennie.
IMG_0285_cr
G?go?ek (Bucephala albeola) – samiec – 01.01.2014 – Barentrecht – Gaatkensplas (ko?o Rotterdamu). Ptak tokowa?, goni? za samicami czernic.
IMG_0287_cr
G?go?ek (Bucephala albeola) – samiec – 01.01.2014 – Barentrecht – Gaatkensplas (ko?o Rotterdamu). W locie na pewno nie mia? obr?czki na lewej nodze (prawej nie widzia?em), lata? zupe?nie swobodnie.
IMG_0290_cr
G?go?ek (Bucephala albeola) – samiec – 01.01.2014 – Barentrecht – Gaatkensplas (ko?o Rotterdamu). Kaczor du?o czasu po?wi?ca? na kosmetyk? piór. Niez?y gatunek jak na rozpocz?cie Nowego Roku 😉
IMG_0293_cr
G?go?ek (Bucephala albeola) – samiec – 01.01.2014 – Barentrecht – Gaatkensplas (ko?o Rotterdamu). Jedyny ptak, przy którym nie by?o podczas mojej obserwacji ?adnego innego ptasiarza. No có?, po nocy Sylwestrowej …
IMG_0264_cr
Czarnowron (Corvus corone)
IMG_0443
Vatrop Plasje ko?o Den Oever nad Morzem Wattów – jedno z wielu holenderskich ptasich miejsc
IMG_0442
Vatrop Plasje to niewielka laguna. W tym roku przyci?gn??a brod?ca ?ó?tonogiego (Tringa flavipes), który przebywa w tym miejscu od 8.12.2013
IMG_0431_cr
Brodziec ?ó?tonogi (Tringa flavipes) – 02.01.2014 – Vatrop – Plasje
IMG_0436_cr
Brodziec ?ó?tonogi (Tringa flavipes) – 02.01.2014 – Vatrop – Plasje
IMG_0440_cr
Brodziec ?ó?tonogi (Tringa flavipes) – 02.01.2014 – Vatrop – Plasje
IMG_0498_cr
Sowa jarz?bata (Surnia ulula) w Zwolle-Marslanden cieszy?a si? nies?abn?c? popularno?ci?. Przy mnie, przez kilkadziesi?t minut, przewin??o si? bez ma?a 50 osób.
IMG_0501_po
Sowa jarz?bata (Surnia ulula) – 02.01.2014 – Zwolle – Marslanden
IMG_0512_cr
Sowa jarz?bata (Surnia ulula) – 02.01.2014 – Zwolle – Marslanden
IMG_0534_cr
Sowa jarz?bata (Surnia ulula) – 02.01.2014 – Zwolle – Marslanden. Ptak siedzia? na s?upie trakcji kolejowej, sk?d trzykrotnie przy mnie sfrun?? na nasyp i z?apa? gryzonia. Ca?kowicie nic sobie nie robi? z rzeszy obserwuj?cych go ptasiarzy. Przeje?d?aj?ce pod nim poci?gi ignorowa?.
IMG_0497
Wypatrze? biegusa bia?orzytnego w?ród stada biegusów zmiennych, przy takiej pogodzie by?o nie lada wyczynem, ale si? uda?o. Rzadko?ci przyci?gaj? ptasiarzy z ró?nych stron Europy, spoza Holandii w tej grupie oprócz mnie „odmeldowa? si?” sympatyczny W?och (pierwszy z prawej).
IMG_0451_cr
Biegus bia?orzytny (Calidris fuscicollis ) – 03.01.2014 – Vossemeer – Zuidwest (po prostu musicie uwierzy? na s?owo 😉 )
IMG_0628_cr
Krakwa (Anas strepera) – para
IMG_0570_cr
G?siówki egipskie (Alopochen aegyptiaca)

 

Niestety nie uda?o mi si? udokumentowa? obserwacji samca ?wistuna ameryka?skiego (Anas americana), którego obserwowa?em w dniu 04.01.2014, a wi?c nast?pnego dnia po jego „odkryciu”, w Leidschendam – Vogelplas Starrevaart ko?o Hagi.

Co mi si? nie uda?o zobaczy? ? Przede wszystkim sowy ?nie?nej (Bubo scandiacus), która siedzia?a od d?u?szego czasu na wyspie Vlieland. Niestety rozk?ad promów by? nie do zaakceptowania przez wi?kszo?? mej rodzinki ;-). Nie widzia?em te? krzy?odziobów modrzewiowych (Loxia leucoptera), do których „podchodzi?em” dwukrotnie w dwóch ró?nych lokalizacjach: 31.12.2013 – Noordlaarderbos ko?o Haren (sp?dzi?em z kilkoma ptasiarzami blisko 2 godziny, niestety ptak si? nie pojawi?; pojawi? si? po pó? godzinie od naszego odjazdu z tego miejsca) i 04.01.2014 – w Doorn-Kaapse Bossen (ponad 3 godziny w grupie kilkunastu ptasiarzy – bez sukcesu, ale tego popo?udnia nikt krzy?odzioba modrzewiowego w tym miejscu nie widzia?). By?o to dla mnie o tyle frustruj?ce, ?e otrzyma?em informacje o obserwacji tego gatunku w Polsce. Pomy?la?em wi?c, ?e nie dane mi b?dzie krzy?odzioba modrzewiowego, przynajmniej tej „zimy”, zobaczy?. Ale wszystko jednak dobrze si? sko?czy?o 😉 (patrz zak?adka „Wie?ci z terenu”). Nie odhaczy?em, pomimo podj?tej próby, cyraneczki bajkalskiej (Anas formosa) ko?o Driel. Ptak przeniós? si? troszk? dalej o czym dowiedzia?em si? dopiero po powrocie do hotelu :-(. No i  nie zd??y?em po prostu podjecha? na „pewne” krzy?odzioby sosnowe (Loxia pytyopsitacus) ko?o Molenhoek. Ale mimo wszystko 3 nowo?ci do mojej listy WP to ca?kiem zadowalaj?cy mnie wynik.

IMG_0652_cr
Niestety w?ród krzy?odziobów ?wierkowych (Loxia curvirostra) nie by?o tak oczekiwanego krzy?odzioba modrzewiowego (Loxia leucoptera) – 04.01.2014 – Doorn-Kaapse Bossen

 

Po raz drugi

No i raptem min??y 2 tygodnie a ja ponownie p?dz? w kierunku Holandii :-). Niestety sam, co niew?tpliwie z ka?d? up?ywaj?ca godzin? wp?ywa na szybko?? przemieszczania si?. Plan by? do?? ambitny zwa?ywszy na odleg?o?ci. Dotrze? na pi?tek rano w okolice Molenhoek – krzy?odzioby sosnowe a pó?niej przez sobot? i niedziel? zobaczy?: sow? ?nie?n? na Vlieland (a wi?c starych znajomych ;-)) oraz nowo?? – sieweczk? d?ugonog? (Charadrius asiaticus), no i na poniedzia?ek rano by? w Polsce.

W okolic? Molenhoek dotar?em niestety dopiero w godzinach po?udniowych. Oczywi?cie na miejscu – tradycyjnie  grupa ptasiarzy. Stado krzy?odziobów sosnowych by?o widziane w godzinach porannych. No tak, ale mo?e jeszcze przylec? ? Czas wykorzystuj? na rozmow? z m?odym W?grem. Dowiaduje si?,  ?e krzy?odzioby przylatuj? do niewielkiej ka?u?y na gruntowej drodze aby si? napi?. Obserwatorzy stoj? w odleg?o?ci mo?e 5 metrów, na pewno nie dalej ni? 10 metrów od tej ka?u?y. Niestety krzy?odzioby sosnowe nie przylatuj? do wodopoju. Dwukrotnie przelatuj? nad nami grupki krzy?odziobów, co prawda Holendrzy twierdz?, ?e to sosnowe, ale ja nie mam pewno?ci. Niestety plan na dzie? dzisiejszy leg? w gruzach. Czekam na krzy?odzioby do 15.00 – bez sukcesu.

WP_20140117_001_a
W oczekiwaniu na przylot krzy?odziobów sosnowych. To w?a?nie ta ka?u?a przyci?ga je jak magnes.

 

Postanawiam przemie?ci? si? do Harlingen sk?d odp?ywaj? promy na Vlieland. Mam du?o czasu aby „rozejrze? si?” co i gdzie na przystani promowej, znale?? parking (na Vlieland nie mo?na zabra? ze sob? swojego samochodu !!!). Niestety pogoda jest fatalna, leje jak z cebra. Noc sp?dzam w samochodzie. Nad ranem rozpogadza si?. Parking w odleg?o?ci oko?o 1 km od przystani promowej kosztuje 5,80 Euro za dzie?. Oczywi?cie korzystam. Bior? plecak ze sprz?tem i udaje si? na stacje promow?. Jestem pierwszym klientem :-). Bilet w obie strony to wydatek rz?du 24 Euro. Zgapi?em si? troch?, bo w kasie mo?na op?aci? od razu wypo?yczenie roweru na wyspie. Przeprawa na Vlieland trwa ponad 1,5 godziny. Na pok?adzie kilkunastu ptasiarzy. Oczywi?cie wszyscy p?yn? na sow? ?nie?n?. Mamy pi?kn? pogod?, praktycznie niewielki tylko wiaterek i s?o?ce. Po drodze mijamy m.in. ogromne stada edredonów.  Morze Wattów przez które p?yniemy, cechuje si? du?ymi obszarami wyp?yce?, st?d wszelkie jednostki wodne musz? porusza? si? wytyczonymi i oznaczonymi trasami, aby nie osi??? na mieli?nie.

IMG_1086
Z promu wida? ogromne stada kaczek morskich
IMG_1092_cr
Edredony (Somateria mollisima)
IMG_1142_cr
Ostrygojady (Haematopus ostralegus) – znak, ?e l?d ju? blisko

 

Jak wyliczy?em na mapie, sowa ?nie?na przebywa w pasie wydm oko?o 5 km od portu (w prostej linii). Oczywi?cie korzystam z wypo?yczalni rowerów (jak wi?kszo?? przyby?ych) znajduj?cej si? vis a vis przystani promowej. Koszt wypo?yczenia roweru 18 Euro. Dosiadam w ko?cu „jedno?lada” i goni? grupk? ptasiarzy, b?d?c pewnym, ?e wiedz? lepiej ni? ja gdzie jecha?. Okazuje si?, ?e nie jest tak do ko?ca, co kosztuje mnie dodatkowych 6 kilometrów peda?owania. No ale w ko?cu odnajdujemy w?a?ciw? drog? w kierunku wydm. Sowa ?nie?na w ca?ej okaza?o?ci siedzi sobie w?ród traw i …?pi. A przynajmniej takie sprawia wra?enie. No w ko?cu jest po?udnie. Mam do promu powrotnego ponad 6 godzin. Mo?na wi?c do woli nacieszy? si? jej pi?knem a przy okazji obfotografowa? na wszystkie mo?liwe sposoby. Wraz z up?ywaj?cym czasem sowa zaczyna by? coraz bardziej aktywna, piel?gnuje upierzenie i w ko?cu zrywa si? do lotu, ale to tak chyba bardziej dla rozprostowania skrzyde?. Przelatuje mo?e 100 metrów, po czym wraca. Przez te kilka godzin przez „sowi? miejscówk?” przewija si? kilkadziesi?t osób. Sowa ?nie?na, przebywaj?ca na wyspie od 30.12.2013, chyba zaczyna robi? za atrakcj? turystyczn?, bo przybywaj? nawet zwykli tury?ci z dzie?mi aby j? zobaczy?. Trzeba jednak zaznaczy?, ?e wszystko odbywa si? z pe?na kultur?. Wszyscy zachowuj? si? spokojnie, a fotografuj?cym, ani przez moment nie przychodzi do g?owy zastosowa? „polsk? specjalno??” – czyli myszk? ;-). Tym sposobem skompletowa?em wszystkich przedstawicieli rodzaju Bubo spotkanych na obszarze Zachodniej Palearktyki :-).

Wi?cej uj?? sowy ?nie?nej w „Galerii”.

Bs_1

Bs_29

WP_20140118_011
Wydmy, które upodoba?a sobie m?oda sowa ?nie?na

 

Powoli s?o?ce zaczyna schodzi? ku widnokr?gowi. Czas po?egna? okaza?ego „puchacza”. Oddaj? rower. Oj moje nogi ;-). W oczekiwaniu na prom zagl?dam na stron? Dutch Birding i …. dowiaduje si?, ?e w okolicy Azewijn (blisko niemieckiej granicy) obserwowano azjatyck? dzierzb? br?zow? Lanius cristatus !!!!. Jest to pierwsze stwierdzenie dla Holandii. Ptak po raz ostatni by? obserwowany przed 18-t?, czyli jest szansa, ?e zosta?, a to uk?ada mój plan na dzie? jutrzejszy, czyni?c go jeszcze bardziej napi?tym.

W pobli?e miejsca obserwowania dzierzby br?zowej docieram oko?o 7 rano (kolejna noc w samochodzie). Jest jeszcze ciemno. Nikogo w pobli?u nie ma, ale ale…. jednak nie. Oto w bocznej bramie prowadz?cej do jakiego? zak?adu (chyba ?wirownia) dostrzegam go?cia, który z busa wyci?ga stoliki. Kiedy podje?d?am bli?ej dostrzegam na jego szyi lornetk?. No wi?c – swój ;-). Okazuje si?, ?e „mój nowy znajomy” ma na samochodzie termosy z kaw? i herbat? oraz drobne przek?ski do kawy, jednym s?owem katering dla ptasiarzy ;-). Zaczyna powoli ?wita?, kiedy na drodze zaczynaj? pojawia? si? samochody, które zatrzymuj? si? niedaleko nas. Liczba osób ro?nie w niesamowitym tempie. Wszyscy grzecznie kieruj? si? na pole, gdzie w linii rozstawiaj? lunety. Zakrzaczenia w których wczoraj „pozostawiono” z uwagi na zapadaj?ce ciemno?ci dzierzb? br?zow? znajduj? si? mniej wi?cej oko?o 50-60 metrów przed nami. Na polu robi si? coraz t?oczniej, 100, 200, 300 osób ale to jeszcze nie wszyscy, patrz? na drog? – doje?d?aj? kolejne samochody. Podziwiam kultur? obserwatorów, wszyscy grzecznie stoj? w jednej linii, nikt nie wyrywa si? do przodu, ba tworzy si? nawet w pewnym momencie drugi, równoleg?y rz?d obserwatorów. No i w ko?cu pojawia si? g?ówna bohaterka tego przedstawienia :-). Jest godzina 8:43 kiedy z t?umu kto? informuje, ?e widzi dzierzb?. Nast?puje wielkie poruszenie, wszyscy kieruj? obiektywy w jedna stron?. JEST! Ptak intensywnie ?eruje, co chwila siadaj?c na czubku jakiego? badyla, krzewu, palika ogrodzenia b?d? na drutach. A wi?c typowo, jak ka?da dzierzba. Czekam na lepsze o?wietlenie, gatunek zacny wi?c trzeba pami?tkow? dokumentacj? ze spotkania wykona?. Sza?u nie b?dzie ale co? wida?. Zbli?a si? 10 pora jecha? dalej, na krzy?odzioby. Ostatecznie, jak si? dowiedzia?em z internetu w niedziel? (a wi?c dzisiaj) dzierzb? br?zow? ogl?da?o ponad 400 osób !!!!!

Lanius_cristatus_zbiorowe
Dzierzba br?zowa (Lanius cristatus) – pierwsze stwierdzenie w Holandii
IMG_1564_cr
Dzierzba br?zowa (Lanius cristatus) trafi?a mi si? jak „?lepej kurze ziarno” 🙂
IMG_1568_cr
Dzierzba br?zowa (Lanius cristatus)
WP_20140119_001
Zobaczy? dzierzb? br?zow? – bezcenne ;-). Zdj?cie zrobione po godzinie 9 kiedy znaczna cz??? z obserwatorów ju? odesz?a z „linii frontu” – wszak to niedziela.
IMG_1707
Katering mia? wzi?cie :-). Skorzysta?em i ja – kawka 1,50 Euro.

 

Pod Molenhoek docieram do?? sprawnie, po nieca?ej godzinie jazdy. Przy „krzy?odziobowej” ka?u?y kilka osób, aparaty ustawione, trwa wyczekiwanie. Chyba mam dzisiaj farta :-). Ju? po kilku minutach mojej obecno?ci s?ysz? w pobliskim lesie g?o?no odzywaj?ce si? krzy?odzioby. Za chwil? z lasu wylatuje na polan? stadko krzy?odziobów i siada na pojedynczym drzewku przy ka?u?y. Nie mam ju? teraz najmniejszej w?tpliwo?ci. To krzy?odzioby sosnowe !!! Po kilku minutach siedzenia i ogl?dania okolicy ptaki decyduj? si? na sfruni?cie do ka?u?y. Czy trzeba czego? wi?cej ? . Samce s? naprawd? pi?knie wybarwione a do tego ten pot??ny dziób, rzeczywi?cie prawie papuga (angielska nazwa gatunku trafna – Parrot Crossbill).

 IMG_1786_cr

IMG_1798_cr

IMG_1805_cr

IMG_1811_cr

IMG_1823_cr

IMG_1827_cr

Ruszam dalej, przede mn? do pokonania ca?a szeroko?? Holandii. Niestety, ?le zje?d?am na w??le pod Rotterdamem. Trzeba szuka? mo?liwo?ci zawrócenia. Udaje si? w ko?cu. W dalszej drodze przeje?d?am przez Zeelandbrug – ponad 5-cio kilometrowy most, do niedawna najd?u?szy na ?wiecie. Przed 15-t? docieram do zaoranego pola ko?o Wissenkerke (Vieteweg). To musi by? tu bo ju? z daleka widz? kilka osób z lunetami :-). Sieweczka d?ugonoga siedzi mi?dzy bruzdami zaoranej gleby, wida? tylko g?ow?. Niestety do?? daleko od drogi. Ptak na dodatek ucina chyba drzemk? o czym ?wiadczy g?owa po?o?ona na grzbiecie. No ale jest, co najbardziej cieszy:-).

IMG_1839_cr

IMG_1844_cr

IMG_1851_cr

Po zupe?nie nieudanym pi?tku nie s?dzi?em, ?e dalej pójdzie tak ?wietnie. Plan zrealizowany z ogromnym bonusem w postaci dzierzby br?zowej.  Teraz przede mn? jeszcze tylko 1300 km do domu. A po powrocie ? ?ledzenie strony Dutch Birding ;-).