KENIA – część wschodnia (styczeń/luty 2011)

Termin: 30.01.2011 – 6.02.2011
Uczestnicy: Stanis?aw Czy? i Ada Kowal-Czy? (wyjazd rodzinny)
Organizacja: wyjazd z Biurem Podró?y „ITAKA” (organizacyjnie bez zastrze?e?)
Baza: Hotel ***Pappiloon Lagoon Reef po?o?ony na wybrze?u Diani, rx na po?udnie od Mombasy. Pokoje czyste, cialis z klimatyzacj? i dodatkowo wiatrakiem. ?azienka – prysznic. ?ó?ko z moskitier?. Balkon z widokiem na ogród (tylko w jednym z budynków okna wychodz? na ocean). Du?y basen. Teren zadrzewiony, dobrze utrzymana ziele? towarzysz?ca. Wsz?dobylskie ma?py: koczkodany czarnosiwe (potrafi?ce bardzo szybko spenetrowa? pokój o ile cho? na chwil? zostawi si? otwarte okna o czym mogli?my si? przekona? osobi?cie) i pawiany masajskie, które bywaj? agresywne (szczególnie samce).

Pawian masajski z niezapowiedzian? wizyt?

Nad zbytni? zuchwa?o?ci? ma?p próbuj? zapanowa?, z ró?nym skutkiem, stra?nicy uzbrojeni w …. proce. Wy?ywienie niez?e cho? potrawy niezbyt wyszukane, niektóre nie s? zbytnio smaczne, no ale da si? wy?y?. Piwo dobre. Z drinków polecam MALARIA KILLER ;-).

Fragment obszaru hotelowego Pappiloon Lagoon Reef

Stra?nik przy pracy (w rzeczywisto?ci w procy nie ma "amunicji")

Pobyt:
30.01.2011 – przylot do Mombasy godz.20 – czas lokalny (tutaj do czasu polskiego trzeba doda? 2 godzinki; lot trwa? 10 godzin z miedzyl?dowaniem w Hurghadzie bez mo?liwo?ci wyj?cia z samolotu). Po ponad godzinnym oczekiwaniu na zebranie wszystkich urlopowiczów, transfer do hotelu (ponad godzin? z przepraw? promow?). Cho? pora pó?na czeka na nas skromny pocz?stunek. Mi?o.

31.01.2011 – dzie? na aklimatyzacj? i rekonesans. Obserwacje na terenie hotelu (du?y obszar ?wietnie utrzymanej zieleni, atrakcj? jest ponad 500 letni baobab afryka?ski) oraz w najbli?szej okolicy. Z ciekawszych ptaków: dzioboro?ce srebrnolice i w?sale czerwonog?owe. Pobyt na pla?y natychmiast zak?ócaj? ró?nego rodzaju „natr?ty” próbuj?cy skusi? a to na zakupy jakiego? r?kodzie?a, a to oferuj?cy „super tanio” safari czy rejs ?odzi? dhow na poblisk? raf?. Nie da si? spokojnie spacerowa?. Obieramy inny kierunek, wychodzimy poza hotel. Na Diani Beach Road uwag? przykuwaj? drabinkowe mostki zawieszone nad drog?. To przej?cia dla ma?p (g?ównie gerez abisy?skich), które masowo gin??y pod ko?ami pojazdów. Niestety niezbyt d?ugo nacieszyli?my si? spokojem. Kolejny „natr?t” zniech?ca do dalszego spaceru. Taki to ju? chyba urok miejsc turystycznych na „Czarnym L?dzie” (podobnie by?o na wybrze?u Gambii).

Mostki dla ma?p nad Diani Beach Road

Stawianie ?agla na ?odzi dhow

01.02.2011– start 4:00. Przed hotelem czeka ju? na nas Willy Kombe przewodnik (umówiony jeszcze w Polsce dzi?ki dobrodziejstwu internetu) wraz z kierowc? Josephem. Jeste?my mile zaskoczeni punktualno?ci?. Tak ju? b?dzie do ko?ca. To z nimi przez najbli?sze cztery dni b?dziemy ogl?da? Keni?. Dzi? ca?odniowa wyprawa na pó?noc od Mombasy. Cel to narodowy rezerwat le?ny Arabuko – Sokoke, uj?cie rzeki Galana (inaczej Sabaki) oraz Mida Creek. Na dzie? dobry w Arabuko – Sokoke obserwujemy pojedynczego, wyst?puj?cego tylko tutaj, ryjkonosa Rhynchocyn chrysopygus, symbol Parku. Willy stara si? jak tylko mo?e aby wyszuka? w g?szczu Cynometra syczka brunatnego. Wreszcie wy?ania si? z g?stwiny. U?miech na jego twarzy mo?e oznacza? tylko jedno. JEST! Po chwili podziwiamy z dwóch metrów 2 male?kie sówki, które z nie mniejszym zaciekawieniem przygl?daj? si? ca?ej naszej czwórce.

Syczki brunatne Otus ireneae w rezerwacie Arabuko-Sokoke

W tym samym g?szczu udaje si? wypatrze? jeszcze nikornika ?a?obnego i oliweczk? cytrynow?. Co jaki? czas drog? przebiegaj? ryjkonosy no i mijamy pozosta?o?ci (czytaj: kupy) po s?oniach. Zmieniamy rodzaj lasu. Z g?stwiny Cynometra przenosimy si? w las Brachystegia.

Zadrzewienia typu Brachystegia w Arabuko-Sokoke

Tutaj ju? znacznie ?atwiej daje si? obserwowa? ptaki. Mamy kolejnego endemita – ?wiergotka bia?ogard?ego. Z ciekawszych gatunków obserwujemy jeszcze grup? kilku czo?oczubów modrookich. Opuszczamy las Arabuko. Jestem „bogatszy” o 9 nowych gatunków.

?wiergotek bia?ogard?y Anthus sokokensis w Arabuko-Sokoke

Kolejnym odwiedzonym ptasim miejscem jest uj?cie rzeki Galany (Sabaki). Docieramy tam w godzinach po?udniowych, skwar niesamowity, powietrze drga utrudniaj?c obserwowanie ptaków. Ale mamy tu ca?? gam? ptaków wodno-b?otnych. S? flamingi ró?owe, d?awigady afryka?skie, pelikany ma?e no i co cieszy mnie najbardziej – ibisy czczone. Z siewkowatych, oprócz tych znanych z migracji przez Polsk?, odlicza si? sieweczka bia?oczelna, jest troch? sieweczki pustynnej i terekii.

Uj?cie Galany (Sabaki)

Wracaj?c do samochodu, ukrytego w cieniu zaro?li, udaje si? jeszcze zobaczy? kilka tymali ?uskowanych, pojedynczego palmodrozda plamistego i dwie dzierzby sawannowe. W drodze powrotnej zahaczamy jeszcze o Mida Creek, tylko na chwilk?, aby zobaczy? krabo?ery. Wieczorem jeste?my w naszym hotelu. Podsumowuj? dzie? – na ?yciow? list? trafia 17 nowych gatunków.

Jeden z kilkunastu krabo?erów widzianych nad Mida Creek

Co i ile kosztowa?o: transport: samochód, paliwo i kierowca – 10.500 KSH; za wjazd samochodem do Arabuko-Sokoke – 1.200 KSH; bilet wst?pu do Arabuko-Sokoke – 15 USD za osob?; za wst?p na obszar uj?cia rzeki Sabaki – 1.000 KSH (za ca?? grup?); ca?odniowa us?uga przewodnicka – 3.000 KSH. Na wszystko dostajemy rachunki. Nie ma ?adnych dodatkowych, „nieprzewidzianych” kosztów. Kurs euro: w hotelu 1€=93 KSH, przed hotelem (u takiego jednego pana 😉 )1€=109 KSH.

02.02.2011 – start 6:00. Wyje?d?amy do Parku Narodowego Tsavo East na dwudniowe safari. Przed przepraw? promow? w Mombasie gigantyczny korek. W tym?e korku kto? próbuje pozbawi? mnie aparatu fotograficznego. Otwarte okno w samochodzie, aparat trzymany na kolanach, chwila nieuwagi i nieszcz??cie gotowe. Ale w tym przypadku „Canon” zostaje przy w?a?cicielu. Niemniej jednak PRZESTRZEGAM! Po dwóch godzinach jazdy autostrad? w kierunku Nairobi docieramy do bramy Buchuma. Jest godz. 11.00. Ogromne przestrzenie sawanny staja przed nami otworem.

Razem z Ad? przed bram? Buchuma

Bezkresne obszary Parku Narodowego Tsavo East

Po kilku minutach mamy pierwsze lwy, niestety daleko a dodatkowo TO drgaj?ce rozgrzane powietrze. Znacznie bli?ej pojawiaj? si? ptaki. Kilka gatunków dzierzb m.in. dzierzba ?a?obna i bia?obarkowa, bia?oczub bia?orzytny oraz grupy b?yszczaków rudobrzuchych.  Nie mo?na nie zauwa?y? pot??nych samców strusi szaroskórych, których czarne upierzenie z daleka rzuca si? w oczy. Ale to dopiero przedsmak tego co zobaczymy pó?niej.

Bia?oczub bia?orzytny Eurocephalus rueppelli

Przeje?d?aj?c obok zbiornika Aruba widzimy w pobli?u nie tylko ?yrafy, s?onie afryka?skie, stada zebr stepowych i antylop . Na brzegu zbiornika ?eruje blisko setka kleszczaków afryka?skich a na samym zbiorniku stado srebrzanek czerwonodziobych w pewnej chwili sp?oszonych przed doros?ego bielika afryka?skiego. Oko?o 14 przez bram? Voi opuszczamy na krótko park. Jedziemy do pobliskiego Leopard Lodge na obiad, tutaj te? b?dziemy nocowa?. Po obiadku i zakwaterowaniu, krótkie obserwacje na terenie Leopard Lodge. Po otwartym terenie spaceruj? dostojnie marabuty afryka?skie. Z drobnych ptaszków udaje si? wypatrze? i oznaczy? m.in: wróbla papugodziobego i dziergacza bia?obrewego. Po ?cianach zabudowa? uwijaj? si? agamy czerwonog?owe w?ród których uwag? przykuwaj? kolorowe samce. Oko?o 16 wracamy do parku. Jest mniej upalnie, pojawia si? wi?cej ssaków i ptaków. Tu? za brama parku „wita nas” sokolik czerwonooki. Napotykamy te? kolejne lwy wyleguj?ce si? w cieniu drzew. Na najbli?szym skrzy?owaniu dróg odbijamy na pó?noc. Po chwili pod akacj? widzimy dropia olbrzymiego. Prawdopodobnie tego samego osobnika b?dziemy mogli podziwia? ju? z bardzo bliska w drodze powrotnej. 

Drop olbrzymi Ardeotis kori pokazuje swoje wdzi?ki

Z dropi udaje si? nam jeszcze tego samego popo?udnia zobaczy? dropika bladoczubego i senegalskiego. Przemieszczaj?c si? wolno naszym busikiem co chwila napotykamy jakie? czworonogi. A to impale z przyczepionymi do ich d?ugich szyj b?kojadami czerwonodziobymi, a to male?kie dikdiki. Oczywi?cie nie mo?e zabrakn?? s?oni afryka?skich czy te? zebr stepowych. Udaje si? wypatrze? gu?ca. Widzimy te? kolejne gatunki ptaków. Jest sekretarz stoj?cy na wierzcho?ku akacji, szponiastonóg ?ó?togard?y, toko bia?ogrzbiety i czarnoskrzyd?y. Sawanna od?ywa po upalnym dniu. S?o?ce szybko zaczyna skrywa? si? za horyzontem. W jego promieniach czerwie? gleby staje si? jeszcze bardziej niesamowita.

S?o?ce coraz ni?ej, pora wraca?

Wracamy na nocleg. W drodze powrotnej mijamy blisko strusia czerwonoskórego. B?dzie to jak si? oka?e jedyna obserwacja tego gatunku. S?owo „common” w jego angielskiej nazwie nie pokrywa si? z prawd?, przynajmniej je?eli chodzi o t? cz??? parku Tsavo East. 

Stru? czerwonoskóry Struthio camelus

Obserwacja dwóch przedstawicieli z tzw. „wielkiej pi?tki” czyli lwów i stada bawo?ów afryka?skich ko?czy dzie? pe?en wra?e?. Oko?o 19.00 wracamy do Leopard Lodge.

03.02.2011 – start 6:30. Drugi dzie? naszego safari. Przed ?niadaniem kierujemy si? w stron? mokrade? Kanderi. Jest pochmurno, pojawiaj? si? nowe gatunki ptaków i ssaków. Tu? za bram? Voi widzimy brodala czerwonouchego i kilka bawolików czerwonodziobych. Nieco dalej drog? przebiega nam stado perlic s?pich. Na samotnych suchych drzewach bacznie obserwuj? okolic? ptaki szponiaste, a w?ród nich orlik d?ugoczuby i myszo?ap rdzawoskrzyd?y. Mokrad?a Kanderi o tej porze  zieleni? si? bardziej od pozosta?ego obszaru ale do typowych mokrade? du?o im brakuje. Widzimy w tej okolicy wi?cej s?oni ni? w dniu wczorajszym. Z nowych ssaków pojawia si? kob ?niady i szakale czaprakowe. Oczywi?cie nie mo?e zabrakn?? lwów. Jak na mokrad?a przysta?o s? te? d?awigady afryka?skie i czapelki z?otawe. Po ?niadaniu po raz ostatni wje?d?amy do parku. I kolejne nowo?ci. Z ssaków – kudu ma?e tu? przy drodze. Z ptasich nowo?ci nektarnik fartuszkowy. U Josepha w CB radio s?ycha? komunikat – jest duma (gepard). Gnamy we wskazane miejsce. Widzimy w pewnej odleg?o?ci wyleguj?cego si? w cieniu krzaków kota. Wszak to po?udnie. Za chwil? w tym miejscu pojawiaj? si? kolejne samochody z turystami.

co potrafi zrobi? jeden gepard 😉

My jedziemy dalej, niestety ju? w stron? bramy Voi. Ko?czymy safari w Tsavo East. Na liczniku 39 nowych gatunków ptaków. Jeszcze ostatnie spojrzenie na bezkresne przestrzenie Tsavo z tarasu restauracji w Lion Hill Camp, gdzie jemy obiad.

Kilkana?cie kilometrów od Voi zagl?damy do Sagala Lodge. Miejsce wed?ug Williego bardzo ptasiarskie. Podobno regularnie mo?na wyhaczy? tu 15o gatunków. Rzeczywi?cie teren wydaje si? by? atrakcyjny, du?o zieleni a co za tym idzie cienia, oczka wodne. W nieca?e pól godziny odliczaj? si? niesamowicie wygl?daj?ce ha?a?niki bia?obrzuche, nektarniki fartuszkowe no i, jakby czekaj?cy na nas, puchacz plamisty (chyba przestan? wierzy?, ?e sowy to nocne ptaki – kolejny gatunek widziany za dnia).

Ha?a?nik bia?obrzuchy Corythaixoides leucogaster

Puchacz plamisty Bubo africanus

Jeszcze na sam koniec krótkiego pobytu – dzierzbik szarog?owy. To chyba faktycznie super miejsce na ptaki. Ale trzeba wraca?. Aby unikn?? korków Joseph wybiera karko?omn? drog? przez busz (droga ta – a jak?e – ma swój numer – C 106). Odbija z autostrady w Mariakani i omija w ten sposób Mombas?. Dzi?ki temu mo?emy przyjrze? si? bli?ej terenom le??cym z dala od enklaw turystycznych. Przeje?d?amy te? przez teren Shimba Hills – miejsce naszej nast?pnej wycieczki. Asfalt, zbawienie dla naszych wn?trzno?ci, pokazuje si? dopiero w Kwale.

Pora podsumowa? koszty ostatnich dwóch dni: transport: samochód, paliwo i kierowca – 20.000 KSH; za wjazd samochodem do PN Tsavo East – 1.600 KSH; bilet wst?pu do PN Tsavo East – 60 USD za osob?; us?uga przewodnicka – 7.000 KSH. Nocleg w Leopard Lodge (z obiadem, kolacj? i ?niadaniem) – 45 USD od osoby. Obiad w Lion Hill Camp – 1.000 KSH od osoby (szwedzki stó?), piwo Tusker 0,5 l – 250 KSH.

04.02.2011 – zaczynamy o 7:30. Szybko docieramy do bramy narodowego rezerwatu Shimba Hills. Krajobraz zupe?nie inny, taki mo?e nawet troch? swojski, wzgórza, las z udzia?em drzew iglastych. Zwierz?ta ju? jednak z innej bajki. Zaraz za bram? mamy wik?acza dwubarwnego, nieco dalej w g?szczu ro?linno?ci siedzi sobie zimorodek br?zowog?owy. W pewnym momencie, w koronach drzew Willy wypatrzy? turaka koroniastego. Zatrzymujemy samochód, niestety, zdj?cia nie b?dzie, turako znika w g?stwinie ga??zi. Ale za chwil?, pod „turakowym” drzewem, s?yszymy szelest. Ada jako pierwsza lokalizuje grzebi?ce w ?ció?ce stado perlic czubatych. W drodze do punktu widokowego Giriama Point napotykamy stado antylop szablorogich.

Antylopy szablorogie - w Kenii podobno tylko tutaj w Shimba Hills

Na jego czele stoi czarno ubarwiony samiec. Shimba Hills to podobno jedyne miejsce w Kenii, gdzie ?yj? te antylopy. Nad Giriama Point pokazuje si? wojownik wspania?y, uwijaj? si? jaskó?ki abisy?skie i ?a?obniczki czarne. W drodze powrotnej mamy okazj? ogl?da? kolejnego skrzydaltego „wojownika” – wojownika zbrojnego. Na sam koniec Josef w?ród zielonej g?stwiny lokalizuje afrotrogona zielonego. Jak on to zrobi? jednocze?nie kieruj?c mikrobusem ?  Oboje z Willym wk?adaj? du?o wysi?ku aby wskaza? mi tego ptaka. Ada jest bardziej spostrzegawcza. Zagl?damy jeszcze na kilkana?cie minut do pobliskiego Shimba Lodge. No i … jest kolejny gatunek sowy – puszczyk pr?gowany. Wracamy nad ocean.

Koszty: samochód, paliwo i kierowca – 8.500 KSH; za wjazd samochodem do PN Shimba Hills – 1.400 KSH; bilet wst?pu do PN Shimba Hills – 20 USD za osob?; us?uga przewodnicka – 3.000 KSH.

05.02.2011 – Ada wyrusza na wycieczk? po Mombasie, ja  wraz z brzaskiem  „wbijam” si? w busz na zachód od Diani Beach Road. Zupe?nie nieoczekiwanie mog? przyjrze? si? turako koroniastemu. Na lepsz? fotk? troch? za ciemno, ale zdj?cie dokumentacyjne jest. Na obrze?ach wioski trafiam na grup? czepig bia?og?owych. Nikt nie próbuje zawiera? ze mn? „znajomo?ci”, mijaj?cy mnie mieszka?cy z u?miechem rzucaj? krótkie „Jambo” i id? w swoj? stron?. Mog? skoncentrowa? si? na wyszukiwaniu ptaków. Z nowo?ci dostrzegam wik?acza pomara?czowego i ?piewaj?cego bilbila pos?pnego (dlaczego pos?pny? – eh te polskie nazwy). Nie sposób jednak bez zatrzymania si? przej?? obok wiejskich obej??. Wygl?daj? jak zagubione w otaczaj?cych je zaro?lach. ?ciany budynków z czerwonej gliny kontrastuj? z zieleni? drzew mangowych.

Kenijska zagroda w okolicach Diani

Kobiety w barwnych sukniach dogl?daj? upraw, zbieraj? drewno. Rozkrzyczane dzieci – jak wsz?dzie – organizuj? sobie zabaw?. Z chwilowego zamy?lenia na ziemi? sprowadza mnie stado kilkudziesi?ciu wik?aczy czerwonodziobych, które zasiadaj? na suchym krzewie kilka metrów ode mnie. To znak, ?e trzeba wróci? do wypatrywania kolejnych gatunków. Idzie coraz ci??ej. Jeszcze specyficznym krzykiem zwracaj? na siebie uwag? ibisy bia?ow?se. Jednak post?puj?cy z ka?d? minut? upa? nie wp?ywa korzystnie na spostrzegawczo?? a i z aktywno?ci?  ptaków jest te? nie najlepiej. Na koniec jeszcze rzuca si? w szk?a lornetki oliwkobrodal. Pora wraca? do cienia hotelowych ogrodów.

06.02.2011 – nasz pobyt powoli zbli?a si? do ko?ca. Przed ?niadaniem robi? jeszcze dwugodzinny wypad w okolice wsi po zachodniej stronie Diani Beach Road. Op?aca si?: dochodzi wik?acz czarnobrzuchy  Od rana pakowanie. W mi?dzyczasie, pod nasz? nieobecno??, w pokoju „rewizja”. To koczkodany !!!!! Na szcz??cie nie ponosimy wi?kszych szkód. Jeszcze spacer po pla?y, obiad i o 16.00 transfer na lotnisko. O 20.30 startujemy. Wczesnym rankiem jeste?my w zimnej Polsce.

Gang koczkodanów okaza? si? sprytniejszy, nam pozosta?o obej?? si? smakiem

 

LISTA  ZAOBSERWOWANYCH  GATUNKÓW:

Miejsca obserwacji (patrz równie? mapa):

ASo – Arabuko-Sokokke; MC – Mida Creek; SR – Sabaki uj?cie rzeki; TsE – Tsavo East National Park; PLH – Pappiloon Lagoon Reef Hotel; B – tereny na zachód od hotelu, wioska, busz, niewielkie tereny uprawne; Mo – Mombassa; LeL – Leopard Lodge, Voi;  SH – Shimba Hills; ShL – Shimba Lodge;  SaL – Sagala Lodge;

PTAKI:
(kolejno??  systematyczn? i nazwy ?aci?skie przyj?to za: Gill F.& Donsker D. (Eds). 2010. IOC World Bird Names (version 2.7); nazwy polskie za: www.eko.uj.edu.pl/listaptakow/ wersja: 2011-01-19 oraz  Mielczarek P., Cichocki W. 1999. Polskie nazewnictwo ptaków ?wiata. Not. Orn. 40; * – oznacza nowy gatunek na moj? ?yciow? list? :-))

 1. stru? czerwonoskóry* Struthio camelus –  02.II -1? na N od bramy Voi w TsE
 2. stru? szaroskóry* Struthio molybdophanes – 02 i 03.II – w ci?gu ca?ego pobytu w TsE ??cznie 4-5 ??, zawsze pojedynczo
 3. perlica zwyczajna* Numida meleagris – 02.II.- stado cn.6 na N od bramy Voi w TsE  oraz 05.II. – cn. 3 os. w buszu na W od PLH
 4. perlica czubata* Guttera pucherani – 04.II. – stado ok.10 os. na dnie lasu w SH (fot.19)
 5. perlica s?pia* Acryllium vulturinum – 03.II. – stado ok. 35 os. na SE od bramy Voi w TsE
 6. frankolin czubaty* Dendroperdix sephaena – 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE
 7. szponiastonóg ?ó?togard?y* Pternistis leucoscepus – 02.II – 2 x pojedyncze ptaki w ró?nych miejscach na N od bramy Voi w TsE
 8. srebrzanka czerwonodzioba* Anas erythrorhyncha – 02.II. stado ok. 40 os. na zbiorniku Aruba w TsE
 9. ro?eniec Anas acuta – 02.II. – 1? w stadzie srebrzanek czerwonodziobych – zbiornik Aruba w TsE
 10. perkozek Tachybaptus ruficollis – 02.II. – 1 os. na zbiorniku Aruba w TsE
 11. flaming ró?owy Phoenicopterus roseus – 01.II.- stado ok.120 os. w uj?ciu SR
 12. d?awigad afryka?ski Mycteria ibis – 01.II. – ok. 10 w uj?ciu SR; 03.II. – 2 os. na SE od bramy Voi w TsE
 13. kleszczak afryka?ski* Anastomus lamelligerus – 02.II – stado ok. 80 os. na brzegu zbiornika Aruba w TsE
 14. bocian bia?oszyi Ciconia episcopus – 05.II. – 2  os. ?eruj?ce na rafie po odp?ywie w okolicy PLH
 15. marabut afryka?ski Leptoptilos crumeniferus – 02.II. – 4-6 os. w LeL
 16. ibis czczony* Threskiornis aethiopicus – 01.II. – 3 os. w uj?ciu SR
 17. ibis bia?ow?sy Bostrychia hagedash – 05.II. – 8 os. na W od PLH
 18. czapla z?otawa Bubulcus ibis – 03.II. – cn. 2 os. na SE od bramy Voi w TsE
 19. czapla czarnog?owa Ardea melanocephala – 01.II. – 1 os. przelatuj?cy w uj?ciu SR
 20. pelikan ma?y Pelecanus rufescens – 01.II. – 5 os. w uj?ciu SR
 21. kormoran etiopski Microcarbo africanus – 31.I. i 05.II. – pojedyncze os. przelatuj?ce nad PLH
 22. sekretarz* Sagittarius serpentarium – 02.II. – 1 os. na szczycie akacji na N od bramy Voi w TsE
 23. kania egipska Milvus aegyptius – 31.I., 5.II – pojedyncze os. nad  PLH i nad obszarem wsi na W od PLH; 02.II. – 2 os. kr???ce nad LeL
 24. bielik afryka?ski Haliaeetus vocifer – 02.II -1 os. ad. poluj?cy – zbiornik Aruba w TsE
 25. gado?er brunatny Circaetus cinereus – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 26. kuglarz Terathopius ecaudatus – 02.II. – 1 ad. kr???cy na E od bramy Voi w TsE; 04.II. – 1 os. w locie w SH
 27. b?otniak stepowy Circus macrourus – 02.II. – 1 samiec na N od bramy Voi w TsE
 28. b?otniak ??kowy Circus pygargus – 02.II. – 1 samica na N od bramy Voi w TsE
 29. jastrz?biak  popielaty* Melierax poliopterus – 02.II. – 1 os. przy drodze w kierunku zbiornika Aruba za bram? Buchuma w TsE
 30. jaszczurko?ap Kaupifalco monogrammicus – 01.II. – 1 os. przy budynku administracji rezerwatu w Aso; 1 os. – na otwartych terenach przy ASo.
 31. myszo?ap rdzawoszkrzyd?y Butastur rufipennis – 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE
 32. orze? sawannowy Aquila rapax – 02.II – 03.II – ??cznie 3 obserwacje zawsze po 2 os. w TsE
 33. wojownik zbrojny Polemaetus bellicosus – 04.II. -1 os. w SH
 34. orlik d?ugoczuby Lophaetus occipitalis – 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE
 35. wojownik wspania?y* Stephanoaetus coronatus – 04.II. -1 os. kr???cy nad Giriama Point w SH
 36. sokolik czerwonooki*Polihierax semitorquatus – 02.II. – 1 os. przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba w TsE;  1 os. w rejonie bramy Voi w TsE
 37. pustu?ka Falco tinnunculus – 03.II. – 1? na SE od bramy Voi w TsE
 38. sokó? w?drowny Falco peregrinus – 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE
 39. drop olbrzymi* Ardeotis kori – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 40. dropik senegalski* Eupodotis senegalensis – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE (fot.20)
 41. dropik bladoczuby* Lophotis gindiana – 02.II. – 3 os. na N od bramy Voi w TsE
 42. krabo?er* Dromas ardeola – 01.II. – cn. 20 w rozproszeniu w MC
 43. szablodziób Recurvirostra avosetta – 01.II. –  2 os. w uj?ciu SR
 44. czajka szponiasta Vanellus spinosus – 01.II. –  cn.  4 w uj?ciu SR
 45. czajka koroniasta* Vanellus coronatus – 03.II. – 2 os. na SE od bramy Voi w TsE
 46. siewnica Pluvialis squatarola – 01.II. – cn. 1 w uj?ciu SR
 47. sieweczka obro?na Charadrius hiaticula – 01.II. – cn.  2 w uj?ciu SR
 48. sieweczka bia?oczelna* Charadrius marginatus – 01.II. – 2 os. w uj?ciu SR
 49. sieweczka pustynna Charadrius leschenaultii – 01.II. – cn. 5 os. w uj?ciu SR; cn. 3os.  w MC
 50. kulik mniejszy Numenius phaeopus – 01.II. – cn. 3 w uj?ciu SR
 51. brodziec p?awny Tringa stagnatilis – 01.II. – cn. 2 os. w uj?ciu SR
 52. terekia* Xenus cinereus – 01.II. – cn. 3 os. w uj?ciu SR
 53. brodziec piskliwy Actitis hypoleucos – 01.II. – cn. 3 os w uj?ciu SR
 54. kamusznik Arenaria interpres – 01.II. – cn. 2 os. w uj?ciu  SR
 55. piaskowiec Calidris alba – 01.II. cn. 4 w uj?ciu SR; cn. 2 os. w MC
 56. mewa przydymiona Ichthyaetus hemprichii – 31.I., 05.II. – do 10 os. przy oceanie w rejonie PLH; 01.II. – cn. 5 os. w uj?ciu SR.
 57. rybitwa krótkodzioba Gelochelidon nilotica – 01.II. – 3-5 os. w uj?ciu SR
 58. rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia – 01.II. – 3 os. w uj?ciu SR
 59. synogarlica okularowa   Streptopelia decipiens – 02.II. – 2 os. w LeL
 60. synogarlica popielata* Streptopelia capicola – 02.II. i 03.II. –po 2 os. w ró?nych miejscach na N od bramy Voi w TsE
 61. turkaweczka zielonoplamkowa* Turtur chalcospilos – 03.II.- 2 os. w SaL
 62. turkaweczka czarnogard?a Oena capensis – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 63. turak koroniasty* Tauraco fischeri – 04.II. – 1 os. w SH; 05.II. – 1 os. w zadrzewieniach we wsi na W od PLH
 64. ha?a?nik bia?obrzuchy* Corythaixoides leucogaster – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi, przy budynkach parku w TsE; 03.II. – 2 os. w SaL
 65. kukal bia?obrewy* Centropus superciliosus – 04.II. – 1 os. przy zbiorniku wodnym w ShL
 66. syczek brunatny* Otus ireneae – 01.II. – 2 os. w lesie typu Cynometra w ASo
 67. puchacz plamisty* Bubo africanus – 03.II. – 1 os. w SaL
 68. puszczyk pr?gowany* Strix woodfordii – 04.II. – 3 os. w ShL
 69. sóweczka sawannowa* Glaucidium perlatum – 02.II. – 1 os. przy drodze od zbiornika Aruba w kierunku bramy Voi w TsE
 70. jerzyk palmowy Cypsiurus parvus – rozpowszechniony, spotykany we wszystkich odwiedzanych miejscach
 71. jerzyk ma?y Apus affinis – 04.II. – kilka os. nad Giriama Point w SH
 72. czepiga bia?og?owa* Colius leucocephalus – 05.II – 6.II.  trzy obserwacje grup po kilka ptaków w zadrzewieniach w?ród zabudowy wiejskiej na W od PLH (fot. 21).
 73. afrotrogon zielony* Apaloderma narina – 04.II. – 1 os.w SH
 74. kraska Coracias garrulus – rozpowszechniona, spotykana zawsze pojedynczo w TsE, SH oraz na obrze?ach ASo
 75. kraskówka afryka?ska Eurystomus glaucurus – rozpowszechniona, spotykana pojedynczo we wszystkich odwiedzanych miejscach
 76. ?owiec szarog?owy Halcyon leucocephala – 31.I. – 1 os. na terenie PLH;1 os. w zaro?lach na W od PLH; 02.II. – 1 os. w LeL
 77. ?owiec br?zowog?owy* Halcyon albiventris – 04.II. – 1 os. w  SH
 78. rybaczek srokaty Ceryle rudis – 01.II. – 2 os. w uj?ciu SR
 79. ?o?na  ma?a Merops pusillus – rozpowszechniona, stada po kilka os. widziane na obszarze TsE, SH, ASo i w uj?ciu SR
 80. ?o?na bia?ogard?a Merops albicollis – 31.I. – cn.  3 os. w zieleni na terenie PLH; 01.II. – cn. 4 na terenie ASo; równie? grupy po kilka os. spotykane w TsE i SH.
 81. ?o?na Merops apiaster – 02. I 03.II. – po kilka os. w ró?nych miejscach na terenie TsE
 82. ?o?na szkar?atna Merops nubicus – 01.II. – 1 os. przy zabudowaniach wiejskich w buszu na obrze?ach ASo; 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE.
 83. dudek afryka?ski* Upupa africana – 02.II. – 1 os. w pobli?u zbiornika Aruba w TsE
 84. toko czarnog?owy* Tockus alboterminatus – 04.II. – 2 pojedyncze os. w ró?nych miejscach w SH
 85. toko bia?ogrzbiety Tockus erythrorhynchus – 02.II-03.II – na terenach TsE widziany pojedynczo w kilku miejscach
 86. toko czarnoskrzyd?y* Tockus deckeni – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 87. dzioboro?ec srebrnolicy* Bycanistes brevis – 31.I. i 05.II.– do 3 os. na terenie PLH; 04.II. – 2 os. w  SH;
 88. oliwkobrodal* Stactolaema olivacea – 01.II. – 3 os. przy budynkach administracji w ASo; 04.II. – cn. 1 w SH; 05.II. – 1 os. w ogrodzie we wsi na W od PLH
 89. w?saczek ?ó?toczelny Pogoniulus chrysoconus – 06.II. – 1 os. na szczycie wysokiego drzewa w?ród zabudowa? wiejskich na W od PLH
 90. w?sal czerwonog?owy* Lybius melanopterus – 31.I. – 4 os. na terenie PLH; 05.II. – 3 os. przy terenach wiejskich na W od PLH.
 91. brodal czerwonouchy* Trachyphonus erythrocephalus – 03.II. – 1 os. w rejonie bramy Voi w TsE
 92. dzi?ciolik mor?gowaty* Campethera nubica – 03.II. – 1 os. tu? za bram? Voi w TsE
 93. czo?oczub modrooki* Prionops  scopifrons – 01.II. – cn. 4 os. w  lesie typu Brachystegia w ASo; 04.II. – 2 os. w SH.
 94. dzierzbik szarog?owy* Malaconotus blanchoti – 03.II. – 1 os. w SaL
 95. bia?oczub bia?orzytny* Eurocephalus rueppelli – 02.II. – pojedyncze os. w kilku miejscach przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba
 96. g?siorek Lanius collurio – 03.II. – 1 os. obok Lion Hill Camp przy TsE
 97. dzierzba pustynna* Lanius isabellinus – 02.II. – w kilku miejscach na N od bramy Voi w TsE, zawsze pojedynczo.
 98. dzierzba sawannowa* Lanius cabanisi  – 01.II. – 2 os. w uj?ciu SR; 02.II. – 2 – 3 os., pojedynczo, przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba w TsE
 99. dzierzba ?a?obna* Lanius dorsalis – 02.II. – 1 os. przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba w TsE
 100. dzierzba bia?obarkowa* Lanius collaris – 02.II. – 3 – 4 os., pojedynczo, przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba w TsE; 03.II. – 2 – 3 os., pojedynczo, na SE od bramy Voi w TsE
 101. dziwogon ?a?obny Dicrurus adsimilis – rozpowszechniony, spotykany w wielu miejscach o ile by?y drzewa lub wysokie krzewy; równie? na terenie PLH
 102. wrona orientalna Corvus splendens – rozpowszechniona w?ród zabudowy ale tylko wzd?u? wybrze?a (równie? w Mombasie)
 103. kruk srokaty Corvus albus  – spotykany cz?sto we wszystkich odwiedzanych miejscach w grupach do kilku os.
 104. skowroniec  rdzawolicy* Calendulauda poecilosterna – 02.II. – 1 os. tu? za bram? Buchuma; 03.II. – 1 ?piewaj?cy z wierzcho?ka krzewu na SE od bramy Voi w TsE
 105. pustynka brunatnog?owa* Eremopterix signatum – 02.II. – 2 os. na N od bramy Voi w TsE
 106. bilbil ogrodowy* Pycnonotus barbatus – rozpowszechniony, spotykany w ka?dym miejscu o ile by?y drzewa i krzaki
 107. bilbil pos?pny* Andropadus importunus – 05.II. – 2 ?piewaj?ce samce – ziele? w?ród zabudowy wiejskiej na W od PLH
 108. jasnobrzuch rdzawosterny* Phyllastrephus fischeri – 01.II. – 1 os. w lesie typu Brachystegia w ASo
 109. ?a?obniczka czarna* Psalidoprocne pristoptera – 04.II.- 3-4 os. kr???ce w rejonie Giriama Point w SH
 110. dymówka Hirundo rustica – pojedyncze osobniki wzd?u? wybrze?a w rejonie PLH oraz 01.II. w uj?ciu SR
 111. oknówka Delichon urbicum – 02. i  03. II – pojedyncze os. na ca?ym obszarze TsE
 112. jaskó?ka abisy?ska* Cecropis abyssinica – 04.II. – kilka os. kr???cych nad Giriama Point w SH; 05.II. – kilka os. na terenach wiejskich na W od PLH
 113. jaskó?ka moskitowa* Cecropis  senegalensis – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 114. oliweczka cytrynowa* Erythrocercus holochlorus – 01.II. – cn. 2 os. w zaro?lach Cynometra w ASo
 115. chwastówka nilowa* Cisticola marginatus – 04.II. – 1 os. w SH (nie znalaz?em dla tego gatunku obowi?zuj?cej nazwy polskiej – nazwa „chwastówka nilowa” jest moim okre?leniem)
 116. prinia myszata Prinia subflava – 01.II. – 1 os. w zaro?lach w uj?ciu SR
 117. nikornik ?a?obny* Apalis melanocephala – 01.II. – 2 os. w zaro?lach Cynometra w ASo
 118. zebrynka ciemna* Calamonastes simplex – 03.II. –  1? ?piewaj?cy na SE od bramy Voi w TsE
 119. tymal ?uskowany* Turdoides squamulata – 01.II. – cn. 4 w g?stwinie zaro?li przed rozlewiskami w uj?ciu SR
 120. b?yszczak czarnobrzuchy* Notopholia corrusca – 31.I. – 3 os. na terenie PLH
 121. b?yszczak królewski* Lamprotornis regius – 02.II. – 2 os. na N od bramy Buchuma w TsE (fot.22)
 122. b?yszczak rudobrzuchy* Lamprotornis superbus – 02 i 03.II. – rozpowszechniony na obszarze TsE, spotykany w grupach do kilku os.
 123. b?yszczak szarawy* Lamprotornis fischeri – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi; 03.II. – cn. 5 os. towarzysz?cych stadu s?oni na SE od bramy Voi w TsE
 124. b?kojad czerwonodzioby* Buphagus erythrorhynchus – 02.II. – 1 os. na impali i 03.II. – cn. 2 os. na bawo?ach afryka?skich na N od bramy Voi w TsE.
 125. palmodrozd plamisty* Cichladusa guttata – 01.II. – 1 os. w zaro?lach przed rozlewiskami w uj?ciu SR
 126. bia?orzytka Oenanthe oenanthe – 02.II. – 1 os. na N od bramy Voi w TsE
 127. bia?orzytka p?owa Oenanthe isabellina – 02.II. – w kilku miejscach na N od bramy Voi w TsE.
 128. bia?orzytka pstra Oenanthe pleschanka – 02.II. – 1? przy drodze od bramy Buchuma do zbiornika Aruba w TsE
 129. nagórnik Monticola saxatilis – 02.II. – 1? na N od bramy Voi w TsE; 03.II. – 1? na SE od bramy Voi w TsE
 130. mucharka blada* Bradornis pallidus – 04.II. – 1 os. w SH
 131. mucho?ówka szara Muscicapa strata – rozpowszechniona, spotykana pojedynczo w ka?dym z odwiedzonych miejsc
 132. nektarzyk obro?ny Hedydipna collaris – rozpowszechniony we wszystkich odwiedzanych miejscach tam gdzie by?y kwitn?ce krzewy, najcz??ciej  w?ród zabudowa?; najliczniej na terenie PLH.
 133. nektarnik fartuszkowy* Chalcomitra hunteri – 03.II. -1? na SE od bramy Voi w TsE; ?? w SaL
 134. dziergacz bia?obrewy* Plocepasser mahali – 02.II. – cn. 2 os. w LeL; 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE
 135. wróbel Passer domesticus – spotykany tylko w rejonie Mombasy
 136. wróbel papugodzioby* Passer gongonensis – 02.II. – cn. 1 w LeL; 05.II. – cn. 5 w?ród zabudowy we wsi na W od PLH
 137. bawolik czerwonodzioby* Bubalornis  niger – 03.II. – 3 os. tu? za bram? Voi w TsE
 138. bawolik bia?og?owy* Dinemellia dinemelli – 03.II. – 1os. na SE od bramy Voi w TsE
 139. brunatniczka* Amblyospiza albifrons – 01.II. -1 os. ?er. w uprawie przy zagrodzie wiejskiej w okolicy ASo
 140. wik?acz pomara?czowy* Ploceus bojeri – 05.II. – 1? we wsi na W od PLH
 141. wik?acz zmienny Ploceus cucullatus – rozpowszechniony, liczne osobniczo stada obserwowano w TsE, SH, w uj?ciu SR oraz w obszarze wiejskim na W od PLH
 142. wik?acz dwubarwny* Ploceus bicolor – 04.II. – 1? w SH
 143. wik?acz czerwonodzioby* Quelea quelea – stada do 50 os. widziane w TsE, w uj?ciu SR, na terenach uprawnych przy wsi na W od PLH
 144. wik?acz czarnobrzuchy* Euplectes nigroventris – 06.II. – 1? w buszu obok wsi na W od PLH
 145. amadyna obro?na* Amadina fasciata – 03.II. – cn. 8 na N od bramy Voi w TsE
 146. kroplik czerwonolicy* Hypargos niveoguttatus – 01.II. – 2 os. na drodze w ASo
 147. amarantka czerwonodzioba Lagonosticta senegala – rozpowszechniona, grupy 2 – 5 os. widziane w ASo, w uj?ciu SR, na terenach wiejskich na W od PLH i na terenie TsE.
 148. motylik krasnouchy Uraeginthus bengalus – rozpowszechniony, spotykany we wszystkich miejscach obserwacji w grupach po kilka os., równie? w?ród zabudowy wiejskiej
 149. wdówka rajska* Vidua paradisaea – 02.II. – 1? na N od bramy Voi; 03.II. – 1? na SE od bramy Voi w TsE
 150. pliszka ?ó?ta Motacilla flava – 01.II. – cn. 3 os. w uj?ciu  SR
 151. pliszka srokata* Motacilla aguimp – 31.I. – 3 os. na pla?y przy PLH; 02.II. – 2 os. przed Voi
 152. ?wiergotnik* Tmetothylacus tenellus – 02.II. – cn. 2 os. na N od bramy Voi ; 03.II. – 1 os. na SE od bramy Voi w TsE (fot. 23).
 153. ?wiergotek bia?ogard?y* Anthus sokokensis – 01.II. -1 os. w lesie Brachystegia w ASo
 154. kulczyk mozambijki Crithagra mozambica – 31.I. i 05.II – po kilka os. we wsi na W od PLH; 01.II. – cn. 1 os. w uj?ciu SR;

SSAKI:
[kolejno?? listy wg: Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)]

 1. ryjkonos  z Sokoke  Rhynchocyon chrysopygus – ASo
 2. s?o? afryka?ski Loxodonta africana – TsE, ponadto ?lady w ASo
 3. pawian masajski Papio cynocephalus – PLH
 4. koczkodan czarnosiwy Cercopithecus aethiops – PLH
 5. gereza abisy?ska Colobus quereza – PLH
 6. wiewiórka zaro?lowa  Paraxerus palliatus – PLH, ShL
 7. szakal czaprakowy Canis mesomelas  – TsE
 8. lew Panthera leo – TsE
 9. gepard Acinonyx jubatus – TsE
 10. mangusta egipska  Herpestes ichneumon – TsE
 11. mangusta pr?gowana  Mungos mungo – TsE
 12. guziec Phacochoerus africanus – TsE, SH
 13. ?yrafa  Giraffa camelopardalis – TsE, SH
 14. zebra stepowa Equus quagga burchelli – TsE
 15. kudu ma?e  Tragelaphus imberbis – TsE (fot. 24)
 16. impala  Aepyceros melampus – TsE
 17. antylopa szabloroga  Hippotragus niger – SH
 18. bawolec  Alcelaphus buselaphus – TsE, SH
 19. gazela Granta  Gazella granti – TsE
 20. gazela Thomsona  Gazella thomsoni – TsE
 21. dik-dik  Madoqua kirkii – TsE
 22. oryks  Oryks gazella callotis – TsE
 23. buszbok  Tragelaphus scriptus – SH
 24. kob ?niady Kobus ellipsiprymnus – TsE
 25. bawó? afryka?ski Syncerus caffer – TsE, SH

GADY:

 1. agama czerwonog?owa  Agama agama – LeL
 2. gekon ? (niewielki prze?roczysty, na wybrze?u pospolity w zabudowie, aktywny noc?)
 3. waran ? (du?y, na drzewie w TsE, jest foto, w trakcie ustalania co to za bestia)

Gady te? potrafi? zadziwi? kolorami - agama czerwonog?owa

WI?CEJ ZDJ?? Z WYPRAWY W GALERII W ZAK?ADKACH TEMATYCZNYCH – SERDECZNIE ZAPRASZAM