Ptasiarski Rajd po Anatolii czyli z Antalyi pod Ararat i z powrotem (TURCJA, maj 2014)

IMG_7751a_cr

Termin: 19.05 – 26.05.2014

Uczestnicy: Stanis?aw Czy? (tekst i wi?kszo?? zdj??) i Jacek Betleja (uzupe?nienie tekstu, vcialis 40mg mapa i niektóre zdj?cia)

Trasa:

W przygotowaniu naszej trasy pod k?tem ornitologicznym korzystali?my z trip raportów: Stefana Cherruga (2012), symptoms Henka Hendriksa (2013), Frosta i in. (2013) i Igora Festari (2012).  Nie korzystali?my z Gosneya !!!.

Przebieg naszej trasy w poszczególnych dniach wyprawy:

1. Antalya – Side – Akseki – Konya – Eregli

2. Eregli – Abadag – Bor – Kaynarca – Camardi – Cukurbag (Demirkazik)

3. Cukurbag – Adana – Gazantep – Durnalik – Birecik

4. Birecik

5. Birecik – Estagfirullah – Silvan – Bitlis – Tatvan – Ercis – Serptenas

6. Serptenas – Dogubayazit – Van – Sirnak

7. Sirnak – Cizre – Birecik – Yenakpinar – Birecik – Gazantep – Durnalik –

8.  – Mersin – Uzuncaburc – Silifke – Side – Antalya

  Turcja trasa_cr

Tytu?em wst?pu

Turcja to pod ka?dym wzgl?dem bardzo interesuj?cy, ogromny kraj. Maj? tu co robi? zarówno mi?o?nicy historii pocz?wszy od staro?ytno?ci, alpini?ci i innej ma?ci ekstremalni sportowcy, kulturoznawcy jak i przyrodnicy. Dla ptasiarzy to kraj wyj?tkowy. Tutaj stykaj? si? przecie? dwa kontynenty, przez Turcj? wiod? g?ówne szlaki migracyjne ptaków a ró?norodno?? ?rodowisk sprawia ?e ptasia lista gatunków  jest niezmiernie bogata. Anatoli? czyli azjatyck? cz??? Turcji wybrali?my nie przypadkowo. Na naszych listach ptaków Zachodniej Palearktyki brakowa?o szeregu gatunków, które w?a?nie tam s? mo?liwe do zobaczenia. Wyznaczyli?my sobie bardzo ambitn? tras?. Do pokonania mieli?my blisko 4000 tysi?ce kilometrów i przeznaczyli?my na to … 8 dni. „Czyste szale?stwo !” – powiedz? albo pomy?l? niektórzy. Tak, zgadzamy si? :-). By?o w tym ptasiarskim rajdzie odrobin? szale?stwa :-).  Ale mo?e po kolei ….

Dzie? 1

L?dujemy zgodnie z planem. Kupujemy na lotnisku wizy (ostatnie miesi?ce takich mo?liwo?ci bo pó?niej ju? tylko elektronicznie). Po wyj?ciu z lotniska wypatruj? kartki z moim imieniem. Jest ! Co prawda na kartce widnieje „Stainislaw” ale brzmi swojsko, wi?c przyznaj? si?, ?e to ja ;-). Pan kierowca, bardzo sympatyczny, ale komunikacja z nim jest praktycznie niemo?liwa. Zna tylko … turecki. No có? poprzestajemy od czasu do czasu na wymianie u?miechów. Docieramy do Side, siedziby wypo?yczalni, za?atwiamy sprawy papierowe, spijamy kaw?, p?acimy 220 Euro za tydzie?  i … stajemy si? „Panami” Fiata Linea z silnikiem diesla. No to w drog?. Zje?d?amy z g?ównej drogi D400 w kierunku Akseki. W okolicach tej miejscowo?ci wed?ug przeanalizowanych trip raportów mia?em przygotowanych kilka „miejscówek” na drobne ptaszki, które chcia?em odhaczy?. Oczywi?cie po drodze zatrzymujemy si? co jaki? czas, nie spieszy nam si? zbytnio. Taki pierwszy dzie? na luzie :-). Z ptaków trafiaj? si? pierwsze trznadle czarnog?owe, udaje nam si? wypatrze? pokrzewk? czarnogard?? i przywabi? nagraniem na fotograficzn? odleg?o??, a wysoko nad naszymi g?owami szybuje gado?er.

IMG_7420_cr
Trznadel czarnog?owy (Emberiza melanocephala)
IMG_7460_cr
Pokrzewka czarnogard?a (Sylvia rueppelli)

 

Kolejny postój i na list? trafiaj? m.in. lutniczka wschodnia i bia?orzytka rdzawa O.h.melanoleuca. Czas biegnie nieub?aganie. W okolice Akseki docieramy po 16. Zatrzymujemy si? przy pasie lu?nych zadrzewie? sosnowych obok g?ównej drogi. Zgodnie ze wskazaniami z trip raportu Stefana Cherruga (2012) tutaj powinna by? ?wistunka z?otorzytna. I jest 🙂  Dla mnie ten gatunek otwiera list? wyprawowych nowo?ci :-). Jacek „buszuje” po terenie a ja staram si? uwieczni? ?wistunk? na zdj?ciach. W ko?cu udaje mi si?. Niebawem czeka na mnie kolejna niespodzianka: zaganiacz oliwny. To zas?uga Jacka. Powoli dzie? ptaszenia si? ko?czy. Przed nami ponad 300 km do kolejnego zaplanowanego  miejsca. Noc sp?dzimy w plenerze wykorzystuj?c nasz pojazd.

IMG_7502_cr
Bia?orzytka rdzawa (Oenanthe hispanica melanoleuca)
IMG_7536_cr
?wistunka z?otorzytna (Phylloscopus orientalis)
IMG_7560_cr
Zaganiacz oliwny (Hippolais olivetorum)

 

Dzie? 2

Skoro ?wit wje?d?amy do Adabag. Tu? przed pierwszymi zabudowaniami naszym oczom ukazuje si? niezwyk?y widok. Na drutach siedzi oko?o… 50 pustu?eczek. Okazuje si?, ?e sokoliki maja w stercie g?azów swoje gniazda. Czekamy na lepsze ?wiat?o. Ptaki wraz ze wschodz?cym s?o?cem rozlatuj? si? po okolicy na ?er. W murze okalaj?cym teren kolonii pustu?eczek odkrywamy miejsca l?gowe kilku par wróbli skalnych. Wreszcie co? nowego dla Jacka ;-). We wsi (chyba to taki turecki standard) pójd?ki.

Samiec pustu?eczki (Falco naumanni) – fot. J.Betleja
IMG_7673_cr
Wróbel skalny (Petronia petronia) – samiec
Athene noctua3
Pójd?ka (Athene noctua)

 

Mijamy zabudow?. Wokó? nas step i pola uprawne. To ju? królestwo … sus?ów. Jest ich pe?no dos?ownie wsz?dzie. Obserwujemy te? kalandr? szar? i wsz?dobylsk? bia?orzytk? p?ow?. Nasze obserwacje przerywaj? co pewien czas w?druj?ce pod opiek? pasterzy no i oczywi?cie psów, stada owiec. To w?a?nie psy powoduj?, ?e wolimy trzyma? si? blisko auta ;-).