MADERA – „pływający ogród” (sierpień 2010)

Madera jest niewielk? atlantyck? wysepk? odpowiadaj?c? wielko?ci? mniej wi?cej ca?ym Tatrom. Nie jest to raj dla ptasiarzy. Gatunków do zobaczenia na wyspie niewiele. Jest za to kilka endemitów. Tak wi?c potraktowa?em sobie ten wyjazd zupe?nie na luzie, viagra jako typowo rodzinny, mind a przy okazji co? nieco? wskoczy?o na "?yciówk?".

Wybrali?my z ?on? opcj? wypoczynku zorganizowanego przez Biuro Podró?y "ITAKA". Wylot z Katowic. Zakwaterowanie w hotelu "Rocamar" w centrum turystycznej miejscowo?ci CANICO DE BAIXO. Termin: 03.08 – 10.08.10.

Na miejscu wypo?yczyli?my ma?ego Forda. No i tutaj warto przed realizacj? takiego pomys?u mocno po?wiczy? w Polsce ruszanie samochodem pod bardzo strome podjazdy !!!!! Tych tutaj nie brakuje, szczególnie w miejscowo?ciach wzd?u? wybrze?a. Na Maderze ma sie wra?enie ?e zawsze jest pod gór? ;-).

Kanarki poza klatk? ? Co? nowego 🙂

Kanarki Serinus canaria w liczbie kilkunastu codzinnie odwiedza?y palmy przy naszym hotelu. Generalnie jednak nie mog? napisa? aby by? to tutaj gatunek liczny. Poza okolicami hotelu praktycznie go nie widywa?em. A mo?e po prostu nie zwraca?em ju? pó?niej na niego uwagi ? W ka?dym razie kanarek poza klatk? czyli w stanie dzikim zaliczony.

Kanarek Serinus canaria

Wyprawa na "dach" Madery

Oczywi?cie najcz??ciej "dachem" jakiego? miejsca jest jego najwy?szy szczyt ewentualnie ?a?cuch górski. W przypadku Madery najwy?szym szczytem jest Pico Ruivo de Santana (1862 m). My poprzestajemy na Pico de Areiro wznosz?cym si? ponad poziom oceanu na 1815 m, który jest trzecim co do wysoko?ci wierzcho?kiem wyspy. Na szczyt tej góry praktycznie mo?na wjecha? samochodem. Zanim jednak dotrzemy na parking pod szczytem zatrzymuj? nas widoczki na prze??czy Paso de Poiso (1400 m).

Widok z Paso de Poiso

I jeszcze jeden widoczek z Paso de Poiso

Prawda ?e ?adne 😉 ? Pó?niej droga nr 202 opuszcza las by kr?ci? si? przez maderyjskie "po?oniny".

Maderskie "po?oniny"

W ko?cu docieramy na zat?oczony parking pod Pico de Areiro. Idziemy na krótki spacer szlakiem w?ród wulkanicznych ska? w kierunku Pico do Gato. W rejonie Pico de Areiro, jak "wie?? gminna niesie" gniazduj? petrele maderskie Pterodroma madeira, niestety za dnia nie do zobaczenia. S? organizowane nocne wycieczki na "obserwacje" tych ptaków, kiedy wracaj? z pokarmem do gniazd z piskl?tami. Odpuszczam, mo?e innym razem. Bez trudu udaje si? za to zobaczy? ?wiergotka kanaryjskiego Anthus berthelotii. Jeszcze tylko pami?tkowe zdj?cie na samym szczycie i wracamy w dó?.

Szczytowe partie Pico de Areiro

?wiergotek kanaryjski Anthus berthelotii w ca?ej okaza?o?ci

W poszukiwaniu endemitów

Aby zobaczy? wszystkie maderyjskie gatunki ptaków zwi?zane z zadrzewieniami wystarczy uda? si? do Riberio Frio (w dos?ownym t?umaczeniu "zimny potok") drog? nr 103. Samochód zostawiamy na parkingu przed zakr?tem (jest tam miejsce piknikowe) mo?na przysi??? przy jednym ze stolików a niebawem zapewne przyfrunie zi?ba Fringilla coelebs maderensis, a w koronach drzew uwijaj? si? zniczki maderskie Regulus madeirensis. W miejscowo?ci znajduje sie hodowla pstr?ga a tu? za pstr?garni? skr?camy w lewo i trafiamy na szlak do Miradouro dos Balcoes (po naszemu – "balkony"). Po oko?o 30 minutowym spacerku, szlakiem przez las wzd?u? levady, który nie nastr?cza ?adnych trudno?ci, mijaj?c ?piewaj?ce tutejsze kosy Turdus merula cabrerae i kapturki Sylvia atricapilla heineken (co za pi?knie kojarz?ca si? nazwa 🙂 ) docieramy do wie?cz?cych szlak tarasów widokowych. A widoki rzeczywi?cie s? niczego sobie. W dole uwijaj? si? w ma?ych grupkach lub pojedynczo go??bie maderskie Columba trocaz (w ciagu oko?o 30 minut widzia?em ich co najmniej 10 – 12 os). W dole dolin? Riberia da Metade patroluj? myszo?owy Buteo buteo harterti a na tarasach czeka na pocz?stunek widziana ju? wcze?niej zi?ba. Mo?na wjecha? w g??b doliny poni?ej Riberio Frio i tam bli?ej przyjrze? sie go?ebiom maderskim ale nie maj?c odpowiedniego sprz?tu do fotografowania, rezygnuj?. Napatrzy?em sie na nie z góry. Nadmieni? tylko, ?e w Riberio Frio znajduje si? w?ze? szlaków turystycznych. To dobre miejsce do w?drówki po górach.

Widok z Miraduro dos Balcoes w kierunku masywu Pico de Areiro

Dolina Riberia da Metade miejsce wyst?powania go??bi maderskich Columba trocaz

Samiec zi?by Fringilla coelebs maderensis

Wschodnia cz??? wyspy

Za miasteczkiem Canical rozciaga si? obszar Ponta de Sao Laurenco. Krajobraz niektórzy okre?laj? jako "marsja?ski". Co? w tym jest. Widoczki s? niczego sobie, ale w partiach szczytowych klifów baaaardzo wieje (przynajmniej wia?o jak byli?my).

Wyspy Desertas - l?gowiska ptaków oceanicznych

"P?ywaj?cy ogród" – nazwa jak najbardziej odpowiednia

Podobno na Maderze ro?nie 80 endemicznych gatunków kwiatów. Dodatkowo, za spraw? Brytyjczyków, którzy wykorzystali ?agodny klimat wyspy i ?yzn? wulkaniczn? gleb? na wysp? zawita?o ca?e mnóstwo gatunków przywiezionych z najdalszych zak?tków naszej planety. Miano "p?ywaj?cego ogrodu" jest dla Madery w niczym nie przesadzone. Zobaczcie i oce?cie sami.

Co trzeba jeszcze koniecznie zobaczy? albo prze?y? na Maderze ?

Oczywi?cie s? to moje subiektywne propozycje z d?ugiej listy ró?norodnych atrakcji Madery.

1. Zjazd saniami z Monte. To chyba jedyny taki ?rodek transportu na ?wiecie. Popyla si? na tym zupe?nie nie?le. ZAJEFAJNE 🙂

2. Kurort Porto Moniz z naturalnymi basenami

3. Targ warzywno-owocowo-kwiatowo-rybny w Funchal (niezwyk?a kolorystyka tego co ro?nie i daje owoce na wyspie w po??czeniu z "dziwad?ami" oceanicznych g??bin)

4. Przejazd samochodem (koniecznie w roli kierowcy) starymi drogami na pó?nocnym wybrze?u (czyli troch? adrenaliny ;-))

 

LISTA ZAOBSERWOWANYCH PTAKÓW (UBO?UCHNO ALE ZAWSZE CO? ;-))

  1. burzyk ?ó?todzioby Calonectris diomedea (mo?na go wypatrze? bez wi?kszego trudu podczas seawatchingu z brzegu)
  2. myszo?ów Buteo buteo harterti – 1 os. w rejonie Miradouro dos Balcoes
  3. pustu?ka Falco tinnunculus canariensis – 1 os. przy stacji kolejki na górze Monte
  4. mewa roma?ska Larus michahellis atlantis – kilkadziesi?t w porcie w Funchal, poza tym Porto Moniz i w kilku innych miejscach wybrze?a

Mewa roma?ska podgatunek atlantycki Larus michahellis atlantis - ptak ad.

  5. rybitwa rzeczna Sterna hirundo – rodzinka obserwowana na klifie w okolicy naszego hotelu; ptaki doros?e karmi?y jeszcze dobrze lataj?ce m?ode.
  6. go??b skalny Columba livia – kolonia legowa na ska?ach przy Muzeum Wulkanów w Sao Vicente; poza tym w rejonie parkingu Ponta do Buraco
  7. go??b maderski Columba trocaz – kilkana?cie w dolinie Riberia da Metade obserwowane z Miradouro dos Balcoes
  8. jerzyk jednobarwny Apus unicolor – ?migaj?ce nad klifami w okolicy naszego hotelu
  9. ?wirgotek kanaryjski Anthus berthelotii madeirensis – kilka os. w rejonie Pico de Areiro i kilka os. przy parkingu na Ponta de Sao Laurenco
10. pliszka górska Motacilla cinerea schmitzi – pojedyncze ptaki nad rzekami Ribeira Brava i Ribeira de Machico w miejscowo?ciach o takich samych co rzeki nazwach
11. kos Turdus merula cabrerae – widzia?em go w kilku miejscach na wyspie; m.in. w drodze na Miradouro dos Balcoes
12. kapturka Sylvia atricapilla heineken – widziana w kilku miejscach, m.in. przy szlaku na Miradouro dos Balcoes; w rejonie wej?cia do ogrodów tropikalnych na górze Monte
13. zniczek maderski Regulus madeirensis – zadrzewienia przy miejscach piknikowych w Ribeiro Frio
14. zi?ba Fringilla coelebs maderensis – w kilku miejscach, m.in.: w rejonie wej?cia do ogrodów tropikalnych na górze Monte; na tarasie widokowym Miradouro dos Balcoes; miejsca piknikowe przy Ribeiro Frio.
15. kanarek Serinus canaria
16. szczygie? Carduelis carduelis parva – kilka ptaków na terenach zielonych w Canico de Baixo
17. astryld falisty Estrilda astrild – gatunek introdukowany, mo?na go spotka?  w samej miejscowo?ci Machico, gdzie trzyma si? zaro?li wzd?u? rzeki. Widzia?em stadko kilkunastu ptaków.

Astryld falisty Estrilda astrild